WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Контрольна робота - Контрольна робота

Контрольна робота - Контрольна робота


Контрольна робота
Міжнародні валютно-фінансові відносини: основні поняття. Сутність валютного регулювання.
?
Зміст
1. Міжнародні валютно-фінансові відносини: основні поняття.
2.Сутність валютного регулювання.
?
Міжнародні валютно-фінансові відносини: основні поняття.
Міжнародні валютно-фінансові відносини- це відносини, що вини- кають між суб'єктами ствітового ринку й відображають ступінь і глибину розвитку світогосподарських та інших зв'язків.[1;145ст.]
Міжнародні валютні відносини- це відносини, пов'язані з обігом сві- тових грошей, які обслуговують економічні зв'язки між країнами. Функції світових грошей подібні функціям грошей у національній економіці, але є одна особливість. В міжнародній сфері з'являються інші суб'єкти: відносно замкнуті національні господарства, представ-лені трьома рівняма суб'єктів- окремими особами, організаціями і державами. Їх зв'язок із зовнішнім світом виявляється через платіж- ний баланс і валютний курс.[2;323ст.]
Хоча міжнародні валютно-фінансові відносини виникли задовго до виникнення світового господарства, відносно зрілої форми вони на- були в умовах високого розвитку світогосподарських зв'язків. У про- цесі поглиблення міжнародного поділу праці та активізації обміну ре-зультатами діяльності національних господарств та їхніх окремих суб'єктів між країнами стали чимраз частіше виникати розрахунки й платежі, що опосередковувались світовими грішми, а також здійсню- валися на основі міжнародного кредиту. Останій спричинив утворен- ня різних форм заборгованості в одних країн і відповідних активів у інших. У кінцевому підсумку валютно-фінансові відносини країн зна- ходять свій концентрований вираз у платіжних та розрахункових балансах, а також балансах міжнародної заборгованості.
Платіжний баланс - це синтетичний звіт відомостей про співвідно- шення фактичних надходжень і платежів за грошовими вимогами та зобов'язаннями між країнами впродовж певного проміжку часу.Між- народні поточні розрахунки здійснюються у відповідних національ- них валютах згідно з існуючими валютними курсами або у твердій конвертованій валюті.[1;145ст.]
Платіжний баланс будь якої країни складається з трьох основних статей, які відображають відповідні зовнішньоекономічні відносини з іншими країнамми, а отже, і певні операції, за якими здійснюються міжнародні розрахунки. Головною статею платіжного балансу є торговельний баланс, тобто баланс зобов'язань та платежів, що вини- кають на основі руху товарів між даною країною та її торговельними партнерами . Тому торговельний баланс відбиває вартісне співвідно- шення між експортом та імпортом товарів. [1;149ст.]
Крім платіжного балансу, існує ще розрахунковий баланс. Він відо- бражає не лише міжнародні платежі, здійснені валютною готівкою, і надходження валюти за певний час , а й не погашенні на певну дату або за відповідний період часу кредити. Наприклад, у розрахунковий баланс разом із надходженнями за реалізовані за кордон товари готів- кою включаються і товари продані туди в кредит. Тому розрахунко- вий баланс, визначаючи міжнародні розрахункові позиції тієї чи ін- шої країни, скажімо протягом року, не показує, коли виникли в цій країні ті чи інші вимоги до іноземних боржників або платежі за кор- дон. Розрахунковий баланс, таким чином за виличиної не збігається з платіхжним. Платіжний баланс становить сукупність елементів як платіжного, так і розрахункового балансів.
Валютний курс- це курс (ціна) однієї національної валюти відносно іншої. Валютний курс концентрованому вигляді відображає економі- чний потенціал країни, ефективність функціонування господарського механізму, ступінь інтегрованості країни у свуітогосподорські зв'язки та інтенсивність її участі в міжнародному обміні товарів, послуг та капіталів. Оскільки останні фактори є головними чинниками, які виз- значають стан платіжного балансу, одже, на курс валюти справляє вплив стан платіжного балансу. Якщо він є активним, то і курс валю- ти має тенденцію до підвищення, і навпаки, пасивний платіжний баланс тієї чи іншої країни спричинює зниження курсу її валюти.Як- що скажімо, протягом року валютні витрати певної країни, пов'язані з оплатої імпорту товару, експортом капіталу, воєними витратами, фрахтом, первищуюють сумарні валютні надходження з-за кордону, то вона матиме пасивний платіжний баланс. Одже. Зрештою кількість валюти даної країни на світових грошових ринках зросте. Якщо ж її маса набуде таких розмірів, що пропозиція даної національної валюти перевищить попит на неї, то ціна на дану валюту знизиться, тобто впаде її курс. Разом із тим дифіцит платіжного балансу зумовить нестачу відповідних іноземних валют, що, у свою чергу спричинить підвищення їх курсу.
На динаміку валютного курсу впливає також відповідна кредитно- грошова політика, що її здійснюють уряди. Ліберальна політика під- штовхує кредитну експансію, спричиняє зниження валютного курсу і навпаки, політика кридитної рестрикції, або, як її ще називають, політика "дорогих" грошей, породжує тенденцію до підвищення ва- лютного курсу.
Валютний курс справляє вплив на торговельно-екномічні відносини
відповідних країн. Так, занижений валютний курс підвищує конкуре- нтоспроможність фірм даної країни на світових ринках, а одже, спри- яє розширенню експроту товарів. Разом з тим з точки зору еквівален- тності міжнавродного економічного обміну дана країна зазнає відпо- відних втрат. Оскільки зниження валютного курсу спричинює зроста- ння внутрішніх цін, країна вимушена вивозитти більше товарів на одиницю імпорту товарів та послуг. Одже, країна, що штучно знижує курс своєї валюти з метою завоювання чи утримання на зовнішньому ринку своїх позицій, фактично досягає цієї мети за рахунок зниження цін, які виявляються порівняно низькими відносно національних вит- рат виробництва. Цим порушується еквівалентність міжнародного об-міну на шкоду даній країні.
Зворотний економічний, хоча також суперечливий, ефект дає під- вищення валютного курсу. Такий курс, погіршуючи міжнародну кон- курентоспроможність фірм відповідної країни, робить для

 
 

Цікаве

Загрузка...