WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

страхових відносин є життя, здоров'я, працездатність та пенсійне забезпечення людини. О. с. спрямоване на забезпечення захисту сімейних доходів громадян, а також на нагромадження ними коштів для підвищення рівня свого фінансового благополуччя. О. с. є істотним доповненням до системи державного соціального страхування.
ОФЕРЕНТ (оffеrоr) - особа, що подає оферту.
ОФЕРТА (оffer) - пропозиція певній особі укласти угоду з урахуванням викладених умов. Може мати письмову або усну форму. О. вважається прийнятою після її акцепту.
ОЦІНКА РИЗИКУ (risk evalytion) - аналіз обставин, які всебічно характеризують ризик на підставі інформації, щоподається в повному обсязі. О. р. здійснюється як перед підписанням страхового договору, так і після настання страхового випадку.
П
ПЕНСІЯ (реnsіоn) - гарантована щомісячна виплата грошових сум для забезпечення людей похилого віку, інвалідів, а також тих, хто втратив годувальника. П. - різновид ренти.
ПЕРЕСТРАХОВИК (rеinsureг) - страхова організація, яка приймає об'єкти на перестрахування. Компанія, яка здійснює виключно операції з перестрахування, називається професійним П.
ПЕРЕСТРАХОВУВАЛЬНА ПРЕМІЯ (rе-insurancе рremium) - частина страхової премії, що передається цедентом перестраховикові у вигляді плати за перестрахування.
ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНА КОМІСІЯ (геinsurance соmmіssіоn) - винагорода, що її сплачує перестраховик цедентові за те, що той передає ризики (об'єкти, договори) у перестрахування. За рахунок цих коштів цедент частково компенсує витрати, пов'язані з підготовкою і здійсненням операцій з прийняття ризиків на страхування, а також переданням обумовленої їх частки перестраховикові.
ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (rеіnsurаnсе) - порівняно нова для України сфера страхових відносин. В СРСР П. не застосовувалося. П. - операція між двома страховими компаніями, за якої одна з них (цедент) передає від свого імені за певну плату частину ризику за договором, укладеним зі страхувальником, іншій компанії (перестраховикові). П. дає змогу розукрупнювати великі ризики, поділяючи їх між двома або кількома страховиками, що сприяє збалансованості страхового портфеля кожного з них. Завдяки П. підвищується фінансова надійність страховиків, зростає їхня загальна спроможність нарощувати обсяги страхових послуг. П. буває факультативним (за окремими угодами) і договірним (облігаторним). Останнє зобов'язує цедента передавати на перестрахування в межах визначеної суми всі ризики, характер і розмір яких визначений умовами договору. Є дві форми П. - пропорційна і непропорційна.
ПІЛЬГИ У СТРАХУВАННІ (рrеferences іn іnsurance) - можуть надаватися у вигляді повного або часткового звільнення окремих страхувальників від сплати платежів з обов'язкового страхування. Наприклад, водії-інваліди, які керують автомобілями, обладнаними відповідним знаком, повністю звільняються від страхових платежів з обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. П. у с. можуть полягати також у наданні переваг при укладанні договорів добровільного страхування для постійних страхувальників. Можуть бути застосовані знижки зі страхових премій, пільговий місяць (зі збереженням покриття) на поновлення договорів страхування тощо.
ПОВЕРНЕННЯ СТРАХОВОЇ ПРЕМІЇ (геturn оf рremіum) - можливе у випадках дострокового припинення дії договору за ініціативою однієї зі сторін, при подвійному страхуванні, а також у випадках, коли страховик за домовленістю приймає на страхування об'єкт за підвищеною ставкою і повертає частину премії, якщо ризик фактично не реалізується.
ПОДВІЙНЕ СТРАХУВАННЯ (dоuble іnsurance) - одночасне повне страхування одного Й того самого об'єкта від одних і тих самих ризиків у кількох страховиків, через що страхова сума значно перевищує страхову вартість. У разі виявлення П. с. кожний страховик покриває страхувальникові збиток у межах страхової вартості об'єкта пропорційно до своєї частки в загальній страховій сумі.
ПОЖИТТЄВА СТРАХОВА РЕНТА (аnnuіtу (whole life іnsurancе rent)) - різновид особистого страхування, регулярний дохід, що виплачується застрахованій особі до кінця її життя з фонду, нагромадженого за рахунок страхових внесків.
ПОЛІС (СТРАХОВИЙ ДОГОВІР, СТРАХОВЕ СВІДОЦТВО) (роlісу) - письмова угода між страхувальником і страховиком, яка засвідчує, що страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або в межах страхової суми відшкодувати збиток страхувальникові чи іншій особі, зазначеній у П. За умови сплати страхових платежів у визначені строки П. має містити: назву документа, реквізити страховика, прізвище або назву страхувальника, його адресу, перелік об'єктів страхування, розмір страхової суми, перелік страхових випадків, розмір тарифу, а також страхових платежів, термін їх сплати, строк дії договору, права й обов'язки сторін, інші умови, підписи сторін.
ПОРТО (рогtо) - поштово-телеграфні витрати, що відносяться кредитними, торговельними та страховими організаціями, а також приватними особами на своїх клієнтів.
ПОРТФЕЛЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (роrtfolio of liabilitу) - загальна сума відповідальності страховика або перестраховика за всіма діючими полісами.
ПОСЕРЕДНИК (іntermediary) - страховий брокер, або агент, через якого укладається договір страхування і вирішуються окремі питання щодо врегулювання претензій.
ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ (роlісу wording) - опрацьовуються страховиком на кожний вид страхування і підлягають реєстрації в Уповноваженому органі (нині - Мінфіні). П. с. мають містити: перелік об'єктів страхування, порядок визначення страхових сум та розміру страхових виплат, перелік страхових ризиків, винятки зі страхових випадків і обмеження страхування, строк та місце дії договору страхування, порядок укладення договору страхування, права та обов'язки сторін, дії страхувальника в разі настання страхового випадку та перелік документів, що підтверджують ці випадки, порядок і умови сплати страхових сум, термін прийняття рішення про виплату або відмову щодо відшкодування, умови припинення дії договору і порядок вирішення суперечок. До П. с. додаються страхові тарифи. Якщо П. с. не відповідають цим вимогам, Уповноважений орган може відмовити страховикові у видачі ліцензії.
ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ У СТРАХУВАННІ (рrеvеntivе measures іn іnsuranсе) - сукупність здійснюваних страховиком або за його рахунок заходів, пов'язаних з попередженням або зниженням руйнівного впливу можливих страхових випадків. П. з. у с. випливають із самої сутності страхування, його превентивної функції. Це зумовлює потребу всебічного обґрунтування правил страхування і тарифів, а також застосування ефективних форм розрахунків, кваліфікованого оцінювання ризиків і визначення страхових виплат. Страховики можуть передбачати проведення за рахунок коштів страхових резервів низки заходів, спрямованих на запобігання пожежам, повеням, Інфекційним хворобам тварин

 
 

Цікаве

Загрузка...