WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Стратегічні напрями забезпечення національної безпеки - Контрольна робота

Стратегічні напрями забезпечення національної безпеки - Контрольна робота

Блеквілом, пріоритети національних інтересів держави можна класифікувати за чотирма категоріями та трьома рівнями важливості.
1. Захист Батьківщини.
2. Економічне процвітання.
3. Гармонійний розвиток суспільства.
4. Створення сприятливих умов для ефективної участі країни у світовому розподілі праці.
Категорії використовуються для забезпечення систематизації інтересів. Важливість інтересів - це засіб визначення пріоритетності інтересів.
" Життєво важливі - у разі їх недотримання негайно постане загроза найважливішим національним інтересам.
" Важливі - у разі їх недотримання буде завдано такого збитку, який істотно зачіпатиме найважливіші національні інтереси.
" Периферійні - у разі їх недотримання будуть значні матеріальні та інші втрати, але вони не торкатимуться найважливіших національних інтересів.
Зазначимо, що такий поділ національних інтересів має умовний характер, оскільки той чи інший інтерес водночас може належати до кількох категорій, а зарахування інтересу до "периферійного" ще не означає, що практично це завжди так.
Стратегічні інтереси визначаються згідно з обраним курсом життя та розвитку нації на довготривалий період, однак вони можуть змінюватись у контексті нових історичних умов. У сучасному світі захист національних інтересів уже не може спиратися лише на стратегію силовогопротистояння. Ефективнішою стає реалізація власних національних інтересів за допомогою економічної, духовно-інтелектуальної експансії. Ситуація в XXI ст. змінюється досить радикально: економічний та технологічний прогрес дедалі більше визначатиметься духовно-інтелектуальним розвитком. Цей досить вагомий чинник може радикально вплинути на геополітичну ситуацію. І в майбутньому важелі головних економічних, політичних, технологічних інтересів перебуватимуть не у володарів фінансової потуги та природних ресурсів, а, насамперед, у носіїв найрозвинутіших форм духу та інтелекту.
Очевидно, що Стратегія НБ має супроводжуватися системою реальних прагматичних цілей, які слугують досягненню загальної мети - захисту національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи й суспільства від внутрішніх і зовнішніх загроз у всіх сферах життєдіяльності, безпечного та сталого розвитку держави. При цьому необхідно визначити ієрархію стратегічних цілей та оцінити можливості їх досягнення. Визначення ієрархії цілей водночас є завданням вибору прийнятних для кожного окремого випадку засобів їх досягнення, тобто проблема формування ієрархії цілей визначається як проблема вироблення тактичних завдань, спрямованих на досягнення стратегічної мети. Враховуючи ціннісні орієнтації об'єктів і суб'єктів національної безпеки України в її різних сферах і оцінюючи їх крізь призму національних інтересів, можна сформулювати такі основні цілі стратегії:
" забезпечення суверенітету держави та її територіальної цілісності;
" побудова громадянського суспільства, правової демократичної держави і соціально орієнтованої економіки;
" збереження та раціональне використання природних ресурсів країни;
" ефективна участь у світовому економічному порядку.
Національні цінності, інтереси і цілі - тріада першоджерел, основних рушійних сил системи національної безпеки, що визначають її зміст та характер, конфігурацію, спрямованість. Складові цієї тріади за їх безумовного взаємозв'язку не рівнозначні. В їх ієрархії найвагомішими є національні цінності (найменш рухомий і найстабільніший елемент системи). Вони формуються у ході історичного процесу, розвитку матеріальної та духовної культури суспільства відповідно до геополітичного спрямування країни. Національні інтереси - елемент порівняно динамічний, що формується на базі національних цінностей під впливом довгострокових тенденцій суспільного розвитку. Національні цілі - найрухоміший елемент. Вони визначаються національними інтересами з урахуванням внутрішньої та міжнародної обстановки.
Стратегічна оцінка
Стратегічна оцінка формується слідом за класифікацією інтересів по категоріях та рівнем їх вагомості згідно з відповідними критеріями. Вона передбачає глибокий аналіз внутрішніх і зовнішніх умов для вивчення тенденцій і визначення сил, що впливають на національні інтереси, а також загроз і засобів, які безпосередньо торкаються питань національної безпеки.
Класифікація загроз національним інтересам і безпеці має не тільки важливе методологічне значення, але й практично необхідна для розробки політики та Стратегії НБ, визначення національних цілей і вибору адекватних засобів для їх досягнення. Основу даної класифікації має становити відношення до національних інтересів як множини політичних, економічних, соціальних та інших потреб людини, суспільства та держави, реалізація і захист яких гарантує їх сталий, прогресивний розвиток .
Для оцінки взаємозв'язку зовнішніх загроз і національних інтересів пропонується використовувати критерії Блеквіла, які включають:
" близькість у розумінні часу;
" географічну близькість;
" масштаб;
" здатність щодо поширення;
" причинно-наслідкові зв'язки.
Оцінку внутрішніх загроз можна здійснити за допомогою багатовимірного статистичного аналізу факторів національної безпеки, що включають показники навколишнього середовища, природно-кліматичних умов, національних ресурсів, демографії, міграції, політики, економіки, соціальної сфери, культури, освіти, науки тощо. Найбільш повний перелік таких факторів розглянуто А. Возженніковим.
Процес розробки та оцінки Стратегії НБ передбачає розгляд сукупного ефекту п'яти змінних, а саме: ресурси; втрати (збитки), зумовлені вибором тієї чи іншої стратегії; побічний ефект реалізації стратегії; можливості підвищення ефективності стратегії; обмеження можливостей реалізації стратегії . Стратегія національної безпеки є похідною національних інтересів і державної політики. На основі цього принципу ухвалюються рішення про те, які завдання має розв'язувати держава і які національні цілі при цьому можна досягти. Після цього розглядається питання про те, чи має ця держава сьогодні необхідні ресурси або чи зможе вона їх відшукати у майбутньому для досягнення визначених цілей. Якщо цілі не сприяють захисту національних інтересів і стратегічні концепції не дозволяють досягти їх, чи коли для реалізації стратегічних концепцій не досить ресурсів, то дану модель Стратегії НБ не збалансовано з точки зору врахування ризиків. Незбалансована модель Стратегії НБ ставить перед її розробниками

 
 

Цікаве

Загрузка...