WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - Дипломна робота

Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - Дипломна робота

з 2002 роком, а у 2004 році зросли на 20% порівняно з 2003 роком. Це відбувається внаслідок зростання загального фонду оплати праці та за рахунок зростання виплат, що не входять до складу фонду оплати праці.
На підприємстві діє система преміювання за результатами роботи кожного робітника, , які підводяться щомісячно. Стало традицією виплати одноразових грошових винагород до окремих державних свят.
Таблиця 2.6.
Аналіз витрат на 1 грн. наданих послуг
№ Показник Рік Відхилення (+; -)
2002 2003 2004 2003/
2002 2004/
2003
1 Доход (виручка) від робіт, послуг, тис. грн. 1612,3 2471,1 5052,5 858,8 2581,4
2 Повна собівартість наданих послуг, тис. грн. 1402,2 1914,1 4206,3 511,9 2292,2
3 Витрати на 1 грн. реалізованих послуг (2:1), грн. 0,86 0,77 0,83 -0,09 0,06
Фактичний доход від реалізованої продукції за 2002 рік вироблений з витратами 0,86 грн., за 2003 рік - 0,77 грн., за 2004 - 0,83 грн. на кожну гривню доходу від наданих послуг. Тобто у 2002 році підприємство отримало 14 копійок прибутку з кожної гривні від наданих послуг, у 2003 - 23 копійки, у 2004 - 17 копійок. Найбільші витрати склалися у 2002 році.
Таблиця 2.7.
Аналіз рентабельності
Показник Рік Відхилення (2004-2003) (+, -)
2002 2003 2004
1. Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг, тис. грн. 1567,5 2373,5 4931,6 4658,1
2. Повна собівартість від наданих послуг, тис .грн. 1402,2 1914,1 4206,3 2292,2
3.1. Вартість капіталу (баланс), тис. грн. 1340,6 1428,3 1646,2 218,9
3.2. у т.ч. власного 1157,2 1414,0 1926,2 512,2
4. Прибуток до оподатковування, тис. грн. -24,9 92,5 366,7 274,2
5. Рентабельність, %
- доходу 1,11 1,24 1,17 -0,07
- капіталу (4:3.1.х100%) -1,85 6,47 22,2 15,73
- власного капіталу (4:3.2х100%) -2,15 6,54 19,03 12,49
Як видно з таблиці рентабельність зменшується за рахунок зменшення прибутку до оподаткування. Рентабельність доходу у 2003 році збільшилася на 0,13%, рентабельність капіталу на 8.32%, рентабельність власного капіталу на 8.69%.
Таблиця 2.8.
Аналіз формування прибутку підприємства
Показник Рік, тис. грн. Темпи зростання, %
2002 2003 2004 2003/2002 2004 / 2003
1. Чистий дохід від наданих послуг 1567,7 2373,5 4931,6 151,4 207,7
2.Собівартість наданих послуг 1402,2 1914,1 4206,3 136,5 219,7
3. Валовий прибуток 165,5 459,4 725,3 277,6 157,8
4. Інші операційні доходи 224,3 28,2 12,1 12,5 42,5
5. Інші операційні витрати 125,6 186,0 17,5 148 9,4
6. Адміністративні витрати 130,9 181,3 240,9 138,5 132,8
7. Витрати на збут 3,5 27,9 70,0 797,1 250,8
8.Фінансовий результат від операційної діяльності до оподаткування 129,8 92,4 409,0 71,2 442,6
9.Податок на прибуток від звичайної діяльності 8,1 9,8 101,3 121 1033,7
10. Фінансовий прибуток (збиток) 33,3 85,4 265,4 256,4 310,7
11. Надзвичайний прибуток. (збиток) - - - - -
12. Чистий прибуток від операційної діяльності 33,0 85,4 265,4 256,4 310,7
Не дивлячись на економічні і політичні проблеми, підприємство зуміло не тільки пристосуватись і навчитись працювати в жорстких умовах ринкової економіки, а й закріпило передові позиції динамічного розвитку та економічного зміцнення, створило умови для збільшення реальних доходів і посилення соціального захисту його працівників.
Актив балансу включає: необоротні активи, оборотні активи та витрати майбутніх періодів. Як ми бачимо з таблиці, в 2004 році необоротних активів на кінець року було більше ніж на початок на 88.9 тис. грн.. Вони збільшилися за рахунок основних засобів, які підвищилися на 61 тис. грн. . Збільшення необоротних активів відбулося незважаючи на те, що нематеріальні активи залишились незмінними,
Таблиця 2.9.
Структура пасиву балансу за 2004 рік
Пасив Балансова вартість, тис. грн.
на початок року на кінець року відхилення (+,-)
І. Власний капітал -14,3 280,0 265,7
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
--
--
--
ІІІ. Довгострокові зобов`язання 254,7 475,0 220,3
ІV. Поточні зобов'язання 1187,9 891,1 -296,8
V. Доходи майбутніх періодів
--
--
--
Баланс 1428,3 1646,2 217,9
Оборотні активи в даному році також зросли на 306.8 тис грн. за рахунок зростання запасів (на 47.04 тис грн..), дебіторської заборгованості (на -160.4грн тис...) та інших оборотних активів (на 2,9 тис грн)Грошові кошти та їх еквіваленти збільшилися на 6.6. тис грн., але це не значно вплинуло на ріст оборотних активів.
Отже, як ми бачимо, пасив балансу на кінець 2004 року росте за рахунок поточних зобов'язань. Власний капітал на кінець року в порівнянні з початком року збільшився на 294.3 тис. грн..
Висновки до розділу 2
Проаналізувавши основні техніко-економічні показники ТОВ "Транс-Зафт" можна зробити висновок, що підприємство зуміло не тільки пристосуватись і навчитися працювати в жорстких умовах ринкової економіки, а й закріпило передові позиції динамічного розвитку та економічного зміцнення, створило умови для збільшення реальних доходів і посилення соціального захисту його працівників та акціонерів.
Розділ 3.Напрямки підвищення ефективності функціонування транспортних підприємств.
3.1.Чинники підвищення ефективності діяльності транспортних підприємств.
Можливі напрямки реалізації внутрішніх і зовнішніх чинників підвищення ефективності діяльності підприємств та організацій неоднакові за мірою впливу, ступенем використання та контролю. Тому для практики господарювання, для керівників і відповідних спеціалістів суб'єктів підприємницької чи інших видів діяльності важливим є детальне знання масштабів дії, форм контролю та використання найбільш істотних внутрішніх і зовнішніх чинників ефективності на різних рівнях управління діяльністю трудових колективів. Той чи той суб'єкт господарювання може й мусить постійно контролювати процес використання внутрішніх чинників через розробку та послідовну реалізацію власної програми підвищення ефективності діяльності, а також ураховувати вплив на неї зовнішніх чинників. У зв'язку з цим виникає необхідність конкретизації напрямків дії та використання головних внутрішніх і зовнішніх чинників підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання.
1. Технологія. Технологічнінововведення, особливо сучасні форми автоматизації та інформаційних технологій, справляють найістотніший вплив на рівень і динаміку ефективності надання послуг. За принципом ланцюгової реакції вони спричиняють суттєві (нерідко докорінні) зміни в технічному рівні та продуктивності технологічного устаткування, методах і формах організації трудових процесів, підготовці та кваліфікації кадрів тощо.
2. Устаткуванню належить провідне місце в програмі підвищення ефективності передовсім виробничої, а також іншої діяльності суб'єктів господарювання. Продуктивність діючого устаткування залежить не тільки від його технічного рівня, а й від належної організації ремонтно-технічного обслуговування, оптимальних строків експлуатації, змінності роботи,

 
 

Цікаве

Загрузка...