WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Управління операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоторговельній діяльності - Курсова робота

Управління операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоторговельній діяльності - Курсова робота


Курсова робота
Тема:
Управління операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоторговельній діяльності
?
Зміст
Вступ 3
1. Регулювання операцій з давальницькою сировиною 4
1.1.Визначення термінів 4
1.2.Кваліфікація окремих операцій як операцій з давальницькою сировиною 5
1.3.Реєстрацiя та облiк контрактiв на переробку давальницької сировини 5
1.4.Лiцензування та квотування 6
1.5.Тимчасовi обмеження щодо переробки давальницької сировини 6
1.6.Митне оформлення та платежi 7
1.7.Реалiзацiя продукцiї iноземного замовника на територiї України 7
1.8.Видача, облiк та погашення векселiв 8
1.9.Давальницька сировина та iндикативнi цiни 12
2. Облік та оподаткування операцій з давальницькою сировиною 14
2.1.Основні питання бухгалтерського обліку ДС 14
2.2.Оподаткування операцій з давальницькою сировиною 15
3. Шляхи покращення управління операціями з давальницькою сировиною 18
Висновок 23
Література: 24
Додатки 25
Вступ
Комплексні економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні, мають на меті не лише виробити моделі та механізми побудови і послідовної реалізації сучасних економічних відносин, але й поступову інтеграцію українських підприємств у міжнародні економічні зв'язки, з одного боку, і залучення іноземних підприємців до діяльності в Україні - з іншого.
Ефективність господарської діяльності як вітчизняних, так і іноземних підприємців у рамках правової системи конкретної держави визначається, насамперед, ступенем досконалості охоплення сфер регулювання і ліберальності її законодавства. Україна в даному разі не є винятком. У зв'язку з цим зростає значення правового регулювання питань функціонування різних суб'єктів господарської діяльності в Україні, побудованої на взаємовідносинах, що мають місце як на території України, так і за її межами і ґрунтуються на законах зовнішньоекономічної діяльності. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності пов'язаний із застосуванням загальних ідей і концепцій менеджменту у всіх формах зовнішньоекономічної діяльності (експорті й імпорті товарів і послуг, лізингових операціях, прямому інвестуванні і т.д.). Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності полягає в комплексному дослідженні та моделюванні міжнародного середовища у поєднанні з налагодженою взаємодією всіх підрозділів і посадових осіб організації/установи в інтересах продуктивного досягнення визначених зовнішньоекономічних стратегій.
1. Регулювання операцій з давальницькою сировиною
1.1.Визначення термінів
Згiдно зі статтею 1 ЗУ "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" вiд 15.09.95р 327/95-ВР (далі - ЗУ 327/95-ВР) давальницька сировина - це "сировина, матерiали, напiвфабрикати, комплектуючi вироби, енергоносiї, ввезенi на митну територiю України iноземним замовником (чи закупленi iноземним замовником за iноземну валюту в Українi) або вивезенi за її межi українським замовником для використання у виробленнi готової продукцiї з подальшим поверненням усiєї продукцiї або її частини до країни власника (чи реалiзацiєю в країнi виконавця замовником або за його дорученням виконавцем) або вивезенням до iншої країни.
Готова продукцiя може бути реалiзована в Українi, якщо давальницька сировина, з використанням якої вироблено цю продукцiю, ввезена iноземним замовником на митну територiю України чи закуплена iноземним замовником за iноземну валюту в Українi. Право власностi на iмпортовану давальницьку сировину та вироблену з неї готову продукцiю належить iноземному замовнику".
Законом визначено, що замовник - це суб'єкт господарської діяльності, який надає давальницьку сировину, а виконавець - це суб'єкт господарської діяльності, який здійснює переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини.
Операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах - це операцiї з переробки (обробки, збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно вiд кiлькостi замовникiв та виконавцiв), а також етапiв (операцiй з перероблення цiєї сировини), ввезеної на митну територiю України (чи закупленої iноземним замовником за iноземну валюту в Українi) або вивезеної за її межi з метою отримання готової продукцiї за вiдповiдну плату. До операцiй з давальницькою сировиною належать операцiї, в яких сировина замовника на конкретному етапi її переробки становить не менше 20 вiдсоткiв загальної вартостi готової продукцiї. Винятком з цього правила є конкретний перелiк видiв давальницької сировини, що врегульований вiдповiдними постановами Кабмiну. КМУ має право регулювати розмiри питомої ваги сировини у продуктi переробки згідно зі ст. 7 ЗУ 327/95-ВР. Як видно з таблицi 2, урядом поставлено обмеження питомого вмiсту сировини у готовiй продукцiї тiльки щодо сировини українського походження, що направляється на переробку за кордон. До сировини закордонного замовника застосовується загальна норма у 20%.
1.2.Кваліфікація окремих операцій як операцій з давальницькою сировиною
У практицi застосування законодавства часто виникають питання квалiфiкацiї окремих операцiй як операцiй з давальницькою сировиною. З цiєю метою в МЗЕЗТ затверджено Положення "Про визначення операцiй як таких, що належать до операцiй з давальницькою сировиною" (наказ 79 вiд 12.02.96 р. - зареєстровано в Мін'юсті за 94/1119 26.02.96 р.). Це Положення розроблено вiдповiдно до пункту першого статтi 7 ЗУ 327/95-ВР i визначає механiзм розгляду в МЗЕЗТ України зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) з метою визначення таких операцiй. Висновки надаються на письмовi запити, з якими звертаються в разi потреби митнi органи або державнi податковi iнспекцiї. У разi необхiдностi МЗЕЗТ може на пiдставi статтi 9 ЗУ "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" розглядати письмовi запити, отримуючи їх безпосередньо вiд суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
Для надання висновкiв щодо вiднесення операцiй суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi до операцiй з давальницькою сировиною запитувач подає такi документи:
- лист-запит з обгрунтуванням змiсту вiдхилення окремої операцiї, що здiйснюється суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, вiд норми абзацу третього статтi 1 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах";
- копiю контракту, завiрену пiдписом керiвника i печаткою пiдприємства в установленому порядку;
- копiї документiв, що засвiдчують стан виконання контракту на дату звернення до МЗЕЗторгу;
- копiї документiв, що засвiдчують спосiб придбання сировини давальницької операцiї згiдно з контрактом;
- акт експертизи, виданий Торгово-промисловою палатою України чи регiональною торгово-промисловою палатою, який засвiдчує вiдсоткову ступiнь використання сировини в операцiї, що розглядається, та рiвень її вартостi в загальнiй вартостi готової продукцiї.
У разi потреби МЗЕЗТ може вимагати iншi документи.
1.3.Реєстрацiя таоблiк контрактiв на переробку давальницької сировини
Така вимога передбачена з

 
 

Цікаве

Загрузка...