WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Управління операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоторговельній діяльності - Курсова робота

Управління операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоторговельній діяльності - Курсова робота

оформлення нового зобов'язання;
- у випадку сплати (стягнення у безспiрному порядку) його вартостi;
- при ввезеннi готової продукцiї в повному обсязi, передбаченому в контрактi, на митну територiю України у визначенi законом термiни та поданнi копiї ввiзної вантажної митної декларацiї;
- при отриманнi в повному обсязi валютної виручки вiд реалiзацiї готової продукцiї за межами митної територiї України на валютний рахунок українського замовника в уповноваженому банку України та поданнi українським замовником державнiй податковiй адмiнiстрацiї довiдки уповноваженого банку України про надходження валютної виручки.
Часткове погашення векселя
Якщо вiдбувається часткове вивезення готової продукцiї за межi митної територiї України, її продаж на територiї України або ввезення готової продукцiї чи отримання валютної виручки вiд її реалiзацiї українським замовником, за бажанням векселедавця, на вiдповiдну частку здiйснюється погашення векселя (письмового зобов'язання).
У такому випадку в заявi про часткове погашення векселя (письмового зобов'язання) обов'язково мають видiлятися окремими рядками найменування та суми мита, податкiв та зборiв, якi пiдлягають погашенню.
Оплата векселя (письмового зобов'язання)
У разi непогашення векселя (його частки) у зазначенi законом термiни векселедавець зобов'язаний його оплатити. При цьому на кожний вид мита, податкiв та зборiв виписується окреме платiжне доручення. Пiсля оплати векселя вiн подається до державної податкової адмiнiстрацiї для погашення. Сплата за векселем провадиться у валютi України за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України, що дiє на день платежу (день виконання банком розпоряджень про сплату).
Якщо оплата векселя векселедавцем або безспiрне стягнення з нього непогашених вексельних сум вiдбувається пiсля настання термiну сплати векселя, державна податкова адмiнiстрацiя на нестягнутi суми нараховує пеню у розмiрах, що передбаченi чинним законодавством для вiдповiдних платежiв. Пеня нараховується з дня, наступного за закiнченням термiну сплати векселя.
Вiдстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання)
Державна податкова адмiнiстрацiя є уповноваженим органом Мiнiстерства фiнансiв України, що вiдповiдно до закону може давати суб'єкту пiдприємницької дiяльностi дозвiл на вiдстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання). Такий дозвiл дається на термiн не бiльше ніж 90 днiв. У разi подальшої необхiдностi вiдстрочення оплати векселя державна податкова адмiнiстрацiя може давати суб'єкту пiдприємницької дiяльностi новий дозвiл на вiдстрочення оплати векселя. Загальний термiн вiдстрочення оплати векселя не може перевищувати 270 днiв.
Для вiдстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання) векселедавець не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до закiнчення термiну, на який видано вексель (письмове зобов'язання), має звернутись до державної податкової адмiнiстрацiї за його мiсцезнаходженням з письмовою заявою про таке вiдстрочення та з зобов'язанням про подальше погашення векселя (письмового зобов'язання).
У заявi зазначається термiн, на який векселедавець просить вiдстрочення, та обгрунтовується його необхiднiсть (у разi потреби додаються пiдтверджуючi документи). Начальник (заступник начальника) державної податкової адмiнiстрацiї зобов'язаний протягом п'яти робочих днiв розглянути заяву i прийняти рiшення про вiдстрочення оплати (погашення) векселiв (письмових зобов'язань) або про вiдмову у вiдстроченнi. Заявника повiдомляють про прийняте рiшення. При прийняттi рiшення про вiдмову у вiдстроченнi оплати векселя (письмового зобов'язання) у заявi про це робиться позначка з обгрунтуванням причин вiдмови. Про ознайомлення з причинами вiдмови представник векселедавця розписується у заявi.
За перiод вiдстрочення оплати векселя з векселедавця стягується плата за користування кредитом у розмiрi 0,5 облiкової ставки Нацiонального банку України, що застосовується на день прийняття рiшення про вiдстрочення оплати.
Плата за користування податковим кредитом суб'єктом пiдприємницької дiяльностi вiдноситься за рахунок прибутку, що залишається у його розпорядженнi пiсля оподаткування.
Плата за користування податковим кредитом має бути сплачена протягом трьох робочих днiв з дати оформлення дозволу на вiдстрочення. У разi невнесення суб'єктом пiдприємницької дiяльностi у зазначений термiн плати за користування податковим кредитом державна податкова iнспекцiя в односторонньому порядку скасовує дозвiл на вiдстрочення i стягує вексельнi суми.
При погашеннi векселя ранiше термiну, на який видавалось вiдстрочення, державна податкова адмiнiстрацiя проводить на день погашення перерахунок ранiше внесеної плати за користування податковим кредитом. Рiзниця мiж перерахованою та ранiше сплаченою сумою пiдлягає зарахуванню по вiдповiдних платежах або поверненню суб'єкту пiдприємницької дiяльностi на пiдставi його письмової заяви у 5-денний термiн з дня подачi заяви.
1.9.Давальницька сировина та iндикативнi цiни
Вiдповiдно до п.10 Положення "Про методику формування та використання iндикативних цiн", розроблену на виконання Указу Президента України вiд 10.02.96 р. 12 "4/96 "Про заходи щодо вдосконалення кон'юнктурно-цiнової полiтики у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" та Положення про iндикативнi цiни у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi iндикативнi цiни є обов'язковими до використання суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi всiх форм власностi, включаючи також угоди з давальницькою сировиною (на сировину i готову продукцiю з неї), за якими вивозиться або продається товар, що включено до перелiку iндикативних цiн.
До державного регулювання проведення операцiй з давальницькою сировиною вiдносяться:
-запровадження облiку та реєстрацiї окремих контрактiв;
- лiцензування та квотування;
- застосування до порушникiв законодавства про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть режиму iндивiдуального лiцензування;
- встановлення нормативiв термiну переробки сировини;
- обмеження мiнiмальної питомої ваги сировини у загальнiй вартостi продукту пiсля переробки ;
- тимчасовi обмеження на вивезення (ввезення) окремих видів сировини згідно з постановами КМУ 882 вiд 01.08.96 р., 1429 вiд 30.11.96 р., 353 вiд 23.03.98 р., 1049 вiд 10.07.98 р.).
2. Облік та оподаткування операцій з давальницькою сировиною
2.1.Основні питання бухгалтерського обліку ДС
Перелік документів, що регулюють облік та оподаткування операцій з ДС у зовнішньоекономічних відносинах наведено нижче.
Спеціального нормативного документа, який би регулював взаємовідносини між резидентами України при переробцідавальницької сировини, немає.
Пунктом 51 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності України встановлено, що давальницька сировина відображається у виконавця (переробника) за балансі за цінами, вказаними в договорі.
Законом визначено, що до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах належать

 
 

Цікаве

Загрузка...