WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Управління операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоторговельній діяльності - Курсова робота

Управління операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоторговельній діяльності - Курсова робота

метою дотримання добровiльно взятих Україною зобов'язань по обмеженню експорту статтею 8 ЗУ 327/95-ВР. Наказом МЗЕЗторгу 133-а вiд 24.02.96 р., який розроблено на виконання вищезгаданої статтi закону, встановлено, що контракти на переробку ДС пiдлягають облiку та реєстрацiї тiльки у разi, коли експорт сировини, продуктiв переробки, зазначених у додатках до наказу 6 (група текстильних виробів), 8, здiйснюється до країн, перелiчених у додатку 9 (додатки 8 і 9 нижче).
1.4.Лiцензування та квотування
Перелiк товарiв, що перемiщуються через митний кордон України з застосуванням до них режиму лiцензування та квотування, подано у постановах КМУ 7 вiд 05.01.98 р.та 393 вiд 30.03.98 р. (зі змінами і доповненнями), а також КМУ 892 від 16.06.98 р. У випадку якщо контрактом передбачено реалiзацiю окремих видiв сировини чи готової продукцiї українського замовника, що вивозилась за кордон на переробку у країнi переробки або в третiх країнах, та за умови, що предмет реалiзацiї числиться у перелiку додаткiв до вищезгаданих постанов, застосовується режим лiцензування чи квотування. Лiцензування та квотування застосовується також до продукцiї iноземного замовника, що реалiзується на територiї України в режимi iмпорту (без фактичного ввезення) у випадку, якщо така пiдпадає пiд зазначений режим вiдповiдно до перелiку товарiв, що лiцензуються при ввезеннi на територiю України.
Iндивiдуальне лiцензування
Режим iндивiдуального лiцензування застосовується у виключних випадках до недобросовiсних суб'єктiв ЗЕД вiдповiдно до статті 37 ЗУ 327/95-ВР (на що наголошується в листi Держмитслужби за 11/1-7544 вiд 15.07.98 р.). Перемiщення давальницької сировини таким суб'єктом повинно здiйснюватися за наявностi iндивiдуальної лiцензiї МЗЕЗторгу, оформленої на експорт (iмпорт) послуг на кожну партiю окремо.
1.5.Тимчасовi обмеження щодо переробки давальницької сировини
До обмежень переробки давальницької сировини належать:
1. Призупинення приймання вiд нерезидентiв сировини для виготовлення спирту та лiкеро-горiлчаних виробiв з 1 серпня 1996 р. та запровадження внутрiшнiх лiцензiй на вивезення зазначеної продукцiї, виготовленої з сировини резидентiв України. При цьому обов'язково на рахунок вiдправника мають надійтити кошти у виглядi передоплати. Цi положення застосовуються вiдповiдно до вимог постанови КМУ 882 вiд 01.08.96 р.
2. Тимчасове обмеження вивезення давальницької сировини на переробку за кордоном для виготовлення окремих видiв продукцiї (див. перелiк до постанови КМУ 1429 вiд 30.11.96 р.). В перелiку налічуються в основному пiдакцизнi товари.
3. Тимчасове обмеження вивезення на переробку сирових шкiр великої рогатої худоби (код ТН -4101); шкiр овечих (4102); шкiр iнших (4103). Регулюється постановою КМУ 1216 вiд 04.11.98 р.
4. Тимчасове вивезення брухту чорних i кольорових металiв (крiм їх вивезення для виготовлення продукцiї, призначеної для електротехнiчної промисловостi). Перелiк сировини подано в постановах КМУ 1005 від 22.08.96 р. та 482 від 10.04.98 р. (Перелiк продуктiв переробки дається у додатку до постанови КМУ 1049 вiд 10.07.98 р.).
1.6.Митне оформлення та платежi
Вiдповiдно до пунктів 2 - 4 статтi 2 Закону України вiд15.09.95 р. 327/95-ВР "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" при ввезеннi на митну територiю України давальницької сировини iноземного замовника ввiзне мито, податок на додану вартiсть та акцизний збiр (на пiдакцизнi товари) сплачуються видачею простого векселя, авiзованого державною податковою адмiнiстрацiєю, термiном на 90 календарних днiв з моменту оформлення ввiзної митної декларацiї. Вексель погашається у разi вивезення готової продукцiї в повному обсязi, також у разi часткового вивезення готової продукцiї, якщо український виконавець документально пiдтверджує оплату ввiзного мита, податку на додану вартiсть та акцизного збору (на пiдакцизнi товари) на частину сировини чи невивезеної з України готової продукцiї. Продукцiя, що вироблена з давальницької сировини iноземного замовника i вивозиться за межi України, не обкладається вивiзним митом, податком на додану вартiсть та акцизним збором. При невивезеннi готової продукцiї стягується пеня за кожний день прострочення у розмiрi 0,3 вiдсотка митної вартостi давальницької сировини, але не бiльше контрактної вартостi невивезеної готової продукцiї. Митнi збори сплачуються на загальних пiдставах.
1.7.Реалiзацiя продукцiї iноземного замовника на територiї України
Статтею 3 Закону України вiд "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" передбачається можливiсть реалiзацiї готової продукцiї на територiї України, виготовленої з сировини, ввезеної iноземним замовником. Така реалiзацiя проводиться на загальних пiдставах пiсля сплати митних зборiв, ввiзного мита, податку на додану вартiсть, акцизного та митного збору аналогiчно до режиму звичайного iмпорту.
Вивезення продукту переробки давальницької сировиниш, закупленої за валюту iноземним замовником на територiї України.
При вивезеннi готової продукцiї,виготовленої з давальницької сировини, закупленої на територiї України iноземним замовником за iноземну валюту, митнi платежi (вивiзне (експортне) мито, податок на додану вартiсть, акцизний збiр) не нараховуються, крiм митних зборiв, що передбачено статтею 4 ЗУ.
Вивезення сировини українського замовника для переробки за кордон
При вивезеннi давальницької сировини українського замовника за межi митної територiї України та повернення в Україну готової продукцiї:
- сировина, що не обкладається експортним митом, податком на додану вартiсть та акцизним збором, вивозиться пiд письмове зобов'язання, термiном на 90 календарних днiв з моменту оформлення, митнi збори сплачуються на загальних пiдставах.
До 1 сiчня 1999 року готова продукцiя ввозиться без нарахування податку на додану вартiсть, якщо така давальницька сировина повнiстю або частково була вивезена за межi митної територiї України до 1 жовтня 1997 року.
Готова продукцiя, що ввозиться за договорами, згідно з якими давальницька сировина повнiстю або частково вивезена за межi митної територiї України до набрання чинностi Законом України, звiльняється вiд сплати ввiзного мита та режиму лiцензування i квотування;
- сировина, що обкладається експортним митом, податком на додану вартiсть та акцизним збором, вивозиться з наданням простого векселя термiном на 90 календарних днiв, митнi збори сплачуються на загальних пiдставах. У разi ввезення готової продукцiї вексель погашається. При неввезеннi готової продукцiї або непоступлення валютної виручки у випадку реалiзацiї продукцiї за кордоном, український замовник зобов'язаний оплатити вексель. Продовження термiну (бiльше нiж 90 календарних днiв) здiйснення операцiй з давальницькою сировиною вiдноситься до компетенцiї Кабiнету Мiнiстрiв України. У разiвiдсутностi такого рiшення уряду митне оподаткування проводиться як при ввезеннi товарiв у режимi iмпорту з справлянням усiх належних платежiв.
У

 
 

Цікаве

Загрузка...