WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота

Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота

основні фонди (робоча та продуктивна худоба, багаторічні насадження, бібліотечні фонди, музейні цінності).
Через неоднакову роль окремих елементів основних фондів у процесі виробництва їх поділяють на дві частини: активну, яка безпосередньо задіяна у виробничому процесі та завдяки цьому здатна виробляти продукцію певного обсягу та якості, та пасивну, що створює необхідні умови для здійснення процесу виробництва продукції (надання послуг). До активної частини основних фондів переважно належать робочі машини й устаткування, вимірювальні та регулювальні прилади та пристрої, обчислюваотна техніка, що використовується в АСУ технологічних процесів, інструмент, деякі технічні споруди.
Співвідношення окремих видів (груп) основних фондів, виражене у відсотках до їх сукупної вартості, характеризує видову (технологічну) структуру засобів праці. Вона тим прогресивніша й ефективніша, чим більша у складі основних фондів питома вага активної її частини, що змінюється під впливом багатьох чинників. Найбільш впливовмим з них є: особливості та технічний рівень виробництва, відтворювальна структура інвестицій, вартість будівництва виробничих об'єктів і рівень цін на технологічне устаткування, територіальне розміщення підприємства тощо.
Фінансові (грошові) кошти у процесі діяльності підприємства здійснюють певний обіг (проходять грошову, виробничу та товарну стадії кругообігу).
На першій стадії свого кругообігу такі кошти використовуються для придбання сировини, матеріалів та інших видів ресурсів, тобто переходять з грошової у матеріальну (товарну) форму, формують необхідні виробничі запаси, потім вступають в другу стадію - виробничу. На цій стадії у процесі виробництва включаються різні категорії персоналу (працівників), які за виконану роботу та виготовлену продукцію одержують відповідну заробітну плату. Потім задіяні ресурси матеріалізуються у формі готової продукції (послуг). На третій (останній) стадії кругообігу виготовлена продукція продається на вітчизняному чи світовому ринку, а підприємство завдяки цьому має відповідний виторг (суму грошей), яка не тільки повністю відшкодовує раніше авансовані вирати, а й має певний зиск (прибуток) за нормальних умов господарювання.
Рухаючись по стадіях кругообігу послідовно та безперервно, поточні фінансові кошти у певний стадіях. Вони обслуговують сфери виробництва та обігу, через це ідентифікують вартість оборотних фондів і фондів обігу.
Оборотні кошти - це певна сукупність грошових коштів підприємства, необхідних для формування та забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів і фондів обігу.
Формування та регулювання окремих елементів оборотних кіштів мають свої особливості. З огляду на це оборотні кошти виокремлюють у сферах виробництва та обігу, а також розподіляють їх на нормовані та ненормовані елементи (рис. 11).
Рис. 11. Типовий елементний склад оборотних коштів підприємства
Істотне значення мають виявлення та оцінювання структури оборотних коштів підприємства.
Такі кошти використовують тим ефективніше, чим більша їх частка обслуговує сферу виробництва. Перебування оборотних коштів у сфері обігу є лише необхідною умовою забезпечення безперервності відтворювальних процесів: знаходячись у цій сфері, вони не беруть безпосередньої участі у формуванні вартості продукції.
До складу оборотних фондів за розрізнювальними ознаками основних і оборотних фондів включають такі елементи: виробничі запаси, незавершене виробництво. Напівфабрикати власного виробництва, витрати майбутніх періодів.
Виробничі запаси - це запаси сировини, основних і допоміжних матеріалів, купованих напівфабрикатів, палива, тари, ремонтних деталей (вузлів), малоцінних інструментів, господарського інвентарю та інших предметів аналогічного призначення, що швидко спрацьовуються.
Незавершене виробництво - це предмети праці, обробку (переробку) яких не завершено у тому або іншому виробничому підрозділі підприємства; вони перебувають безпосередньо на робочих місцях або ж у процесі транспортування від одного робочого місця до іншого.
Напівфабрикати власного виробництва - це предмети праці, які повністю оброблені (перероблені) у даному вирбничому підрозділі підприємства, але потребують подальшої оборобки в інших підрозділах.
Витрати майбутніх періодів - грошові витрати, що мають місце уданому періоді часу, але відшкодовуються за рахунок собівартості продукції (робіт, послуг) у наступні періоди; це - витрати на підготовку виробництва, освоєння випуску нових виробів, винахідництво та раціоналізацію, придбання комерційної інформації, передоплату періодичних видань тощо.
Розглянемо деякі види прибутку. У галузях товарного обігу відомі два показники прибутку: прибуток від реалізації товарів, або торговельний прибуток, та прибуток, отриманий з усіх видів діяльності торгового підприємства, включаючи позареалізаційні доходи та збитки. Крім прибутку від реалізації, торговельні підприємства можуть мати прибуток від підсобного, транспортного та інших видів неторговельної діяльності. Прибуток від усіх видів діяльності називають балансовим. Прибуток від реалізації товарів отримують шляхом віднімання з головного доходу суми витрат обігу. Валовий дохід або реалізоване торговельне обкладання - це сума гуртових і торговельних знижок за усі реалізовані товари. Він залежить від рівня знижок і націнок, складу та розміру товарообігу. Витрати обігу характеризують розмір витрати на торговельну діяльність. Вони складаються з витрат на оплату праці робітників, на амортизацію або оренду фондів торговельних підприємств, транспортні та інші витрати, що пов'язані зі зберіганням і реалізацією товарів.
Доходи від перевезення транспортом розраховуються множенням обігу перевезення на транспортний тариф, що встановлюється для перевезення визначеного виду продукції (послуг, робіт) та конкретного виду транспорту. Для отримання загального результату виробничої діяльності транспорту необхідно підсумувати доходи, отримані від усіх видів діяльності. Розмір прибутку визначається відніманням з доходів суми витрат, що включає витрати на оплату праці робітників, амортизацію основних фондів, вартість витраченого палива, матеріалів, електроенергії, витрати на утримання доріг та ін. При цьому розраховується загальний (балансовий) прибуток як підсумок від усіх видів діяльності та прибуток, що одержано від перевезення.
Для знаходження величини рентабельності активів можна використовувати декілька формул:
1) показник рентабельності активів (ROA) обчислюють:
,
де ЧП- чистий прибуток підприємства;
А- середньорічна вартість активів підприємства;
РП- обсяг реалізованої продукції;
Ррп- рентабельність реалізації продукції;
КОа- коефіцієнт оборотності активівпідприємства.
2) Рентабельність чистих активів = р. 220 ф. 2 / р. 280 ф. 1 - (р. 480 ф. 1 + р. 620 ф. 1 + р. 630 ф. 1),
де р. 220 ф. 2 - прибуток;
р. 280 ф. 1 - підсумок активу балансу;
р. 480 ф. 1 - довгострокові зобов'язання;
р. 620

 
 

Цікаве

Загрузка...