WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Управління операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоторговельній діяльності - Курсова робота

Управління операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоторговельній діяльності - Курсова робота

випадку повернення продукту переробки давальницької сировини з простроченням встановлених термінів, її оформлення проводиться на загальних пiдставах, у режимi звичайного iмпорту зі справлянням всiх належних платежiв.
Оформлення частини сировини українського замовника, що йде у рахунок оплати за роботу.
За частину давальницької сировини або готової продукцiї, що використовується для оплати виконаної роботи, український замовник сплачує митнi збори, вивiзне (експортне) мито, акцизний збiр, податок на додану вартiсть аналогiчно до порядку, що застосовується при бартерних (товарообмiнних) операцiях, згiдно з пунктом 13 статтi 5 ЗУ 327/95-ВР.
1.8.Видача, облiк та погашення векселiв
Порядок роботи з векселями затверджено наказом Мiнфiну 26 вiд 13.02.96 р. (Мін'юст 78/1103 вiд 16.02.96 р.) "Про затвердження Положення про порядок видачi, облiку, погашення та вiдстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах".
Положення розроблено вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" ( 327/95-ВР ) i визначає єдиний порядок видачi, облiку, погашення та вiдстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi України при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах, його дiя поширюється на всiх суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форми власностi та органiзацiйної форми.
Видача векселя (письмового зобов'язання)
Оформлення векселя суб'єктом пiдприємницької дiяльностi здiйснюється виключно на вексельному бланку, який вiдповiдає вимогам постанови КМУ та НБУ вiд 10 вересня 1992 року 528 "Про затвердження Правил виготовлення i використання вексельних бланкiв". Застосовується простий вексель згiдно з додатком 1 до зазначеної постанови iз обов'язковим видiленням окремими рядками найменування i сум мита, податкiв та зборiв, на сплату яких видано вексель. Вексель виписується у валютi контракту на переробку давальницької сировини.
Оформлення письмового зобов'язання здiйснюється згiдно з додатком 2 до Положення. Векселi не пiдлягають передачi шляхом iндосаменту. Векселедержателем виступає державна податкова iнспекцiя за мiсцезнаходженням суб'єкта пiдприємницької дiяльностi. Вексель (письмове зобов'язання) оформляється у трьох примiрниках. Вiдповiдальнiсть за правильнiсть зазначення у векселi (зобов'язаннi) термiну платежу та своєчаснiсть його оплати несе векселедавець.
Облiк векселiв (письмових зобов'язань)
Реєстрацiю та облiк векселiв провадить податкова iнспекцiя за мiсцезнаходженням суб'єкта пiдприємницької дiяльностi. Взяття векселя (письмового зобов'язання) на облiк провадиться в день його подання до державної податкової адмiнiстрацiї. У державнiй податковiй адмiнiстрацiї на зворотi векселя (письмового зобов'язання) робиться напис "Взято на облiк" iз зазначенням дати взяття на облiк i облiкового номера та засвiдченням пiдписом начальника державної податкової адмiнiстрацiї (заступника начальника) i печаткою державної податкової адмiнiстрацiї. До облiкового номера через дефiс додається лiтера "I" у разi видачi векселя (письмового зобов'язання) українським виконавцем при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною iноземного замовника, або лiтера "Е" - у разi видачi векселя (письмового зобов'язання) українським замовником при вивезеннi давальницької сировини з митної територiї України.
Перший примiрник векселя (письмового зобов'язання) залишається у державнiй податковiй адмiнiстрацiї. Другий та третiй примiрники векселя (письмового зобов'язання), взятi на облiк (авiзованi) податковою адмiнiстрацiєю, повертаються суб'єкту пiдприємницької дiяльностi для пред'явлення митним органам та власного облiку.
При митному оформленнi давальницької сировини (готової продукцiї) на зворотi векселя (письмового зобов'язання) зазначається дата i номер вантажної митної декларацiї, згiдно з якою ввезено (вивезено) давальницьку сировину (готову продукцiю), iз засвiдченням пiдписом та особистою печаткою iнспектора митницi, що оформив декларацiю. Коли вантажна митна декларацiя на давальницьку сировину оформлюється пiсля дня складання векселя (письмового зобов'язання), за бажанням суб'єкта пiдприємницької дiяльностi складається новий вексель (письмове зобов'язання). При цьому датою складання нового векселя (письмового зобов'язання) визначається дата оформлення вантажної митної декларацiї на давальницьку сировину.
Новий та первинний (попереднiй) векселi (письмовi зобов'язання) разом з копiєю вантажної митної декларацiї на давальницьку сировину подаються для взяття на облiк до державної податкової адмiнiстрацiї, яка взяла на облiк первинний вексель (письмове зобов'язання).
Перший примiрник нового векселя (письмового зобов'язання) та погашений первинний вексель залишаються в державнiй податковiй адмiнiстрацiї. Другий та третiй примiрники нового векселя (письмового зобов'язання), повертаються векселедавцю для пред'явлення митним органам та власного облiку.
Погашення векселя (письмового зобов'язання)
Для погашення векселя (письмового зобов'язання) векселедавець подає до державної податкової адмiнiстрацiї заяву iз зазначенням дати взяття на облiк та облiкового номера векселя (письмового зобов'язання).
Погашення векселя (письмового зобов'язання) здiйснюється шляхом проставлення на лицьовому боцi векселя (письмового зобов'язання) напису "Погашено", засвiдченого пiдписом начальника (заступника начальника) державної податкової адмiнiстрацiї та печаткою державної податкової адмiнiстрацiї.
При вивезеннi (реалiзацiї на територiї України) готового продукту, що належить iноземному замовнику, погашення проводиться:
- у випадку складання нового векселя (зобов'язання);
- у випадку сплати (стягнення у безспiрному порядку) його вартостi;
- при вивезеннi готової продукцiї в повному обсязi, передбаченому в контрактi, з митної територiї України у визначенi законом термiни та поданнi копiї вивiзної вантажної митної декларацiї;
- при реалiзацiї готової продукцiї на митнiй територiї України та поданнi українським виконавцем державнiй податковiй адмiнiстрацiї ввiзної вантажної митної декларацiї на готову продукцiю (без фактичного ввезення її в Україну), оформленої на покупця i копiю якої вiн зобов'язаний передати українському виконавцю, копiї вiдповiдного контракту iноземного замовника з покупцем готової продукції та копiї акта здачi-приймання готової продукцiї, взятих на облiк державною податковою адмiнiстрацiєю за мiсцезнаходженням покупця готової продукцiї, довiдки банку про сплату покупцем готової продукцiїввiзного мита, податкiв та зборiв, якщо такi запроваджено щодо аналогiчних iмпортних товарiв.
При поверненнi з переробки (її реалiзацiї за кордоном) готової продукцiї, що належить українському замовнику погашення проводиться:
- у випадку

 
 

Цікаве

Загрузка...