WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „БудМаркет” - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „БудМаркет” - Курсова робота

товариства з обмеженою відповідальністю може за згодою решти учасників відступити свою частку (її частину) одному чи кільком учасникам цього товариства, а якщо інше не передбачено установчими документами, то і третім особам. Учасники товариства користуються переважним правом придбання частки учасника, який її відступив, пропорційно їхнім часткам у статутному фонді товариства або в іншому, погодженому між ними розмірі.
У разі передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали учаснику, який відступив її повністю або частково. Частку учасника товариства (після повного внесення ним вкладу) може придбати саме товариство, яке протягом одного року зобов'язане передати її іншим учасникам або третім особам. Будь-який з учасників має право вийти з товариства зі сплатою його вартості частини майна товариства, пропорційної його частці у статутному фонді. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернений повністю або частково в натуральній формі.
Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є збори учасників, що складаються з учасників або призначених ними представників. До компетенції зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить;
1) визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
2) внесення змін до статуту товариства;
3) обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії;
4) затвердження річних результатів діяльності товариства, звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку;
5) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їхніх статутів та положень;
6) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства;
7) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення його організаційної структури;
8) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
9) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;
10) виключення учасника з товариства;
11) визначення умов оплати праці посадових осіб товариства;
12) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує зазначену в статуті товариства;
13) прийняття рішення про припинення діяльності товариства.
Статутом товариства до компетенції зборів учасників можуть бути віднесені й інші питання.
З питань, зазначених у пунктах 1, 2 і 10, у вищому органі необхідна одностайність. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів (учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їхніх часток у статутному фонді). Збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю скликаються не рідше як два рази на рік, якщо інше не передбачено установчими документами. Такі збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), які володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів, а з питань, що потребують одностайності, - всі учасники. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути також і особи, які не є учасниками товариства.
Дирекція (директор) вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції зборів учасників, її повноваженнями цьому визначено ст. 62 Закону України "Про господарські товариства" та установчими документами товариства.
Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю здійснює ревізійна комісія, що утворюється зборами учасників товариства з їх числа у кількості не менше трьох осіб, її діяльність регламентовано ст. 63 Закону України "Про господарські товариства" -
Правовий статус, аналогічний статусу товариства з обмеженою відповідальністю, мас товариство з додатковою відповідальністю. Особливість його (і головна відмінність від товариства з обмеженою відповідальністю) полягає в тому, що учасники товариства з додатковою відповідальністю відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника. Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах.
Розділ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТзОВ "БудМаркет"
Оцінку ефективності ТзОВ "БудМаркет" здійснюємо на основі бухгалтерських звітів за 2003 - 2004 рр. Основні показники експортно-імпортних операцій ТзОВ "БудМаркет" наведено в табл 2.
Таблиця 2.
Показники експортно-імпортної діяльності ТзОВ "БудМаркет" протягом 2003-2004р.
№ п/п Показники експортно-імпортної діяльності підприємства протягом Звітний період
2003р. 2004р.
1 Контрактна вартість імпортної сировини, тис. грн. 12465,46 10624,81
2 Акцизні збори, тис. грн. 26,71159 26,56205
3 Мито і митні збори, тис. грн. 57,87581 61,97846
4 Транспортні витрати, тис. грн. 845,8697 973,9416
5 Вантажно-розвантажувальні витрати, тис. грн. 445,1949 442,7005
6 Складські витрати, тис. грн. 222,5969 88,54051
7 Експедиторські витрати, тис. грн. 213,6937 141,6646
8 Страхові витрати, тис. грн. 53,42317 35,41641
9 Інші витрати на ЗЕД, тис. грн. 44,51895 88,54051
10 Виробнича собівартість продукції, тис. грн. 40067,54 35416,04
11 Поза виробничі витрати, тис. грн. 4451,949 4427,006
12 Ціна імпорту, тис. грн. 8,904216 9,296466
13 Кількість імпорту, т. 1958,857 1770,802
14 Коефіцієнт кредитного впливу 0,910526 0,905467
15 Експортна виручка за умова надання комерційного кредиту, тис. грн. -45506,3 47061,29
Оцінку ефективності ТзОВ "БудМаркет" здійснюємо в такій послідовності:
1. Визначимо накладні витрати в аналізованому і базовому році.
СН = СТ + СЗР + ССКЛ + СЕКСПЕД + ССТР + СІН (1),
де
СТ - транспортні витрати за базисом постачання, тис.грн.
СЗР - вантажно-розвантажувальні витрати, тис.грн.
ССКЛ - складські витрати, тис.грн.
СЕКСПЕД -експедиторські витрати, тис.грн.
ССТР - страхові витрати, тис.грн.
СІН - інші витрати на ЗЕД, тис.грн.
СН 2004= 973.9416+442.7005+88.54051+141.6646+35.41641+88.540051=1770,8041(тис.грн.)
СН 2003 = 845,8697+445,1949+222,5969+213,6937+53,42317+44,51895=1825,9474(тис.грн.)
2. Витрати на імпорт в аналізованому та базовому році.
СЗТ ІМП = СК + СН + СА + СМ (2),
де
СК - контрактна вартість імпортної сировини, тис.грн.
СН - накладні витрати, тис.грн.
СА - акцизні збори, тис.грн.
СМ - мито і митні збори, тис.грн.
СЗТ ІМП 2004=10624,81+1770,8041+26,56205+61,97846=12484,154 (тис.грн.)
СЗТ ІМП 2003 = 12465,46+1825,9474+26,71159+57,87581=14375,343(тис.грн.)
3. Виручка від експорту за готівку в аналізованому та базовому році.
ВРЕКС К
ВРЕКС Г = (3),
ККВ
де
ВРЕКС К - виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту, тис.грн.
ККВ - коефіцієнт кредитного впливу, част.од.
47061,29
ВРЕКС Г 2004 = = 51974,6054(тис.грн.)
0,905467
-45506,3
ВРЕКС Г 2003 = = 48879,768(тис.грн.)
0,910526
4. Виручка від імпорту в аналізованому та базовому

 
 

Цікаве

Загрузка...