WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота

Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота

видані 520 11,0 1,03 - - 11,0 -100,00
4. Кредит. заборг-сть за товари, роботи, послуги 530 841,6 78,71 889,7 70,78 48,1 +5,72
5. Поточні зобов'язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 - - - - - -
- з бюджетом 550 0,1 0,01 0,2 0,01 0,1 +50,00
- з позабюджет-них платежів 560 - - - - - -
- зі страхування 570 - - - - - -
- з оплати праці 580 - - 0,1 0,001 0,1 +100,00
- з учасниками 590 61,1 5,71 - - 61,1 -100,00
- із внутрішніх розрахунків 600 - - - - - -
6. Інші поточні зобов'язання 610 0,5 0,05 - - 0,5 -100,00
Всього 620 1069,3 100 1257,1 100 187,8 +17,56
В загальному кредиторська заборгованість зросла з звітний період - 2006 рік. Проте за цей період була повністю погашена заборгованість за векселями виданими, виконані зобов'язання за розрахунками з учасниками та інші поточні зобов'язання.
Складовою фінансового стану підприємства є аналіз оборотних засобів. Оборотними засобами є робочий капітал (оборотний), для визначення якого слід знайти різницю між поточними активами (оборотні активи та витрати майбутніх періодів) та поточними зобов'язаннями. Робочий капітал фірми на початок 2006 р. складав 208,1 тис.грн, на кінець року - 215,4 тис.грн. Маневреність робочого капіталу, характеризуючи частку запасів у його загальній сумі, на початок року становила 3,34, на кінець року - 3,81.
Аналізуючи далі оборотні засоби фірми, обчислимо значення коефіцієнта обіговості оборотних засобів на 2006 рік в середньому. Він становив 4,04, а час обороту дорівнював на кінець року 90 днів.
Поповнення та використання запасів можна охарактеризувати коефіцієнтом оборотності запасів. Значення коефіцієнту вказує на те, що запаси поновлювались на фірмі у середньому 6,66 разів за звітний 2006 р. Середня тривалість одного обороту - 55 днів.
Ще один показник оборотності - коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, який складав 8,71. Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості - 42 дні, тобто погашення заборгованостей фірмі досить часте.
Коефіцієнт оборотності всіх активів дорівнює 3,58 рази, тривалість одного обороту всіх активів у використанні відповідно - 102 дні.
Деякі основні показники господарської діяльності представлені в табл.3.
Таблиця 3
Основні показники господарської діяльності за 2006 рік (тис.грн)

з/п Показники На початок року На кінець року Відхилен-ня (+/-), %
1 2 3 4 5
1. Валовий дохід - 6120,3 -
2. Обсяг реалізованої продукції (з ПДВ) - 6556,8 -
3. Обсяг реалізованої продукції (без ПДВ) - 5553,8 -
4. Собівартість реалізованої продукції - 5041,4 -
5. Прибуток або збиток (-) від реалізації - -337,8 -
6. Повна собівартість продукції - 5891,6 -
7. Умовно-постійні витрати в структурі повної собівартості, % - 14,43 -
8. Капіталовіддача реалізованої продукції, % - 0 -
9. Балансовий прибуток або збиток (-) - 6,8 -
продовження табл.3
1 2 3 4 5
10. Активи 1456,6 1649,1 +13,22
11. Власний капітал 387,3 392,0 +1,22
12. Середньооблікова чисельність усіх працівників, чол. 95 96 +1,05
13. Оборотний (робочий) капітал 208,1 215,4 +3,51
14. Запаси 694,4 820,6 +18,17
15. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 275,1 459,0 +66,84
Відобразимо структуру оборотних активів фірми для виявлення частки усієї дебіторської заборгованості (рис.1 і рис.2).
Рис. 1. Структура оборотних активів на початок 2006 р.
Рис. 2. Структура оборотних активів на кінець 2006 р.
Як видно із діаграм, частка усієї дебіторської заборгованості в оборотних активах зросла на 10 %, що повинно бути сигналом до виявлення недоліків у контролі за розрахунками.
Платоспроможність підприємства визначено за допомогою різних коефіцієнтів ліквідності:
1) коефіцієнт поточної ліквідності - 1,17. Це значення свідчить про те, що фірма своєчасно ліквідує борги;
2) коефіцієнт швидкої ліквідності - 0,52. Фірму можна вважати не цілком здатною розраховуватись за своїми першочерговими зобов'язаннями за рахунок найбільш ліквідних активів (грошові ресурси, ліквідні цінні папери);
3) коефіцієнт абсолютної ліквідності - 0,01. Значення є малим, тому фірма не є готовою негайно погасити короткотермінову заборгованість;
4) коефіцієнт готівкової ліквідності - 0,01 (аналогічне значення попередньому, оскільки фірма не має поточних фінансових інвестицій). Є схожим коефіцієнтом до попереднього. Така його величина означає недостатню наявність грошових коштів для виконання поточних зобов'язань.
Для аналізу прибутковості фірми проведений розрахунок різних показників рентабельності за 2006 рік (для розрахунку перших двох показників використовується значення чистого прибутку). Вони становлять:
1) рентабельність активів - 0,29 %, тобто ефективність використання інвестованого в майно фірми капіталу (основного та оборотного) є дуже мала, на одиницю активів фірма одержує прибуток у розмірі 0,003 одиниці (гривні);
2) рентабельність власного капіталу - 1,21 %. Фірма одержує на одну гривню власного капіталу приблизно 0,01 грн.;
3) рентабельність виготовленої продукції - 0, оскільки фірмі не було оплачено всю продукцію, одержано збиток від реалізації (показник обчислюється як відношення прибутку від реалізації продукції до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції).
Фінансовий стан фірми за звітний період - 2006 р. після проведеного аналізу оцінюється як задовільний.
2.2. Дослідження тенденцій фінансового стану та зовнішньоекономічної діяльності фірми "Габен"
Початком активної діяльності фірми "Габен" стала весна 1995 року. Цей сезон для підприємства характеризувався появою перших клієнтів з постачання засобів захисту рослин; створенням офісної структури; організацією перших складів засобів захисту рослин, складів сільськогосподарської продукції; налагодженням основних схем роботи з клієнтами; набуттям досвіду роботи з державними установами такими, як обласна державна адміністрація, митниця, станція захисту рослин, санітарно-епідеміологічна служба; започаткуванням співпраці з основними іноземними постачальниками - "Рон-Пуленк" (Франція), "Байєр" (Німеччина), "Зенека" (Великобританія); заявленням себе як потенційного дистриб'ютора, серйозного партнера у цій сфері.
За сезон весни 1995 р. товарообсяг фірми склав понад 19,2 тис. доларів США. Чисельність працівників на той час складала 7 чоловік. Тодішня територія впливу: Львівська та Івано-Франківська області.
За період з 1996 до 1997 року відбувалось активне розширення фірми. Було створено представництва в Тернопільській та Хмельницькій областях; збільшилась кількість клієнтів-виробників сільськогосподарської продукції; зріс штат працівників. Збільшилось коло іноземних партнерів з поставки засобів захисту рослин, налагоджено контакти з такими фірмами, як "АгрЕво" (Великобританія), "Ціанамід (США)", "Дау Еланко" (США), "Дю Пон"(США), "Монсанто" (США), що дало можливість розширення спектру пропонованих препаратів. Товарообсяг

 
 

Цікаве

Загрузка...