WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародна підприємницька діяльність - Курсова робота

Міжнародна підприємницька діяльність - Курсова робота

мають постійне місцезнаходження на території України;
" структурні одиниці суб'єктів господарської діяльності іноземних держав (дочірні фірми, філії, відділення, представництва);
" спільні підприємства, що мають постійне місцезнаходження в Україні.
До цього слід додати, що суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України при господарюванні мають дотримуватись таких принципів:
- суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
- свободи зовнішньоекономічного підприємництва;
- юридичної рівноправності та недопущення дискримінації;
- верховенства закону;
- захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- еквівалентності обміну, недопустимості демпінгу в процесі ввезення і вивезення товару.
Виходячи з мотивації та особливостей здійснення міжнародної підприєм-ницької діяльності (бізнесу), можна виокремлювати певні її (його) типи і види (мал. 1).
Як видно із рисунка, є два основні типи бізнесу - приватний і державний міжнародний бізнес. Таке виокремлення типів міжнародного бізнесу здійсню-ється на основі розмежування суб'єктів господарювання за ознакою форм власності. Зараз у країнах Із перехідною економікою домінує тенденція до поступового збільшення частки приватного міжнародного бізнесу.
- За галузево-технологічною і функціональною ознаками розрізняють певні види міжнародного бізнесу: промисловий, аграрний, промислово-аграрний, будівельний, торговельний, транспортно-комунікаційний, фінансовий. Най-більш швидкими темпами розвиваються промисловий, торговельний і фінан-совий міжнародний бізнес.
Форми міжнародної підприємницької діяльності
У міжнародній практиці підприємницької діяльності розрізняють певні форми та рівні інтернаціоналізації різних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що показано на мал. 2.
Першою і найнижчою за рівнем інтернаціоналізації формою підприємни-цької діяльності є здійснення окремих зовнішньоекономічних операцій - екс-портно-імпортних, лізингу, посередницьких, консультаційних і маркетинго-вих послуг.
Другою формою підприємницької діяльності є різноманітна промислова кооперація - науково-технічна (в галузі науково-дослідних і дослідно-кон-структорських, випробувальних робіт), виробнича, збутова, сервісна (технічне обслуговування і ремонт після продажу).
Третя форма міжнародної підприємницької діяльності - це достатньо ши-рокомасштабна організація спільного підприємства, яка має високий рівень інтернаціоналізації і охоплює створення та функціонування спільних підпри-ємств, ліцензування, управління за контрактом.
Четверта форма міжнародної підприємницької діяльності з найвищим рівнем інтернаціоналізації суб'єктів господарювання - це територіально-виробничі комплекси з багатосторонніми міжнародними зв'язками. Прикладами таких форм господарських зв'язків можуть бути прикордонна і прибережна торгів-ля, різні консорціуми, реалізація концесійних угод тощо.
Економічні зв'язки з зарубіжними фірмами реалізуються переважно шляхом здійснення комерційних операцій, тобто певних технічних і організаційних процедур для підготовки і здійснення міжнародного співробітництва. Найбільш поширеною, традиційною формою зовнішньоекономічної діяльності є зовнішньоторговельні операції - імпортні та експортні.
Імпорт - завезення товарів з іншої країни і реалізація їх на внутрішньому ринку.
Експорт - продаж товарів, вивезених із країни іноземному покупцю.
Розрізняють нерегулярний експорт, коли фірма експортує надлишки своїх товарів чи окремі товари, виготовлені на замовлення, та активний експорт, за якого продуцент розширює постійні експортні операції на конкретних міжнародних ринках. Є ще прямий експорт, коли будь-який суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності може експортувати свої товари самостійно, і побічний експорт, коли реалізація здійснюється за допомогою міжнародних посередників.
Не наявність достатньої кількості конвертованих національних валют, пра-гнення скоротити валютні ресурси на імпорт зарубіжних товарів спричиняють значний розвиток зустрічної торгівлі, основними формами якої є:
- бартер - одноразовий або послідовний обмін товарів у натуральній формі без грошей. У цьому випадку гроші є лише розрахунковою категорією;
- зустрічна купівля - торгівля за одним або кількома контрактами, кожний з яких має бути оплачений покупцем негайно, але із зобов'язанням продавця закупити в свою чергу певний товар на відповідну суму в покупця. У цьому випадку операції оплати і закупівлі розмежовані в часі;
- кліринг (міжнародний) - безперервна зустрічна торгівля в обумовлених договорами обсягах з використанням системи безготівкових розрахунків, тобто заліку взаємних вимог і зобов'язань;
- компенсаційна операція - це операція, подібна до бартерної; проте мож-ливе часткове погашення заборгованості грошима;
- офсет - це виробничі взаємовідносини, коли продавець зобов'язується виготовляти товар або складувати готовий виріб у місці збуту (в іноземній державі), або купувати певні комплектуючі деталі (вузли) для даного товару в конкретних виробників цих деталей;
- спільне підприємство - підприємство, діяльність якого базується на співпраці вітчизняних та іноземних партнерів, солідарному ризику її здійснення, спільному розподілі прибутків. Необхідні передумови такої діяльності створюються у процесі інтернаціоналізації суб'єктів господарювання, розвитку експортно-імпортних операцій.
Надвисокий рівень інтернаціоналізації є важливим чинником зростання ефективності зовнішньоекономічної діяльності будь-якого суб'єкта господарю-
вання; досягається лише в межах четвертої форми міжнародного бізнесу. У цій формі фактично Інтегруються всі інші форми міжнародної підприємницької діяльності, в тому числі створення спеціальних (вільних) економічних зон, міжнародних консорціумів, концесій тощо.
Щоб реалізувати окремі форми міжнародної підприємницької діяльності, рекомендуються два основні шляхи:
1) встановлення міжнародних відносин між партнерами, без створення но-вого підприємства, що мають регулюватися відповідними економічними уго-дами або контрактами, чинними законодавчими актами про міжнародну тор-гівлю та кооперацію;
2) створення нового спільного підприємства або зарубіжної філії (представ-ництва), тобто нового суб'єкта господарювання і міжнародного бізнесу.
Ці шляхи передбачають обґрунтування всіх факторів, що впливають на вибір відповідної форми бізнесу.
Спільні підприємства в системі міжнародного бізнесу
Міжнародна підприємницька діяльність зумовлена об'єктивними процесами інтернаціоналізації окремих суб'єктів господарювання та національноїеконо-міки в цілому. Вона може мати різноманітний характер, типи, види, форми. За масштабами та ефективністю впливу на міжнародний бізнес слід виокремити спільне підприємництво.
Міжнародне спільне підприємство (МСП) є формою співробітництва і поєднання зусиль різнонаціональних партнерів стосовно інвестування, управління, виробництва продукції (надання послуг, торгівлі), розподілу підприємницьких доходів і ризиків.
Серед найважливіших ознак міжнародного спільного підприємства варто виокремити насамперед те, що воно є:
1) формою міжнародного бізнесу і специфічним його суб'єктом;
2) формою і

 
 

Цікаве

Загрузка...