WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Природно-ресурсний потенціал країн Центральної Азії: сучасні проблеми і суперечності” - Курсова робота

Природно-ресурсний потенціал країн Центральної Азії: сучасні проблеми і суперечності” - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
тема
Природно-ресурсний потенціал країн Центральної Азії: сучасні проблеми і суперечності"
ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ………
1.1. Географічне положення, природні умови та ресурси………………………
1.2. Господарський комплекс……………………………………………………..
РОЗДІЛ 2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ………………………………………………………………
2.1 Казахстан…………………………………………………………………………
2.2 Киргизстан .……………………………………………………………………..
2.3 Таджикистан…………………………………………………………………….
2.4 Туркменістан……………………………………………………………………
2.5 Узбекистан……………………………………………………………………...
РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ДЕРЖАВАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ……………………………………………………………..
3.1 Україна і Казахстан…………………………………………………………….
3.2 Україна і Туркменистан………………………………………………………..
3.3 Україна таУзбекистан………………………………………………………….
3.4 Україна та Киргизстан…………………………………………………………
3.5 Україна і Таджикистан…………………………………………………………
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………
ДОДАТКИ
ВСТУП
Актуальність теми дослідження. В своїй книзі ("Економічна і соціальна географія світу") С.П.Кузик природно-ресурсний потенціал визначає як важливий фактор розміщення продуктивних сил, який включає природні ресурси і природні умови [1, с. 96].
Відповідно до найбільш поширеного трактування під природними ресурсами розуміють тіла й сили природи, які за певного рівня розвитку продуктивних сил можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства. До основних характеристик природно-ресурсного потенціалу відносять: географічне положення, кліматичні умови, особливості рельєфу та розміщення ресурсного потенціалу.
Розрізняють компонентну, функціональну, територіальну і організаційну структури природно-ресурсного потенціалу. Компонентна структура характеризує внутрішньо- та міжвидові співвідношення природних ресурсів (земельних, водних, лісових тощо); територіальна різні форми просторової дислокації природно-ресурсних комплексів; організаційна можливості відтворення та ефективної експлуатації природних ресурсів. Функціональна структура природно-ресурсного потенціалу відображає вплив природних ресурсів на формування спеціалізації територій та певних господарських комплексів. Природно-ресурсний потенціал є багатокомпонентним. Виділяють такі його складові: мінеральні, земельні, водні, лісові, біологічні, рекреаційні, кліматичні та космічні ресурси.
Розмаїтість природних умов певної території (особливості рельєфу, клімату, географічного положення тощо) може полегшувати або ускладнювати господарське освоєння території, сприяти або не сприяти розвиткові господарської системи. Природні умови істотно впливають на потреби суспільства, але вони створюють лише фон, обстановку, у якій можлива реалізація цих потреб.
Необхідно відмітити, що геологічна вивченість багатьох регіонів Землі, зокрема Азії, є незначною. Недостатньо або малооціненними залишаються земельні, водні, лісові ресурси, що пояснюється відсутністю коштів у слаборозвинених країн на детальні дослідження свого природно-ресурсного потенціалу.
Природно-ресурсний потенціал країн Центральної Азії досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Кожен дослідник мав свій підхід до вивчення цієї теми. Безуглий В.В. досліджував природно-ресурсний потенціал Центральної Азії як регіону, не виділяючи кожну країну окремо. Навпаки вчені Дахно І.І. та Тимофієв С.М. вивчали природно-ресурсний потенціал кожної країни Центральної Азії окремо, враховуючи та виділяючи особливості природних ресурсів кожної з них.
Отже, актуальність теми дослідження полягає у розкритті загальних відомостей про природно-ресурсний потенціал країн Центральної Азії та його використання на основі вищевикладеного матеріалу.
Мета дослідження. Метою роботи є комплексне виявленя і детальне вивчення всіх особливостей природно-ресурсного потенціалу Центральної Азії як регіону та кожної країни окремо. А також надати практичні рекомендації та пропозиції щодо використання природних ресурсів країн даного регіону.
Завдання дослідження. Для досягнення мети дослідження поставлені наступні завдання:
" вивчити та розібратися в загальній характеристиці Центральної Азії як цілісного регіону;
" детально розглянути та систематизувати відомості про природно-ресурсний потенціал Центральної Азії;
" розкрити та проаналізувати особливості взаємовідносин України з державами, що входять до центральноазійського регіону, та перспективи подальшого співробітництва.
Об`єкт дослідження - Центральна Азія як окремий регіон.
Предмет дослідження - особливості природно-ресурсного потенціалу країн Центральної Азії.
Методологія та методи дослідження. Методологія написання курсової роботи базується на загальних принципах об`єктивності, логічності, конкретних і достовірних фактах та цифрах, що передбачають повний та об`єктивний аналіз природно-ресурсного потенціалу Центральної Азії як регіону. В ході написання курсової роботи використовувались такі методи: системний, узагальнюючий, логічний, історичний, а також методи аналізу та синтезу.
Наукова новизна. Наукова новизна полягає в комплексному дослідженні природно-ресурсного потенціалу країн Центральної Азії. На основі широкого масиву використаних джерел автор спробував детально проаналізувати особливості природних ресурсів даного регіону та скласти їх загальну характеристику. Наукову новизну також складають висновки, пропозиції, рекомендації, що подані в даній курсовій роботі.
Теоретична та практична цінність. Теоретична та практична значимість роботи полягає в тому, що її теоретичні результати дають можливість поглиблено вивчити особливості природних ресурсів країн Центральної Азії та перспективи їх практичного використання.
Особистий внесок. Особистий внесок автора у розробку даної теми полягає в узагальненні та складанні загальних відомостей про природно-ресурсний потенціал країн Центральної Азії та висвітленні особливостей взаємовідносин України з країнами Центральної Азії.
Структура роботи. Курсова робота на тему "Природно-ресурсний потенціал країн Центральної Азії" складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел, що включає в себе 18 пунктів, та додатків. Основна частина складається з розділів та підрозділів. Кількість сторінок складає
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ
1.1 Географічне положення, природні умови та ресурси
Розпад Радянської імперії кардинально змінив геополітичну ситуацію не лише в Європі, але і Азії. Тому, крім традиційних макрорегіонів Південно-Західної, Південної, Південно-Східної і Східної Азії, назріла необхідність виділити ще один регіон - Центральна Азія. Він включає колишні республіки СРСР - Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан і Узбекистан. Площа Центральної Азії складає 4 647 тис. кв. км.
Центральна

 
 

Цікаве

Загрузка...