WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Сучасний інструментарій стратегічного планування - Реферат

Сучасний інструментарій стратегічного планування - Реферат

застосування відомого товару, модифікації продукції з метою її пристосування до вимог певних сегментів споживачів.
Стратегія розробки товару полягає у створенні принципово нових товарів або модифікації існуючих на ринку. Поняття "нові товари" передбачає принципово нові товари, які no- новому вирішують проблему або задовольняють потреби, яких раніше не було; квазінові товари - товари, які пов'язані зі старими; метатовари - товари, нові лише для даного підприємства, однак відмінні від існуючих на ринку.
Освоєння та розвиток нових товарів пов'язані з великими витратами і ризиком.
Стратегія диверсифікації передбачає включення у виробничу програму продукції (товарів), яка не має прямого і безпосереднього зв'язку з основним видом і сферою діяльності підприємства. У вітчизняних підприємницьких структурах ця стратегія отримала широке застосування і забезпечила їм стабільний розвиток, стійкий фінансовий стан у період загострення кризових явищ.
УВАГА!
Вибір стратегії залежить від насиченості ринку, можливостей підприємства щодо оновлення асортименту, рівня конкуренції. Оскільки підприємства зорієнтовують свою діяльність в декількох стратегічних зонах господарювання (СЗГ), вони найчастіше формують комбіновані стратегії розвитку.
. Портфельні моделі аналізу стратегії визначають сьогоднішнє і майбутнє становище бізнесу з точки зору привабливості ринку і можливостей товару конкурувати на ньому.
Класичною портфельною моделлю вважається матриця БКГ (Бо-стонської консалтингової групи).
Відносна частка ринку (рівень конкурентоспроможності) Рис. Матриця БКГ
"Зірки" - товари-лідери, значне інвестування, інновації
"Важкі діти" - товари ризиковані, значне інвестування
"Дійні корови" - збір врожаю, джерело фінансування, інвестування вибіркове
"Собаки" - неконкурентноспроможні товари, великі витрати деінвестування
Вона дозволяє класифікувати кожен вид продукції за його питомою вагою на ринку відносно основних конкурентів або в загальному обсязі виробництва. Використовуючи матрицю БКГ, підприємство може визначити конкурентноспроможний вид продукції, стратегію розвитку підрозділу, який його випускає, доцільність вкладання капіталу в різні галузі або види виробництва.
Матриця БКГ будується на економічному припущенні, що чим більша питома вага продукції на ринку, тим більші є відносні витрати і прибуток. В матриці виділяються чотири основних види продукції, які мають свою стратегію розвитку: зірка, дійна корова, важка дитина (кішка) і собака.
Зірка - товар, який займає провідне становище на ринку (високу частку і швидкий ріст), забезпечує значний прибуток. Однак вона вимагає значних обсягів ресурсів для свого подальшого розвитку. Високу частку на ринку можна забезпечувати різними способами. Пріоритетна стратегія - інновації. Зі спадом розвитку виробництва зірка перетворюється в дійну корову.
Дійна корова - товар, який зберігає провідне становище на ринку при тенденції до спаду виробництва. При цьому забезпечується стабільний збут продукції на ринку. Ці товари є джерелом фінансових ресурсів, для підтримання їх випуску необхідне вибіркове інвестування. Пріоритетна стратегія - "збір врожаю".
Важка дитина (кішка) - товар, який не має добрих конкурентних позицій на діючих ринках при високих обсягах виробництва. Для завоювання ринку в умовах сильної конкуренції необхідні значні кошти. Тому підприємство мусить вирішити питання про те, наскільки оправданими є збільшення витрат на просування даного товару на ринку, вихід на нові ринки; скорочення обсягів виробництва тощо. Пріоритетна стратегія для цього виду продукції - ризик.
Собака - товар, який займає на ринку малу частку і характеризується повільними темпами росту виробництва, застоєм. Таке положення характеризується значними витратами і незначними можливостями росту та інвестування. Основною стратегією для такого товару є ліквідація бізнесу і використання отриманих в результаті цього коштів для розвитку інших видів продукції. В окремих випадках "собаки" можуть стати "дійними коровами", однак це вимагає значних інвестицій
. В процесі стратегічного аналізу і прогнозування виробництва крім чотирьох використовують дев'яти і шістнадцяти секторні матриці формування портфеля замовлень підприємством. Номер сектора відповідає місцю продукції, яке вона займає на ринку, в планах виробництва. Першочергово виконуються замовлення, які мають найменші номери.
Аналіз на основі матриці БКГ оцінює збалансованість виробничого портфелю. Його доцільно проводити в динамічному режимі, відслідковуючи розвиток кожного виду продукції (діяльності) в часі.
Переваги моделі БКГ:
ў можливості застосування на рівні підприємства в цілому, його структурними підрозділами, окремими СЗГ;
ў неоглядність і простота застосування.
Недоліки моделі БКГ зводяться до обмежених можливостей застосування у зв'язку з:
ў неабсолютністю гіпотези про взаємозв'язок частки ринку і рентабельності;
ў складністю вимірювання частки ринку і темпів його росту;
ў неврахуванням факторів зовнішнього середовища;
ў нехтуванням ефективністю інвестицій.
Однак моделі БКГ не завжди правильно оцінюють можливості бізнесу. Досвід західних підприємств свідчить про те, що теоретичні рекомендації про вихід з ринку окремих виробництв як безперспективних на практиці під впливом змін внутрішнього і зовнішнього середовища оцінені як високопродуктивні і перспективні.
Крім того, матриця БКГ надмірно зорієнтована на потоки готівки, тоді як важливим показником діяльності підприємства є ефективність інвестицій, вартість бізнесу.
. Моделі БКГ постійно вдосконалюються. Удосконаленим варіантом є модель Артура Д. Літла (АДЛ). В ній вибір стратегії здійснюється в залежності від фази життєвого циклу сектора і конкурентної позиції підприємства на ринку.
J Концепція життєвого циклу сектора - це модель зміни в часі ринкових змінних (збут, покриття витрат, прибуток, рівень конкуренції тощо). Життєвий цикл в моделі АДЛ включає чотири фази: впровадження, ріст, насичення і спад.
У фазі впровадження ринок товару є нестабільним, зорієнтованим на ріст обсягів продажу, престижне становище серед конкурентів. На цій фазі підприємство дотримується стратегії інновацій, контролю якості, моніторингу реакції на товар.
У фазі росту ринок структурований, основні зусилля спрямовуються на швидке просування до споживачів, отримання прибутків, розширення бізнесу. Стратегія розвитку зорієнтована на розширення асортименту товарів, пошук нових ринків, розвиток збутових мереж.
У фазі насичення ринок перебуває в стані застою, відчуває проблеми зі збутом продукції. Стратегія підприємства спрямовується назниження витрат.
У фазі спаду ринок стагнує і стратегія підприємства зводиться до спроби пожвавлення бізнесу або до його припинення.
Позицію підприємства в конкуренції оцінюють як слабку, середню, сильну або лідируючу в залежності від ключових факторів успіху.
Ключовими факторами успіху можуть бути:
" виробничі (номенклатура продукції, рівень витрат, технологічні можливості і т. д.);
" ринкові (рівень цін, якість продукції, частка ринку, престижність торговельної марки, надійність збутової мережі);
" фінансові

 
 

Цікаве

Загрузка...