WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук” (Бакалаврська робота) - Реферат

Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук” (Бакалаврська робота) - Реферат

4.03.2006р.)
ДОДАТКИ
ДОДАТОК А
Характеристика наукової та навчально-методичної літератури за проблемами реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП "Малярчук"
№ з/п Літературні джерела Характеристика
1. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с. Акцентує увагу на особливому рівні складності процесу укладання та реалізації контрактів ЗЕД, наводиться перелік найважливіших проблем такого процесу
2. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2002. - 172 с. Розглядає контракт як основну підставу для здійснення операцій, розкриває суть різноманітних варіантів контрактів зовнішньоекономічної діяльності
3. Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга: Учеб. пособие. - М., 1997. - 212 с. Розкриває особливості міжнародних договорів, аналізує помилки вітчизняних підприємств при розробці та реалізації зовнішньоторговельних контрактів
4. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с. Звертає особливу увагу на важливості стратегічних підходів до управління контрактною діяльністю підприємств, докладно розглядає та аналізує кожен з етапів процесу реалізації зовнішньоекономічних контрактів
5. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник / Г. Д. Гордеев, Л. Я. Иванова, С. К. Казанцев и др. / Под ред. Л. Е. Стровского. - М., 1996 - 292 с. Особливу увагу приділяє проблемам реалізації зовнішньоекономічних контрактів, наводить різноманітні способи розв'язання суперечок
6. Аверьянов В. Б., Нагребельный В. П., Чернов Е. В., Алексеенко А. А. Юридическая памятка участнику внешнеэкономической деятельности в Украине. - М., 1992 Аналізуючи усю необхідну при здійсненні ЗЕД документацію загалом, розкриває і проблеми, що стосуються реалізації контрактів; обґрунтовує шляхи їх вирішення
7. Беклешов Д. В., Бердников А. Н. Основы коммерческой деятельности на внешнем рынке. Вып. 4: Структура и содержание внешнеторговых контрактов. - М., 2006 Особливу увагу приділяє методичним прийомам і методам, що використовуються на різних етапах розробки і реалізації зовнішньоекономічного контракту
8. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В.Багрова, Н.І.Редіна, В.Є.Власюк, О.О.Гетьман / За ред.д-ра екон. наук, проф. І.В.Багрової. - Київ, Цент навчальної літератури, 2004. - 580 с. Глибоко аналізує вплив кожного з етапів розробки та реалізації контрактів на результативність зовнішньоекономічної діяльності, розкриває основні причини невдач підприємств саме через їх недосконалість
9. Внешнеторговые сделки / Составитель И. С. Гринько. - Сумы, 2006 Розкриває особливості державного регулювання контрактної діяльності в Україні, аналізує його вплив на формування зовнішньоторговельних контрактів
10. Контракты международной купли-продажи / Сост. А. В. Демченко. - К, 1991 Приділяє увагу особливостям розробки і реалізації контрактів купівлі-продажу
11. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп'як Я.С., Григор'єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 608 с. Розкриває сучасні підходи до управління контрактною діяльністю, які базуються на чіткому та економічно грамотному формулюванні статей зовнішньоекономічного контракту. Розглядає особливості структури контрактів для різних видів ЗЕО.
12. Внешнеторговые документы: контракты, соглашения, транспортные документы, финансовая отчетность. - К., 1992 Показує як на основі використання передових технологій якісно та ефективно здійснювати управління контрактною діяльністю, оминати можливі труднощі на шляху реалізації зовнішньоекономічних контрактів
13. Как заключать международные торговые контракты. - К, 1992 Розглядає особливості укладання зовнішньоекономічних контрактів, виділяє можливі причини невдачі підприємств при їх реалізації
14. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 377 с. Розкриває методологію аналізу основних статей контрактів зовнішньоекономічної діяльності, наводить методи такого аналізу
15. Международное торговое право. Расчеты по контрактам: Сб. междунар. документов и комментарии. - М., 1996 Докладно аналізує усі можливі труднощі, пов'язані з реалізацією зовнішньоекономічних договорів
16. Покровская В. В. Международные коммерческие операции и их регламентации. Внешнеторговый практикум. - М., 2006 Аналізує чинники, які мають найсуттєвіший вплив при розробці та реалізації угод, особливу увагу приділяє національним особливостям різних країн
17. Экспортно-импортные операции: контракты, формы расчетов. - К., 1992 Виділяє основні проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів
18. Кореманова Н. А. Составление внешнеторгового контракта / Под ред. Ю. Т. Ермолаева. - М, 1993 Розглядає процес розробкизовнішньоекономічних контрактів як основу успішної реалізації зовнішньоекономічних операцій
19. Международные документы по внешнеэкономической деятельности. - М., 1993 Розглядають особливості розробки та реалізації контрактів зовнішньоекономічної діяльності, аналізують стандартні міжнародні правила та норми, що регламентують цей процес
20. Смирнов В. В. Экспортно-импортные операции в международном бизнесе. Правила "ИНКОТЕРМС-2000" ,условия договора, риски и переходы их на страховщика. - М., 2006
ДОДАТОК Б
Оцінка законодавчої та нормативно-довідкової бази за проблемами реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП "Малярчук"
№ з/п Нормативно-правові акти Характеристика
1. Конвенція ООН "Про договори міжнародної купівлі продажу товарів" Відень, 1980 р., документ ООН А/СONF. 97/18
Конвенція спрямована на подолання суперечностей між національними системами регулювання реалізації зовнішньоекономічних контрактів. Є компромісним рішенням між різними правовими та соціально-економічними системами. Застосовується під час укладання договорів купівлі-продажу між сторонами, якщо їх торгівельна діяльність здійснюється в різних державах і ці держави є учасницями Конвенції.
2. Указ Президента України "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" №567/94 від 4 лютого 2006 року Цим Указом встановлюються юридичні норми застосування комерційних термінів при реалізації зовнішньоекономічних контрактів українськими підприємствами
3. Конвенція ООН "Про позовну давність в міжнародній купівлі продажу товарів" Нью-Йорк, 1974 р., документ ООН А/СONF. 63/15
Конвенція визначає обставини, за яких вимоги покупця і продавця один до одного, що витікають із зовнішньоекономічного контракту чи пов'язані з його порушенням, припиненням чи недійсністю, не можуть бути реалізовані через певний період часу. Важливо враховувати при зростанні обсягів зовнішньоекономічної діяльності.
4. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" № 959-12 від 16 квітня 1991 р. зі змінами внесеними згідно

 
 

Цікаве

Загрузка...