WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Контрольна робота - Контрольна робота

Контрольна робота - Контрольна робота

неї вигіднішим вартісне співвідношення між імпортом товарів і послуг та їхнім експортом. Іншими словами, при завищеному валютному курсі на одиницю вивезиного за кордон суспільного продукту країна за ра- хунок імпорту одержує більшу кількість товарів і послуг.
Крім розрахунків між країнами у відповідних валютах? а такими переважно є амереканський долар та англійський фунт стерлінгів, ? значна частка розрахунків здійснюється за допомогою кредитних засобів шляхом переведення фінансових коштів через банків.
Якщо за певний проміжуток часу, скажімо протягом року, надход- женя валютних коштів за кордону перевищує їхній відплив туди, кра- їна матиме активний платіжний баланс, і, навпаки якщо відплив валюти за кордон перевищує її надходження з відти, це призводить доутворення пасиву у платіжному балансі. Покривається цей пасив відповідними переведеннями на рахунок країн, з якими платіжний баланс зводиться з дефіцитом, у визначених світових грошах, точні- ше кажучи, в амереканських доларах. У період існування грошової ситеми золотого стандарту не зараховані в результаті взаємних фіна- нсових вимог та зобов'язань суми (негативне сальдо) міжнародних платіжних розрахунках покривалися валютним металом (золтом). Про те і в сучасних умовах не виключена практика покритя дефіциту платіжного балансу жовтим металом.
Нині погашення сальдо платіжних балансів здійснюється, як прави- ло, через попередній продаж дорогоційного металу як товару на
міжнародних грошових ринках, зокрема на найбільшому з них- Лон-
донському. Виручена за продане на грошових ринках золото тверда конвертована валюта використовується країною- експортером доро- ційного металу для покритя негативниго сальдо платіжного балансу.
[1;146ст.]
Світові гроші виступають в якості міжнародної торгової і резервної валюти. Міжнародна торгова валюта служить для оцінки і опосеред- ковування міжнародних торгових операцій. Вона може виступиту як товар, являючись предметом куплі-продажі.
Міжнародна резервна валюта пов'язана з відношенням країн однієї до іншої як суб'єкти держави. В цьому випадку світові гроші являю- ться валютним резервом країни, використовуючи перш за все для по- критя дефіциту платіжного балансу, займів, кредитів, допомоги та інш. Міжнародна резервна валюта використовується для збереження відносної стабільності валютного курсу виконує роль еталону цінно- сті інших валют. Першими світовими грішми виконуючі всі функції були золото і срібло, але з часом вони витіснились із внутрішнього і міжнародного обігу і замінились національними кредитними гроши-ма. Міжнародними стали гроші тих країн які мали найбільший вплив у світи і які в значному ступені брали участь в міжнародній торгівлі і вивезені капіталу. Тому грошові одиниці таких країн стали виконува- ти роль світових грошей в повному обсягу. Інші національні валюти не змогли досягнути такого розвитку і виконували тільки окремі функції. Треті валюти виникають і розвиваються лише як специфічні міжнародні гроші і невикористовуються в середині окремих країн.
Таким чином валюта- це не особливий вид грошей а особливий спо- сіб їх функціонування, коли національні гроші опосередковують міжнародні торгові кредитні і фінансові відносини. Результати цих відношень відображається у платіжному балансі.
Платіжний баланс включає в себе всі виплати із-за кордону в протя- гом одного року. Він складається з наступних елементів
1. Платіжний баланс по текущим операціям. Він відображає теку- ще зовнішньоекономічне положення країни, показує різницю між тим що країна виробляє і що використовує. Його склад:
торговий баланс, баланс послуг( фрахт, поштово-телеграфні і телефоно-кабельні послуги, експорт і імпорт патентів і ліцензій, між- народної посередницької діяльності банків бірж,страхування).[2;324ст.]
Сутність валютного регулювання.
Валютне регулювання - одна із форм державного регулювання міжнародних екномічних відносин, спрямована на регулювання між- народних розрахунків і порядку здійснення операцій з валютою та валютними цінностями з метою урівноваження платіжних балансів, зміни структури імпорту або його обмеження, скорочення платежів за кордон, концентрацїя валютних ресурсів в руках держави.
Системи національного регулювання грошово-валютних відносин мають дуже давну історію. Розпочиналося воно, як правило, з впрова- дження заборони вивозу золота з країни. Поступово це регулювання поширилось на інші валютні цінності, в тому числі на платіжні засоби та цінні папери - акції, облігації. З введенням оборотності валют валютне регулювання в деяких розвинутих країнах було скасо-ване, в інших- значно послаблене.
Валютне законодавство розвинутих країн визначає коло валютних операцій, які можуть бути підпорядковані валютному регулюванню. В більшості випадків їх поділяють на операції, пов'язані з міжнарод- ним рухом капіталів, зовнішньою торгівлею, міжнародними боргови- ми відносинами; операцій з золотом та іншими валютними цінностя-ми; операції, пов'язані з розвитком таких сфер міжнародних відносин як туризм, інші форми спеціальних міждержавних виплат.
Валютне регулювання забезпечується спеціальною системою пра- вових норм і засобів. Ця система деякими фахівцями-правниками роз- глядається як самостійний інститут права.
У розвинутих країнах ринкової економіки валютне рагулювання здійснюється або мінестерствами фінансів, або центральними емісій- ними банками, або спеціальними урядовими установами.
У системі державного регулювання економічного життя кожної країни виділяють сукупність заходів, які проводяться центральними банками у сфері грошового обігу і валютних відносин, з метою впли- ву на купівельну спроможність грошей, валютні курси та на економі- ку загалом, що становить сутність певної валютної політики держави.
Ця політика здійснюється переважно у двох формах: обліковій та де- візній.
Список використаної літератури:
1.Міжнародні економічні відносини-К.:"Либідь".1992.145ст.
2.Основи економической теории-Мн.: НКФ "Єкоперспектива" 1996.-323ст.
3.

 
 

Цікаве

Загрузка...