WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Проблема набуття Україною членства в НАТО - Дипломна робота

Проблема набуття Україною членства в НАТО - Дипломна робота

членства чи співпраці з НАТО.
По-третє, проаналізовані матеріали загалом могли поспри яти формуванню в пересічного закарпатця упереджено-негативного іміджу НАТО як організації, членство України в якій є наразі нереальним, а через жорсткі умови вступу та можливі його наслідки - навіть небажаним.
По-четверте, як виняток із загальної необнадійливої карти ни можна назвати друковані органи національних меншин, зокрема угорськомовну газету "Карпаті Ігоз Сов". Аналіз свід чить, що інформаційні матеріали про НАТО в цьому виданні друкувалися регулярно (в середньому 2 матеріали на місяць) і були спрямовані передусім на популяризацію і пропаганду переваг Північноатлантичного альянсу, його можливостей у збереженні миру, захисті країн-членів, на підтвердження того, що рішення цих країн про вступ цілком відповідало загально державним пріоритетам. Також слід зауважити, що всі матеріали мали конструктивний інформаційно-роз'яснювальний характер, що сприяє формуванню позитивного іміджу НАТО. Головними інформаційними джерелами матеріалів були Угорське телеграф не агентство МТІ, інші світові інформаційні агенції тощо.
Отже, можна констатувати, що угорськомовний читач регіо нальних мас-медіа регулярно отримує в цілому більш об'єктивну та всебічну інформацію щодо НАТО, яка сприяє формуванню позитивного іміджу Альянсу. Натомість українськомовний -нерегулярно, здебільшого суб'єктивну та неповну інформацію (за винятком актуальних для регіону матеріалів під гаслом: "НАТО допоможе нам захиститися від паводків?").
Якщо і йдеться про формування чогось, то передусім - за гальнодержавного комплексу меншовартості українця в регіональному вимірі. А ця тема заслуговує на окреме дослідження.
Це зовсім не означає заборони публікації негативних мате ріалів про Альянс: у вільній демократичній пресі вони мають цілковите право як на існування, так і на свого власного читача. Однак читач повинен мати право вибору, і позитивні матеріали мають бути більш вагомими на протилежній шальці "інформа ційних терезів".
Позиція респондентів Західного регіону щодо НАТО по мітно вирізнялася від інших регіонів: частка переконаних у не обхідності вступу України до НАТО тут більш ніж удвічі перевищувала показник інших регіонів (на Сході та Півдні таку позицію підтримують у середньому 10% опитаних, у Центрі -13,5%). Водночас у Західному регіоні найменшою була частка тих, хто вважає, що Україна не повинна вступати до НАТО за жодних умов, - 20,5% .
Але незважаючи на такі обнадійливі показники, в Західному регіоні, як і по Україні в цілому, явно бракує цілеспрямованої інформаційно-пропагандистської кампанії щодо інтеграції нашої держави як у європейське співтовариство, так і трансатлантичні структури. Адже аналіз міжнародного досвіду доводить, що по зитивні результати референдуму на користь вступу до міжна родної організації значною мірою залежать від своєчасного проведення урядом цілеспрямованої інформаційно-пропаган дистської кампанії.
Про важливість і своєчасність такої кампанії свідчить, зо крема, досвід Норвегії. Відомо, що в 1994 р. більшість населен ня Норвегії (52%) проголосувала проти членства країни в ЄС. Значною мірою на цей результат вплинула інтенсивна кампанія партій та угруповань, налаштованих проти інтеграції, яка три вала протягом двох років перед референдумом. Натомість нор везький уряд розпочав власну пропагандистську кампанію тільки за кілька місяців перед проведенням референдуму.
Кожна пропагандистсько-інформаційна кампанія пов'язана передусім із мас-медіа та їхньою позицією щодо її проведеним, Журналістика - це ідеологія, політика, обслуговування. Як би банально не звучало, преса - це справа, професія, бізнес. Однак це не галузь чистого бізнесу, а бізнес у галузі новин. Як у будь-якій іншій сфері професійної діяльності, у журналістиці є свої норми і правила, зафіксовані у відповідних документах міжнародної журналістики. У сукупності своїх технологій, інститутів, професіоналів, норм і практичної діяльності преса є могутньою силою, що впливає на спосіб життя людей, долі народів і держав. І як у будь-якому іншому ремеслі, "ремісникам" із мас-медіа необхідно дотримуватися професійних принципів. Для журналіста це об'єктивність, надання повної інформаційної картини, збалан сованість думок і коментарів, обов'язковість подання кількох поглядів тощо. Декларуючи право суспільства на інформацію, не слід забувати, що суспільство, закон, правила внутрішньо-цехового розпорядку ставлять свої вимоги, порушення яких має настільки ж серйозні наслідки, як і наступ на свободу слова .
Суспільство має право на отримання об'єктивної, неупередженої інформації з будь-якої проблеми чи актуального на даний час питання. На часі важливим є подання неупередженої інфор мації про Північноатлантичний альянс як трансатлантичну спо лучну ланку, що постійно зв'язує безпеку Північної Америки і Європи. Доцільно через мас-медіа репрезентувати НАТО як орга нізацію, в рамках якої, попри несхожість ситуацій і національних військових потенціалів держав - членів Альянсу, всі вони одна ковою мірою відчувають себе в безпеці, що, у свою чергу, сприяє загальній стабільності в Європі, створює сприятливі умови для зміцнення співпраці всередині Альянсу, а також між його членами та іншими країнами. Саме на цих засадах розвиваються нині нові структури безпеки, які відповідають інтересам нової Європи, нерозчленованої і вільної торувати свій шлях у політич ному, економічному, соціальному та культурному житті.
Інформаційні матеріали мають містити визначення основ них завдань Альянсу в галузі безпеки, зокрема:
o створення необхідного підґрунтя для стабільного середо вища безпеки в Європі на основі зміцнення демократичних інституцій та прагнення до вирішення спірних питань мирним шляхом. Забезпечення умов, за яких жодна країна не змогла б вдаватися до залякувань чи тиску, спрямованих проти будь-якої іншої європейської держави, аби нав'язати своє панування через застосування сили чи погрози силою;
o забезпечення стримування та захисту від будь-якої форми агресії, спрямованої проти будь-якого члена НАТО;
o сприяння безпеці і стабільності шляхом здійснення по стійної й активної співпраці з усіма партнерами через Партнер ство заради миру та Раду євроатлантичного партнерства, а також через консультації, партнерство та співробітництво з Україною в рамках Програми "Партнерство заради миру", "Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО" та Плану дій Україна - НАТО.
У цьому контексті показовим позитивним прикладом мож на вважати докладний звіт про "круглий стіл" за участю послів країн НАТО (проведений 10 липня 2002 р. у Львівському національномууніверситеті імені Івана Франка з нагоди підпи сання Хартії про особливе партнерство), що був надрукований у журналі "Молода дипломатія". У цьому ж номері журналу було оприлюднено розвідку Антона Монаєнка "Роз ширення ЄС на схід: наслідки для України" , яка також порушує проблему Україна-НАТО. Прикметним є те, що цей журнал ви дають студенти і поширюється він насамперед

 
 

Цікаве

Загрузка...