WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Проблема набуття Україною членства в НАТО - Дипломна робота

Проблема набуття Україною членства в НАТО - Дипломна робота

здійснюватися за принципом 50:50. Сторона, що пре тендує, компенсує стороні, яка першою почала освоєння спір ного родовища, половину витрат на розвідку та його освоєння, і після цього має право взяти участь у подальших роботах. Залучення третіх країн не допускається. По-третє, необхідно створити стратегічно-економічний центр по Каспію, у рамках якого координувати спільну діяльність.
Такий підхід визначає поділ Каспійського моря в основно му на користь Росії.
Досягнення принципової позиції щодо повного розподілу Азовського моря обіцяє стати відправною точкою повного вирішення всіх прикордонних проблем між Україною та Росією, а також прикладом урегулювання подібних питань на всьому пострадянському просторі.
З 1991 р. українською стороною вживаються активні заходи щодо визначення та нормативно-правового оформлення дер жавного кордону з Республікою Молдова, протяжність якого становить 1222 км . Взаємовідносини між Україною і Молдовою будуються на основі базового політичного Договору про добросусідство, дружбу і співробітництво, а також на майже 60 нор мативно-правових актах. З часу встановлення міждержавних стосунків сторони значно просунулися на шляху максималь ного скорочення проблем визначення державного кордону, досягли взаємовигідних домовленостей щодо його проходжен ня в районі південних населених пунктів Басарабяска, Джурджулешти і Паланка. Сьогодні на порядок денний винесено питання демаркації кордону. Верховна Рада України розглядає "Положення про демаркацію державного кордону між Украї ною і Республікою Молдова".
Разом із тим слід відзначити низку проблем, невирішеність яких негативно впливає на стан охорони українсько-молдовсь кої ділянки державного кордону, стримує подальший розвиток прикордонних стосунків. Серед цих проблем привертають увагу передусім такі:
- неврегульованість проблеми статусу Придністров'я та від сутність на ділянці українсько-молдовського державного кор дону (суміжного з Придністров'ям) підрозділів прикордонних військ Республіки Молдова;
- відсутність механізму реалізації угод про приймання та передачу осіб через спільну ділянку кордону та про організацію спільного контролю в пунктах пропуску через українсько-мол довський державний кордон .
Більшість названих проблем спричинено складністю внут рішньої ситуації в Молдові.
Делімітація українсько-білоруської ділянки кордону (1084,2 км) завершена. Але Договір про державний кордон між Україною та Білорус сю, підписаний у 1997 р., досі не ратифікований білоруським парламентом. Білоруська сторона ставить його підписання та наступну демаркацію в залежність від погашення Україною "боргу" перед Білоруссю, який сформувався в 1992 р. У сторін склалися різні уявлення про суму цього боргу. Після подій навколо острова Коса Тузла сторони дійшли принципової угоди про врегулювання питання боргу, а також наступних дій щодо остаточного вирішення прикордонних проблем.
Відносно стабільна оперативна обстановка на кордоні з Рес публікою Білорусь обумовлена заходами, які вживаються обома сторонами для охорони державного кордону, оптимізації та вдосконалення організаційно-штатної структури прикордонних частин, а також застосуванням місцевими органами влади додаткових заходів протидії організованій злочинності в при кордонних районах та безпосередньо на державному кордоні. Характерним для цієї ділянки державного кордону є те, що контрабандна діяльність має переважно побутовий характер, практично немає випадків затримання товарів у великих обсягах. За оцінкою фахівців, надалі можна очікувати поступо вого зменшення контрабандної діяльності внаслідок упрова дження відповідних заходів з обох сторін.
Важливо назвати ще одну проблему - вдосконалення всього комплексу процедур перетину кордонів громадянами. Незважа ючи на те, що на державному рівні ці процедури в основному врегульовані, для громадян, що перетинають кордон, цей процес залишається непростим. Виняток становить тільки перетин кордону повітряним шляхом, де ці процедури в цілому відпові дають європейським стандартам. Відносно задовільними є вони при перетині кордону потягом. Але особливу турботу виклика ють процедури перетину кордону для громадян на автомобілях, автобусах, а також для вантажного автотранспорту. Як правило, це вимагає значного часу (наприклад, на українсько-польському кордоні з обох сторін як для пасажирських автобусів, так і для приватних легкових автомобілів - від 2-х до 4-х, а часом і 6 го дин, існують черги навіть для громадян), удосконалення інфра структури прикордонних та митних переходів. Поки що не усунуто такі недоліки, як неввічливе ставлення до громадян з боку персоналу, його низький рівень культури, особливо мов ної. Значний час контролю, крім інших причин, обумовлюється і тим, що частина осіб, які перетинають кордон, провозить контрабанду. Подолання цієї проблеми потребує не лише значних позитивних соціально-економічних зрушень у країні, а й змін у наших сусідів.
У вирішенні проблем кордону Україна може отримати певну допомогу з боку Європейського Союзу. Протягом 2002 р. вона вже одержала від нього техніку й устаткування для її охорони на суму близько 11 млн. євро. Європейський Союз у 2003 р. виділив ще 8, 5 млн. євро на технічне оснащення двох прикордонних загонів - Сумського і Харківського, а також на облаштування придністровської ділянки українсько-молдовсь кого кордону . Керівництво Держкомкордону веде переговори також зі США і НАТО в рамках Програми "Партнерство заради миру" з метою одержання коштів на облаштування своїх кор донів. Значною мірою мова йде про західні рубежі.
Отже, розв'язанню Україною проблеми облаштування кор донів перешкоджає політична невирішеність цього питання між Україною та Росією, Україною та Білоруссю. Остаточне оформлення державного кордону стало для нашої країни одним з основних ще не вирішених завдань становлення державності. Хоча порівняно з іншими державами СНД в Україні є здобутки в цьому плані, необлаштованість кордонів стримує просування країни в євроатлантичному напрямку.
Оцінюючи оперативну обстановку на державному кордоні України, слід відзначити, що одним з головних чинників, який впливає на її стан, є процес нелегальної міграції, що спостері гається практично на всіх ділянках державного кордону. Добре обладнаний західний кордон України дозволяє досить ефектив но затримувати всіх нелегальних мігрантів з багатьох східних тапівденно-східних країн, що намагаються потрапити до розви нутих країн Європи, але обмежені можливості щодо їх депор тації призводять до того, що переважна більшість цих утікачів залишається в Україні, яка вимушена витрачати значні кошти на повернення мігрантів. Цьому сприяє також недосконале зако нодавство щодо біженців, які незаконно потрапляють в Украї ну. Україна, перетворившись на своєрідний захисний фільтр західних країн, поступово збирає на своїх теренах представ ників усіх рас, віросповідань, націй. Це жодним чином не ста білізує криміногенної обстановки як у прикордонних районах, так і в Україні взагалі. Як свідчить

 
 

Цікаве

Загрузка...