WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - Дипломна робота

Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - Дипломна робота

Хоптянець Андрій Віталійович (паспорт серія УІІ-ЕВ, 622283, виданий 3 липня 1990 року відділом внутрішніх справ Хмельницького міськвиконкому, проживає за адресою: М.Хмельницький, вул. Львівське шосе 55, кз.85).
Товариство е юридичною особою згідно законодавства України. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.
Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та інший, включаючи валютний, рахунки в установах банку, круглу печатку зі своїм .найменуванням, кутовий та інші штампи, фірмовий знак, бланки та інші реквізити.
Товариство має повну назву: товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНС-ЗАФТ".
Товариство має скорочену назву: ТОВ "ТРАНС-ЗАФТ".
Місцезнаходження, юридична адреса товариства: Україна, м.Хмельницький, вул.. Львівське шосе 55, кв.85
Мета і предмет діяльності товариства
Метою створення товариства е отримання прибутку шляхом налагодження власного виробництва товарів продовольчого та непродовольчого призначення із місцевої, сільськогосподарської сировини, інноваційної, посередницької, торгівельної та іншої діяльності, що не протирічить чинному законодавству України.
Предметом діяльності товариства є:
- здійснення грузопасажирських перевезень сухопутним шляхом;
- надання транспортно-експедиційних послуг;
- закупка, заготівля, переробка та. реалізація сільськогосподарської продукції;
- здійснення експорту та імпорту товарів народного споживання;
- оптова, роздрібна та комісійна торгівля;
- комерційна діяльність;
- надання послуг в галузі автотехнічного сервісного обслуговування;
- інформаційно-довідкове обслуговування фізичних та юридичних осіб;
- здійснення діяльності по наданню консалтингових послуг;
- організація та проведення виставок, ярмарків, конференцій, аукціонів, торгів та інших подібних заходів на комерційній основі;
- надання послуг по усному та письмовому перекладу;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
Товариство має статутний фонд у розмірі 280000грн.. Статутний фонд розподіляється на частини відповідно вкладам учасників, розмір яких становить:
- товариство з обмеженою відповідальністю "Яблуко"
-140000 грн;
- Ратушний Ігор Олександрович
-70000 грн.;
- Хоптянець Андрій Віталійович
-70000 грн.
Товариство має право змінювати статутний фонд. Збільшення статутного фонду може бути здійснено за одностайним рішенням зборів Учасників.
Уступка учасником своєї частки в статутному фонді товариства іншому учаснику або третій особі, а також настання відповідних майнових наслідків у зв'язку із виключенням учасника з товариства відбувається на умовах і порядку, передбачених законодавством.
Майно товариства - це основні засоби і оборотні кошти, а також інші цінності, які належать йому на правах власності.
Товариство є власником майна: .
- переданого йому учасниками у власність,;
- продукції, виробленої товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб; .
- іншого майна, придбаного на законних підставах.
Учасники не мають відособлених прав на окремі об'єкти, що входять до складу майна товариства, в тому числі і на об'єкти, внесені у вигляді вкладу.
Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном Товариство не відповідає за зобов'язаннями. Учасники зазнають збитків у межах своїх вкладів. Товариство створює резервний фонд у розмірі десяти відсотків статутного фонду. Розмір щорічних відрахувань визначається зборами учасників, але розмір відрахувань не може бути меншим десяти відсотків суми чистого прибутку. В товаристві можуть бути створені і інші фонди, розміри і порядок відрахувань до яких визначаються зборами учасників.
Із доходів, одержаних товариством, відшкодовуються матеріальні і прирівняні до них витрати, витрати на .оплату праці, проценти за кредити, страхові внески, податки, платежі в бюджет. Залишок складає чисти й прибуток товариства.
Частина чистого прибутку товариства після .відрахувань в резервний та інші фонди підлягає розподілу між учасниками пропорційно їх часткам у статутному фонді товариства.
Управління персоналом
Вищим органом товариства е збори учасників. Учасники кількість голосів мають пропорційну до розмірів їх часток у статутному фонді товариства. Збори учасників обирають свого голову строком на два роки.
До виняткової компетенції зборів учасників належать:
а) визначення основних напрямків та стратегії діяльності товариства;
б) внесення змін до статуту та установчого договору;
в) призначення (відкликання) директора, обрання ревізійної комісії;
г) затвердження річного балансу, звітів ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, покриття збитків;
д) створення філій, дочірніх підприємств, представництв;
е) встановлення розміру, форми, порядку внесення учасниками додаткових внесків;
ж) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів товариства, визначення його організаційної структури;
з) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;
і) виключення учасника із складу товариств
к) прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії.
Збори учасників їх голова скликає по потребі, але не рідше 2-х разів на рік. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники, які мають разом понад 60 відсотків голосів, а з питань, що вимагають одноголосності та одностайності - всі учасники.
Збори учасників можуть бути скликані на вимогу будь-кого з учасників, а також на вимогу директора товариства.
Керівництво поточною діяльністю товариства здійснює його виконавчий орган - директор товариства. Директор самостійно вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що належать до виняткової компетенції зборів учасників. Директор не має права приймати рішення обов'язкові для учасників. Директор не може бути одночасно головою зборів учасників. Директор підзвітний зборам учасників і організовує виконання їх рішень.
При призначенні директора на посаду з ним укладається контракт згідно діючого законодавства.
Директор без доручення діє від імені товариства, представляє його інтереси в інших підприємствах, організаціях., державних органах, укладає від імені товариства угоди, наймає і звільнює персонал товариства, виконує інші функції з оперативного керівництва роботою товариства
Контроль за діяльністю директора здійснює ревізійна комісія створена зборами учасників з їх числа вкількості 3-х чоловік.
Перевірку ревізійна комісія проводить за дорученням зборів учасників за власною ініціативою або на вимогу учасників.
Ревізійна комісія доповідає про результати перевірок діяльності директора, річних звітів, балансів зборам учасників.
Без висновків ревізійної комісії збори учасників не мають права затверджувати баланс товариства.
Персонал товариства.
Персонал товариства складають всі особи, які працюють в

 
 

Цікаве

Загрузка...