WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародна торгівля промисловими товарами, машинами, обладнанням - Контрольна робота

Міжнародна торгівля промисловими товарами, машинами, обладнанням - Контрольна робота

цінах і т.д.;
5. розбиратися з претензіями клієнтів.
Агент може мати виключне право продавати товари експортера у своїй країні. Наприклад, виготовлювач фотоапаратів з Гонконгу може дати якому -або агенту у Великобританії виключне право на продаж на продаж своєї продукції у Великобританії.
Конфірмаціоннні будинки діють як агенти для закордонних по-купців. Закордонний Покупець може попросити конфірмаційний буди-нок купити товари від його імені і доставити кредит покупцю, опла-тивши ці товари. Англійський експортер тоді буде мати справу з конфірмаційним будинком у Великобританії, а не з покупцем за рубе-жем.
Замість продажу товарів безпосередньо покупцям у закордонній країні, експортер може створити организациюв однієї чи більш закор-донних країнах.
Відділення являє собою закордонний чи офіс торгове підприємство, що є частиною структури компанії-експортера.
Філія являє собою окремо зарегестрированную компанію, кон-трольовану експортером (володіє більш 50% капіталу). Філія може цілком належати експортеру, але бути створеним як окрема компанія або для торгівлі, або з причин, зв'язаним з місцевим законодавством. Однак уряд закордонної країни може наполягати, щоб визначена час-тина акціонерного капіталу належала її громадянам і щоб деякі з гро-мадян були членами ради директорів. Ступінь впливу уряду на такі філії різна в різних країнах.
Існують такі постанови й обмеження:
1. постанови по валютному регулюванню;
2. ліцензування експорту;
3. ліцензування імпорту;
4. торгове ембарго;
5. імпортні квоти;
6. урядові постанови, що стосуються законодавчих стандатов без-пеки, і чи якості специфікацій на всі товари, продавані усередині цієї країни, законодавчих стандартів по охороні здоров'я і гігієні, особливо на харчові продукти; патентів і торгових марок; упакування товарів і обсягу інформації, приведеної на упакуваннях;
7. документація, необхідна для митного клірингу импортруемых товарів, може бути дуже об'ємної. Затримки при митному клірингу можуть бути істотним фактором у загальній проблемі задаржек у міжнародній торгівлі;
8. мита на чи імпорт інші податки для оплати імпортних товарів.
Ліцензія у сфері міжнародної торгівлі означає державний дозвіл на провадження певної діяльності. Ліцензування виникло ще з часів мер-кантилізму і застосовувалося тоді для регулювання торговельного ба-лансу.
Існують два основні види зовнішньоторговельних ліцензій:
відкрита генеральна ліцензія, або "автоматична", має місце у ви-гляді публікації у пресі дозволу компетентного державного органу на
безперешкодний ввіз або вивіз товарів протягом певного терміну;
індивідуальні ліцензії, що видаються на експорт-імпорт товарів, на
які поширюється ліцензування, але які не охоплені генеральними
ліцензіями.
Мита. Мита є акцизним податком на імпортні товари; вони можуть уводитися з метою одержання чи доходів для ащиты. Фіскальні мита, як правило, застосовуються у відношенні виробів, що не виробляються усередині країни (наприклад для США це олово, кава і банани). Ставки фіскальних пошлин в основному невеликі, і їхньою метою є забезпе-чення федерального бюджету податковими надходженнями. Протек-ционисткие мита призначені для захисту місцевих виробників від іноземної конкуренції. Хоча протекционисткие мита, як правило, не-достатньо високі для припинення імпорту іноземних товарів, вони все-таки ставлять іноземного виробника в невигідне конкурентне поло-ження при торгівлі на внутрішньому ринку.
Також до засобів торгівлі можна віднести;
Імпортні квоти. За допомогою імпортних квот установлюються максимальні обсяги товарів, що можуть бути імпортовані за якийсь період часу. Часто імпортні квоти виступають більш ефективним засо-бом стримування міжнародної торгівлі, чим мита. Незважаючи на високі мита, визначене виріб може імпортуватися у відносно невели-ких кількостях. Низькі ж імпортні квоти цілком забороняють імпорт товару понад визначену кількість.
Нетарифні бар'єри. Під нетарифними бар'єрами розуміється сис-тема ліцензування, створення невиправданих стандартів якості про-дукції і його чи безпеки просто бюрократичні заборони в митних про-цедурах. Так, Японія і європейські країни часто жадають від імпортерів одержання ліцензій. Обмежуючи випуск ліцензій, можна ефективно обмежувати імпорт.
Добровільні експортні обмеження. Вони є щодо новою формою то-ргових бар'єрів. У цьому випадку іноземні фірми "добровільно" обме-жують свого експорту у визначені країни. Експортери дають згоду на добровільні експортні обмеження (які аналогічні імпортним квотам) у надії уникнути більш твердих торгових бар'єрів.
4.Торгівля кооперованою продукцією та комплектним обладнанням.
Торгівля кооперованою продукцією поширюється на продукцію
що виготовляється у кооперації з іншими суб'єктами господарюваньня. Двома основними видами кооперації є виробнича і збутова; за першої продукція виготовляється не для ринкового продажу, а за замовленням окремих суб'єктів; за другої суб'єкти господарювання утворюють спільне підприємство для збуту продукції, виготовленої на їх підприємствах.
Торгівля продукцією у рамках кооперації - це спосіб реалізації продукції між суб'єктами міжнародної виробничої кооперації, яка здійснюється, як правило, за трансфертними цінами у пільговому ре-жимі.
НТР дала новий поштовх поділові праці, спеціалізації виробництва, яка набирає особливо широких масштабів у машинобудуванні. Відбувається перехід від міжгалузевої спеціалізації до внутрішньогалузевої, від готової кінцевої продукції - до проміжних видів виробів. Різко зростає обмін вузлами, деталями, компонентами, які час-то виготовляються на підприємствах різних країн. Внутрішньо-національні й міжнародні кооперовані поставки досягають 50-60 % вартості продукції багатьох галузей промисловості індустріальних країн Заходу. Більш ніж ЗО % товарообороту між цими державами припадає на взаємні кооперовані поставки. Кооперовані поставки відіграють помітну і дедалі зростаючу роль в експорті цілої низки країн, що розвиваються, в тому числі таких великих, як Індія, Бразилія, Мексика.
Отже, вироблена продукція дедалі частіше становить результат міжнародних коопераційних зв'язків, а зовнішня торгівля не тільки ви-конує функцію реалізації кінцевого продукту, але все більше перетво-рюється на сполучну ланкувиробничого процесу. Ця тенденція особ-ливо помітна щодо провідних індустріальних країн світу. В експорті їх машинобудівної продукції частка комплектуючих виробів уже в середині 80-х років упритул наблизилася до 50 % і продовжує зростати.
Торгівля комплектним обладнанням охоплює оснащування прси-мислового підприємства, що становить єдиний закінчений техно-логічний комплекс. Така торгівля, зокрема, має місце у разі будівницттва "під ключ". Воно передбачає проектування підприємств, їх спорудження, оснащення обладнанням, навчання місцевих працівників, забезпечення експлуатації об'єкта протягом; обумовленого гарантійного терміну. Зазначений комплекс робіт вїдомий ще як інжиніринг. Це поняття вже набуло в Україні "права громадянства", тобто застосовується у нормативно-правових актах.
4. Список використаної літератури.
1. "Основи міжнародної торгівлі" Київ BHV 1995 р
2. Омельянович О. "Стан і проблеми торгівлі України" Економіка України №7 1995 р.
3. Гончарова О. "Торгові бар'єри на шляху до вільної міжнародної торгівлі" Російський Економічний Журнал №8 1994 р.
4. . Онищенко В. ""Сучасні проблеми зовнішньоекономічної політи-ки України" Економіка України №2, 1996 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...