WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародна торгівля промисловими товарами, машинами, обладнанням - Контрольна робота

Міжнародна торгівля промисловими товарами, машинами, обладнанням - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Навчальна дисципліна:
Міжнародна економіка
Тема:
Міжнародна торгівля промисловими товарами, машинами, обладнанням.
1. План.
1. Вступ стор. 3
2. Загальна характеристика торгівлі готовою продукці-єю стор. 5
3. Засоби торгівлі готовою продукцією стор. 7
4. Торгівля кооперованою продукцією та комплектним обладнання стор. 11
5. Список використаної літератури стор. 13
1.Вступ.
Міжнародна торгівля є формою зв'язку між товаровиробниками різ-них країн, що виникає на основі міжнародного поділу праці, і виражає їхню взаємну економічну залежність. У літературі часто дається на-ступне визначення: "Міжнародна торгівля являє собою процес купівлі і продажі, здійснюваний між покупцями, продавцями і посередниками в різних країнах". Міжнародна торгівля включає експорт і імпорт то-варів, співвідношення між який називають торговим балансом. У ста-тистичних довідниках ООН наводяться дані про обсяг і динамік світової торгівлі як сум вартості експорту всіх країн світу.
Структурні зрушення, що відбуваються в економіці країн під впли-вом НТР, спеціалізація і кооперування промислового виробництва під-силюють взаємодію національних господарств. Це сприяє активізації міжнародної торгівлі. Міжнародна торгівлям беспосередньо впливаюча на рух усіх міждержавних товарних потоків, росте швидше виробниц-тва. Відповідно до досліджень зовнішньоторговельного обороту, на кожні 10% росту світового виробництва приходиться 16% збільшення обсягу світової торгівлі. Тим самим створюються більш сприятливі умови для його розвитку. Коли ж у торгівлі відбуваються збої, сповільнюється і розвиток виробництвам
Під терміном "зовнішня торгівля" розуміється торгівля якої-небудь країни з іншими країнами, що складається з оплачуваного ввозу (імпо-рту) і оплачуваного вивозу (експорту) товарів.
Різноманітна зовнішньоторговельна діяльність підрозділяється по товарній спеціалізації на торгівлю готовою продукцією, торгівлю ма-шинами й устаткуванням, торгівлю сировиною і торгівлю послугами.
Міжнародною торгівлею називається оплачуваний сукупний това-рообіг між усіма країнами світу . Однак поняття "міжнародна торгівлям вживається й у більш вузькому значенні: наприклад, су-купний товарообіг промислово розвинутих країн, сукупний товарообіг країн, що розвиваються, сукупний товарообіг країн якого-небудь кон-тиненту, регіону, наприклад, країн Східної Європи і т.п.
Міжнародна торгівля товарами - це форма МЕВ, що відображає товарно-грошові відносини куплі-продажу між суб"єктами МЕВ сто-совно товарів матеріального виробництва і базується на МПП.
Міжнародна торгівля є своєрідним проявом світового товарно-го ринку. Якщо на національному ринку рух товарів обумовлюється більше економічними факторами і державною політикою, то на світо-вому ринку суттєвий вплив на міжнародну торгівлю має зовнішньо-економічна політика окремих держав чи їх груп.
Рух національних товарів між країнами дещо обмежений, а деякі національні товари взагалі не надходять у світовий товарообіг. На світовому товарному ринку обертаються тільки конкурентоспро-можні товари, кращі з національних товарів.
Будь-якій державі для успішного функціонування на всесвіт-ньому ринку необхідно мати свою зовнішньоекономічну інфраструк-туру, яка може забезпечити просування товарів чи послуг від виробни-ка до споживача в інші країни.
У цій системі основною є матеріально-технічна база та спеціа-лізовані організації для післяпродажного технічного обслуговування.
Країна, яка не має зовнішньоекономічної інфраструктури, змушена нести великі втрати для забезпечення доступу до зовнішньоекономіч-ної інфраструктури інших держав(для оплати транспортування, стра-хових та банківських послуг, послуг торгових домів).
2. Загальна характеристика торгівлі готовою продук-цією.
У світі відсутній єдиний ринок товарів промислового виробництва, існує величезна кількість ринків конкретних промислових товарів. Сві-товий ринок промислових товарів слід розуміти як сукупність опера-цій зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання різних країн щодо реалізації виготовлених промислових товарів.
Промислові товари можуть бути цілком змонтованими і готовими для використання, а також перебувати у розібраному вигляді, напри-клад, машини і обладнання часто постачаються у вигляді комплектів.
На сучасному етапі у сфері міжнародної торгівлі як організаційну фо-рму експорту та імпорту використовують торгівлю такими видами това-рів:
o готова продукція;
o продукція у демонтованому вигляді;
o комплектне обладнання;
o сировинні товари;
o кооперована продукція.
У сфері міжнародної торгівлі використовуються такі її методи:
o зустрічна торгівля
o міжнародні торги
o ЛІЗИНГ
Різноманітна зовнішньоторговельна діяльність підрозділяється по товарній спеціалізації на торгівлю готовою продукцією, торгівлю ма-шинами й устаткуванням, торгівлю сировиною і торгівлю послугами.
Торгівля готовою продукцією орієнтується на кінцевого споживача і здійснюється за допомогою укладення контрактів безпосередньо між ЇЇ виробниками і споживачами. До операції можуть залучатися і посередни-ки, які виконують передпродажний сервіс і передпродажне доведення продукції до експлуатаційних вимог. Щодо машинотехнічних товарів має місце технічне обслуговування протягом періоду експлуатації. Передпро-дажний сервіс не впливає на технічні характеристики товарів і, як прави-ло, передбачає комплекс робіт з розконсервації товарів після транспор-тування та надання їм товарного вигляду. Мета передпродажного сервісу полягає у поліпшенні якості товарів, які реалізуються, з урахуванням по-треб і смаків споживачів, що зрештою сприяє підвищенню конкурен-тоспрш можності цих товарів.
Торгівля продукцією у демонтованому вигляді у сфері міжнародних економічних зв'язків відбувається з урахуванням низки чинників як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру. Наприклад, демонтовані товари дешевше і безпечніше транспортувати на великі відстані ніж змонтовані. Часто такий метод доцільний для проникнення на ринки тих країн, які забороняють ввіз відповідної готової продукції, намага-ючись захистити свій ринок від впливу іноземної конкуренції.
3. Засоби торгівлі готовою продукцією.
Деякі фірми воліють триматися осторонь від діяльності міжнародної торгівлі через її ризики і складність. Фірма, що бажає ку-пити товари за кордоном, може купити їх через посередника, що зай-мається імпортом. Це міжнародний торговець, що купує товари в за-кордонних постачальників і получающих прибуток від перепродажу цих товарів іншим фірмам у своїй країні. У такий же спосіб, фірма мо-же продавати товари посрединку, що займаєтьсяекспортом, чи екс-портній фірмі у своїй країні.
Фірма може також прийняти рішення обмежити свою участь у міжнародній торгівлі, поклавши на послуги представника, чи агента конфірмаційного будинку.
Агент являє собою закордонну фірму, що береться виконувати будь-які з наступних функцій в інтересах експортера:
1. Одержувати замовлення від клієнтів у країні агента;
2. здійснювати котирування цін для потенційних клієнтів і вико-нувати інші вимоги клієнтів;
3. займатися рекламою і просуванням на ринок продукції експор-тера;
4. тримати експортера в курсі справ про умови місцевого ринку,

 
 

Цікаве

Загрузка...