WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - Дипломна робота

Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - Дипломна робота

того управлінського рішення.
Синергічна ефективність (від гр. synergos - діючий спільно) виражає такий комбінований вплив сукупності тих чи тих інновацій на фінансово-економічний стан суб'єкта господарювання, коли загальний ефект перевищує суто арифметичну суму впливу на діяльність кожної інновації зокрема, тобто коли кожна інновація посилює вплив усіх інших.
Процес вимірювання очікуваного чи досягнутого рівня ефективності діяльності підприємства методологічно пов'язаний передовсім із визначенням належного критерію і формуванням відповідної системи показників.
Критерій - це головна відмітна ознака й визначальна міра вірогідності пізнання суті ефективності діяльності, відповідно до якого здійснюється кількісна оцінка рівня цієї ефективності.
Правильно сформульований критерій має якнайповніше характеризувати суть ефективності як економічної категорії і бути єдиним для всіх ланок суспільного виробництва чи господарської діяльності.
Суть проблеми підвищення ефективності діяльності полягає в тому, щоб на кожну одиницю ресурсів - трудових, матеріальних і фінансових-досягати максимально можливого збільшення обсягу надання послуг (доходу, прибутку). Виходячи з цього, єдиним макроекономічним критерієм ефективності діяльності стає зростання продуктивності суспільної праці. Кількісна визначеність і зміст критерію відображаються в конкретних показниках ефективності господарської та іншої діяльності суб'єктів господарювання.
Формуючи систему показників ефективності діяльності суб'єктів господарювання, доцільно дотримуватися певних принципів, а саме:
o забезпечення органічного взаємозв'язку критерію та системи конкретних показників ефективності діяльності;
o відображення ефективності використання всіх видів застосовуваних ресурсів;
o можливості застосування показників ефективності до управління різними ланками діяльності в організації;
o виконання провідними показниками стимулюючої функції в процесі використання наявних резервів зростання ефективності діяльності.
Система показників ефективності діяльності, що побудовано на підставі зазначених принципів, має включати кілька груп:
1) узагальнюючі показники ефективності діяльності;
2) показники ефективності використання праці (персоналу);
3) показники ефективності використання основних та оборотних фондів;
4) показники ефективності використання фінансових коштів (оборотних коштів та інвестицій).
Кожна з цих груп включає певну кількість конкретних абсолютних чи відносних показників, що характеризують загальну ефективність господарювання або ефективність використання окремих видів ресурсів (табл. 1.2.).
Таблиця 1.2.
Система показників ефективності діяльності суб'єктів господарювання
Узагальнюючі Показники ефективності використання
показники праці (персоналу) виробничих фонде фінансових хбііпівї,
o Рівень задоволення потреб ринку
Надання послуг на одиницю витрат ресурсів
o Темпи зростання
продуктивності праці
oЧастка збільшення надання послуг за рахунок зростання продуктивності праці o Загальна фондовіддача
oФондовіддача активної частини основних фондів
oОборотність оборотних коштів
Рентабельність оборотних коштів
oПрибуток на одиницю загальних витрат
oВідносне вивільнення працівників oРентабельність основних фондів
Відносне вивільнення оборотних коштів
o Рентабельність надання послуг
o Коефіцієнт використання корисного фонду робочого часу oФондомісткість
одиниці часу надання послуг
oПитомі капітальні
вкладення
oВитрати на одиницю
наданої послуги
oТрудомісткість наданої послуги
Затрати за одиницю наданої послуги
oРентабельність інвестицій
o Частка збільшення надання послуг
за рахунок
інтенсифікації oЗарплатомісткість одиниці наданої послуги
Коефіцієнт використання транспорту Строк окупності вкладених інвестицій
Для всебічної оцінки рівня й динаміки абсолютної економічної ефективності виробництва, результатів виробничо-господарської та комерційної діяльності підприємства поряд із наведеними основними варто використовувати також і специфічні показники, що відбивають ступінь використання кадрового потенціалу, виробничих потужностей, устаткування, окремих видів матеріальних ресурсів тощо.
Конкретні види ефективності можуть виокремлюватися не лише за різноманітністю результатів діяльності підприємства, а й залежно від того, які ресурси (застосовувані чи споживані) беруться для розрахунків. Застосовувані ресурси - це сукупність живої та уречевленої праці, а споживані - це поточні витрати надання послуг. У зв'язку з цим у практиці господарювання варто виокремлювати також ефективність застосовуваних і споживаних ресурсів як специфічні форми прояву загальної ефективності діяльності. У даному разі йдеться про так звані ресурсні та витратні підходи до визначення ефективності із застосуванням відповідних типів показників.
Узагальнюючим показником ефективності споживаних ресурсів може бути показник витрат на одиницю наданої послуги, що характеризує рівень поточних витрат на рівень собівартості послуг.
Як відомо, до собівартості послуг споживані ресурси включаються у вигляді оплати праці (персонал), амортизаційних відрахувань (основні фонди і нематеріальні активи) і матеріальних витрат (оборотні фонди).
З-поміж узагальнюючих показників ефективності діяльності того чи того первинного суб'єкта господарювання виокремлюють насамперед відносний рівень задоволення потреб ринку. Він визначається як відношення очікуваного або фактичного обсягу надання послуг суб'єктом господарювання до виявленого попиту споживачів.
До важливих узагальнюючих показників ефективності діяльності належить також частка приросту за рахунок інтенсифікації темпів діяльності. Це зумовлюється тим, що за ринкових умов господарювання вигіднішим економічно й соціальне є не екстенсивний, а саме інтенсивний розвиток надання послуг.
Щодо решти системи показників, диференційованих за видами ресурсів та наведених у табл. 1.2., то, по-перше, методику їхнього обчислення викладено в інших розділах цього підручника, а, по-друге, вони використовуються відповідно до заздалегідь визначеної цілі вимірювання ефективності та способів використання результатів такого вимірювання. Існують принаймні дві постійні цілі:
1) оцінка та узагальнення ефективності діяльності підрозділів і функціональних служб з наступним визначенням пріоритетних напрямків мотивації та реальних механізмів впливу на позитивну динаміку діяльності в майбутньому;
2) порівняння рівнів ефективності господарювання, досягнутих даним підприємством та його конкурентами на ринку, щоб запобігти зниженню престижу й конкурентоспроможності у сфері бізнесу.
Оцінка соціальноїефективності.
Неухильне зростання соціальної ефективності є кінцевою метою багатоаспектної діяльності підприємств та організацій. З огляду на це економічну ефективність відносно соціальної треба вважати проміжною. Рівень економічної результативності

 
 

Цікаве

Загрузка...