WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Документ, як інформаційний ресурс сучасного суспільства (лабораторна) - Реферат

Документ, як інформаційний ресурс сучасного суспільства (лабораторна) - Реферат


Лабораторна робота
на тему:
"Документ, як інформаційний ресурс сучасного суспільства"
1. МЕТА РОБОТИ
Ознайомитись з базовими поняттями прийняття інформаційних рішень в системі міжнародних відносин. Оволодіти навичками аналізу документів.
2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ
1. Попереднє опрацювання теоретичного матеріалу.
2. Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.
3. Опрацювання типового навчального завдання.
4. Виконання індивідуального завдання.
5. Оформлення звіту.
6. Захист роботи.
3. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
3.1.Загальна класифікація інформації
Для соціальних систем: інформація - це деяка послідовність повідомлень, знань, що актуалізуються (можуть бути одержана, передана, перетворена та ін.) за допомогою деяких знаків (символ, образ, жест, звук та ін.). Це збільшення, розвиток, актуалізація знань, що виникає в процесі цілеспрямованої інтелектуальної діяльності людини.
Повідомлення - форма прояву чи актуалізації (передачі) інформації. Інформація завжди має носій, актуалізація інформації завжди зв'язана зі зміною носія.
При дослідженні систем інформацію можна класифікувати:
1. По відношенню системи до навколишнього середовища:
вхідна;
вихідна;
внутрішня.
2. По відношенню до кінцевого результату:
- початкова;
- проміжна;
- результуюча.
3. По реакції на актуалізацію:
- постійна;
- перемінна;
- змішана.
4. По режимах (структурі) актуалізації:
- послідовному;
- паралельному;
- послідовно-паралельному.
5. По загальних ознаках:
- по стадії використання (первинна, вторинна);
- по повноті (надлишкова, достатня, недостатня);
- відносно цілі системи (синтаксична, семантична, прагматична);
- відносно елементів системи (статична, динамічна);
- відносно структури системи (структурна, відносна);
- відносно керування системою (керуюча, перетворююча, змішана);
- відносно території (федеральна, регіональна, місцева, особиста та ін.);
- по доступу (відкрита чи загальнодоступна, закрита чи конфіденційна, змішана);
- по предметній області, по характеру використання (статистична, комерційна, нормативна, довідкова, наукова, навчальна, методична і т.п., змішана).
3.2.Базові поняття прийняття інформаційних рішень
До групи основних понять, необхідних при розгляді питань прийняття інформаційних рішень, варто віднести наступні:
" факт;
" знання;
" відомості;
" дані;
" інформація;
" інформаційний ресурс.
Необхідність уточнення цих понять визначається тим, що в різних термінологічних посібниках вони визначені по-різному і, крім цього, між ними задані суперечливі зв'язки.
Факт (factum-зроблене) - дійсна, цілком реальна подія, явище; те, що дійсно відбулося. Факти як об'єктивні події не істини і не помилкові; вони існують чи не існують.
Знання - духовна діяльність, відображення об'єктивної дійсності, що розглядається з погляду не процесу, а результату.
Відомості - це знання конкретної людини чи групи людей, що не мають повного узгодження з загальноприйнятими на даному етапі теоріями.
Дані - інформація, що зберігається в базах даних і обробляється прикладними програмами, чи інформація, представлена у виді послідовності символів і призначена для певної обробки інтерпретатором. Дані включають тільки ту частину знань, що формалізовані в такому ступені, що над ними можуть здійснюватися процедури формалізованої обробки.
Незважаючи на усе більш широке використання поняття "інформаційний ресурс", у даний час відсутнє його загальноприйняте визначення, що робить проблематичним розробку ефективної політики будь-якого рівня (міжнародного, національного, регіонального, республіканського і галузевого) по створенню інформаційних ресурсів і їхньої промислової експлуатації в інтересах науки, техніки, виробництва і керування.
Ресурси - елементи економічного потенціалу, які є у суспільства і які, при необхідності, можуть бути використані для досягнення конкретних цілей господарського і соціального розвитку.
У рамках програмно-цільового підходу інформація розглядається як один з видів ресурсів при реалізації цільових програм поряд з робочою силою, матеріалами, енергією, коштами і т.д. Інформація розглядається як один з видів ресурсів, що використовує суспільство.
Інформація - це знання, включене безпосередньо в комунікативний процес.
Вихідним моментом включення інформації в сферу обігу по різним соціальним каналам є її фіксація на тих чи інших видах носіїв.
Документування - закріплення інформації на тих чи інших матеріальних носіях, для подальшої її передачі між користувачами і процесами, розподіленими в часі і просторі.
З моменту фіксації знання на тім чи іншому носії воно стає інформацією, і тільки ця інформація може розглядатися як інформаційний ресурс. Але новий носій - це нові способи реєстрації, збору, передачі, збереження й обробки інформації і, отже, нові способи керування.
Кожен новий тип носія інформації породжує свій клас інформаційних ресурсів, що характеризується своєю безліччю властивостей, зв'язаних з фіксацією, відтворенням, доступом, сприйняттям і процесами обробки зафіксованої на носії інформації, а також реалізацією процесів передачі інформації в часі.
Узагальнюючи викладене:
інформаційний ресурс - вся накопичена інформація про навколишню нас дійсність, яка зафіксована на будь-яких носіях, що забезпечує її передачу в часі і просторі між різними споживачами для рішення наукових, виробничих, управлінських і інших задач.
У залежності від носіїв інформації, інформаційні ресурси пропонується розділити на шість основних класів:
1. всі документи на будь-яких носіях, включаючи електронні носії.
2. персонал (пам'ять людей), що володіє знаннями і кваліфікацією в різних галузях науки і техніки.
3. організаційні одиниці - наукові, виробничі, управлінські й інші організації, що мають кадрові, технічні, виробничі, фінансові й інші можливості для рішення визначеного кола проблем і задач.
4. промислові зразки (будь-які матеріальні об'єкти створені в процесі виробництва),
5. рецептури і технології, програмні продукти, що є упредметненим результатом наукової і виробничої діяльності людей.
6. науковий інструментарій (у тому числі: автоматизовані системи наукових досліджень, автоматизовані робочі місця науковців і проектувальників, експертні системи і бази знань).
Створення національних інформаційних ресурсів неможливо (особливо в умовах де задачі динамічно змінюються) без вивчення й обліку всієї структури зв'язків між різними класами інформаційних ресурсів, без координації використання інформаційних ресурсів організаціями, фірмами і державними установами, що працюють у різних областях.
3.3. Документ, як інформаційний ресурс
Документована інформація - зафіксована на матеріальному носії інформаціяз реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати.
Документ - головний засіб закріплення різним способом на спеціальному носії інформації, одержуваної в процесі розвитку науки і практичної діяльності людей.
В документах закріплюється і концентрується інформація про факти, події, явища об'єктивної дійсності і розумової діяльності людини.
Основна функція документа -

 
 

Цікаве

Загрузка...