WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → 1. Характеристика основних етапів інтеграційного процесу. 2. Характерні особливості лізингу в період його інтернаціоналізації - Контрольна робота

1. Характеристика основних етапів інтеграційного процесу. 2. Характерні особливості лізингу в період його інтернаціоналізації - Контрольна робота

насамперед перевагами, які має право користування обладання порівняно із правом володіння ним. У США кожний четвертий долар, вкладений у розширення і модернізацію виробничого апарату, витрачається не на придбання техніки, а на її тимчасове користування.
Поняття лізингу машин і обладнання трактується у практиці зарубіжних підприємств досить широко. Проте, незважаючи на відмінності в юридичних нюансах та оцінки тлумачення лізингу як економічної категорії, можна твердити, що суттєвою особливістю цієї форми є не поділ функцій власності, а саме відокремлення використання майна від володіння ним.
За період свого становлення і розвитку лізинг набув певних різновидів. Тому в законодавствах деяких країн зустрічаються визначення не тільки загального поняття лізингу, а й окремих його видів. При цьому трактування однозначних термінів не збігається, і угоди, які характеризуються подібністю деталей, деколи мають різну назву.
З наших міркувань, правильно було б лізингові операції поділити на два принципових види:
1) оперативний (лізинг з неповною окупністю);
2) фінансовий (лізинг з повною окупністю).
До оперативного лізингу належать всі угоди, в яких затрати орендодавця, що пов'язані з придбанням зданого в оренду майна, не окупаються повністю протягом так званого початкового терміну оренди.
При цьому важливо, що:
1) орендодавець не планує покрити всі свої затрати за рахунок надходжень від одного орендаря;
2) строки псування не охоплюють повного періоду фізичного зносу майна;
3) ризик псування або втрати майна лежить в основному на орендодавцю;
4) по закінченні встановленого терміну майно, як правило, повертається орендодавцю, який пізніше продає або здає його в оренду іншому клієнту.
Оперативний лізинг, у свою чергу, охоплює рейтинг і хайринг.
Рейтинг - короткострокова оренда від одного дня до одного року без права наступного придбаня орендарем майна.
Хайринг - середньострокова оренда, яка передбачає здачу в найм товарів, обладнання і машин на термін від одного до трьох років.
Операції по рейтингу і хайрингу передбачають багаторазову передачу машин і обладнання від одного орендаря до іншого. Їх об'єктом є стандартне обладнання, яке відповідає вимогам численних орендарів.
Фінансовий лізинг передбачає виплату протягом твердо встановленого періоду сум, які достатні для повної амортизації капітальних вкладень лізингодавцям і здатні забезпечити йому певний прибуток. Він характеризується тривалим періодом контракту. Фактично фінансовий лізинг являє сбою форму дострокового кредитування купівлі і має такі різновиди:
" лізинг з обслуговуванням;
" ліверидж у лізинг;
" лізинг у "пакеті";
Лізинг з обслуговуванням поєднує фінансовий лізинг з договором підряду і передбачає надання певних податкових послуг, які пов'язані з утриманням і технічним обслуговуванням зданого у найм майна.
Ліверидж лізинг - особливий вид фінансового лізингу. За цією угодою велика частка ( за вартістю) зданого в оренду обладання береться у найм у третьої сторони (інвестора) і в першій половині терміну оренди здійснюються амортизаційні відрахування за орендоване обладнання.
Лізинг у "пакеті" - лізингова система фінансування магазину, заводу, лікарні та ін. у цілому. Як правило, будинок, інтер'єр, інвентар даються у кредит, обладнання ж дається по договору лізингу.
Розглянуті два принципових види лізингових операцій мають однакові можливості для використання у нашій економіці ринкових відносин, які лише започатковуються. Інші різновиди лізингових операцій мають однакове відношення як до оперативного, так і до фінансового лізингу.
Так, якщо брати до уваги характер об'єкта лізингу і зобов'язання орендодавця перед орендарем, то розрізняють такі основні види лізингової діяльності:
" лізинг нового обладнання;
" лізинг обладнання, яке вже використовувалося;
" "чистий" лізинг, коли орендодавець не надає орендареві додаткових послуг;
" лізинг з обмеженим набором послуг, що зазначені в договорі;
" "повний" або "великий" лізинг, який містить комплекс сервісних послуг, необхідних для нормального функціонування обладнання протягом дії договору.
Залежно від джерел придбання об'єкта лізингової угод, лізинг може бути прямим і поворотним
Прямий лізинг - оренда, яка передбачає придбання лізингодавцем у підприємства -постачальника майна в інтересах орендаря.
Поворотний лізинг полягає у предачі підприємством частини власного майна лізинговій компанії з одночасним підписанням контракту про його оренду.
Залежно від місця перебування сторін лізинг буває внутрішнім і міжнародним. При внутршньому лізингу контракт оформяляється між юридичними особами однієї країни, а при міжнародному - лізингова компанія і орендар знаходяться у різних країнах.
У свою чергу міжнародний лізинг поділяється на експортний, транзитний та імпортний.
Експортний лізинг - угода, при якій постачальник і лізингова компанія знаходяться в одній країні, а орендар - зарубіжна компанія. Така угода називається експортним лізингом, оскільки по відношенню до свого однонаціонального учасника угоди (у даному випадку постачальника) лізингова фірма виконує функцію стимулювання збуту.
Транзитний лізинг - угода, всі учасники якої знаходяться у різних країнах. Це найбільш складні операції для лізингових компаній. Вони вимагають знань правових, податкових та інших собливостей, які властиві зразу ж обом іноземним ринкам.
Імпортний лізинг - операція, при якій лізингова фірма знаходиться в країнах орендаря, а постачальник - закордонна компанія. Імпортним лізингом така угода називається тому, що по відношенню до свого однонацінального учасника угода (у даному випадку орендаря) лізингова компанія виконує функцію стимулювання імпорту.
Висновки
Отже, з вищесказаного можна зробитинаступні висновки:
Міжнародна економічна інтеграція - це процес зближення та взаємопереплетення національних економік шляхом утворення єдиного економічного простору для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, та робочої сили через національні кордони.
Інтеграція веде до утворення цілісної економічної системи.
Основою міжнародної економічної інтеграції є глобалізація та інтернаціоналізація господарського життя.
До основних етапів розвитку міжнародної економічної інтеграції відносять: формування преференційних торговельних зон - території країн світової співдружності, де застосовують пільгове оподаткування, митне регулювання і кредитування; виникнення зони вільної торгівлі (ЗВТ) - інтеграційне об'єднання, яке передбачає зняття внутрішніх митних обмежень; виникнення митного союзу - інтеграційне об'єднання, яке включає функції зони вільної торгівлі (ЗВТ) і не передбачає спільних митних тарифів для третіх країн; спільний ринок - інтеграційне об'єднання, яке включає функції попередніх і передбачає вільні переливи товарів, капіталів і робочої сили (Європейський Союз(ЄС), НАФТА - США, Канада, Мексика); виникнення економічного союзу - інтеграційне об'єднання, яке включає всі функції попередніх станів і передбачає повну інтеграцію всіх сфер життя (Європейський Союз (ЄС)). Кожний з місцевих регіонів характеризується своїми етапами інтеграційного процесу.
Список використаної літератури
1. Авдокушин З.Ф. Международные экономические отношения. М.: 1996.
2. ГаврилюкО.В., Румянцев А.П. Економічна інтеграція в сучасному світі. - Київ, 1995.
3. Зовнішньоекономічна політика. Світове господарство // Реферативний журнал. -2001. -№4. -с.46.
4. Киреев А.П. Международная экономика. (учебное пособие Ч-2) М.: 1997.
5. Козик В.В., Панкова Л.А. Світове господарство та міжнародні економічні відносини. - К., 2001.
6. Международные экономические отношения. / под ред. Сутырина И.Ф. Санкт-Петербург. 1998.
7. Международные экономические отношения. Интеграция Учебное пособие. / под.ред. Ю.А. Щербанина и др. М.: 1997.
8. Опарін В.М. Фінанси.(загальна теорія) -К.: КНЕУ, 1999.
9. Школа І.М. В.М.Козменко"Міжнародні економічні відносини "Чернівці "Рута" 1996 ст.187-195.

 
 

Цікаве

Загрузка...