WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

lіnе) - частка відповідальності в договорі ексцедента суми, що дорівнює розміру власного утримання це-дента.
ЛІЦЕНЗІЯ НА СТРАХОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ (іnsurancе liсеnсе) - документ, що засвідчує право страхової компанії брати на страхування ((перестрахування) страхові ризики певного виду. Видається Уповноваженим органом (зараз - Мінфіном України), має спеціальну форму і містить такі обов'язкові реквізити: повну і скорочену назви страховика та його юридичну адресу, перелік видівдобровільного і обов'язкового страхування, назву території, на якій страховик і його філії мають право укладати договори страхування, термін дії, реєстраційний номер і дату видачі ліцензії, підпис уповноважених осіб. У разі порушення страхового законодавства ліцензію може бути відкликано.
ЛЛОЙД (Llоуd's) - 1) міжнародний страховий ринок, заснований 1734 року й розташований у Лондонському Сіті; 2) корпорація (об'єднання) юридичне незалежних страховиків, кожний з яких самостійно приймає на страхування ризики, виходячи зі своїх фінансових можливостей. Кожний член Л. на забезпечення своєї діяльності має внести вагому суму у вигляді депозиту. Члени Л. об'єднані в синдикати, очолювані андеррайтерами, кожний з яких приймає ризики на страхування від імені членів відповідного синдикату. Останні приймають на страхування ризики від імені членів синдикату. Нині Л. є великим страховиком І перестраховиком, особливо морських, авіаційних, автомобільних, нафтогазодобувних ризиків. Багато українських страховиків перестраховують ризики на ринку Л.
ЛОКАЛІЗАЦІЯ (localization) - заходи з просторового обмеження поширення ризику.
M
МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ (рrореrrу іnsuranсе) - галузь страхування, в якій об'єктом страхування є майно, що належить юридичним або фізичним особам.
МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВИЙ ЗБИТОК (роssіbІе mахіmumт lоss) - верхня межа збитку, імовірність появи якого внаслідок одного страхового випадку доволі висока.
МАРЖА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ (solvency margin) - нормативний показник, що визначає потрібний рівень платоспроможності страховика в країнах ЄС відповідно до здійснюваних страхових операцій.
МАРКЕТИНГ У СТРАХУВАННІ (іnsurаnсе mаrкеting) - система взаємопов'язаних видів діяльності, спрямована на планування, визначення ціни, а також на рекламування та реалізацію страхових послуг. М. у с. - це діяльність, що супроводжує рух послуг від страхової компанії до страхувальника.
МАТЕРІАЛЬНІ ФАКТИ (mаtеrіаl facts) - обставини, що впливають на розрахунки андеррайтера, коли той визначає умови, на яких він приймає ризик на страхування.
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (medical insurancе) - вид особистого страхування на випадок втрати здоров'я від хвороби або внаслідок нещасного випадку. М. с. застосовується з метою нагромадження й ефективного використання коштів, потрібних для покриття витрат на медичне обслуговування страхувальників. М. с. може бути обов'язковим і добровільним. Договір про М. с. укладається в груновому чи індивідуальному порядку, гарантуючи застрахованому отримання медичної допомоги в обсягах і на умовах, визначених чинним законодавством або правилами страхування МІСТКІСТЬ СТРАХОВОГО РИНКУ (іпзигапсе тагкеї сарасіїу) - максимально можливий продаж страхових послуг певного виду за обумовлений термін. М. с. р. залежить від попиту на страхові послуги, рівня тарифів, фінансових можливостей страхувальників і страховиків, рівня розвитку перестраховувальних операцій.
МОНОПОЛІЯ СТРАХОВА (іnsuranсе mоnороlу) - може бути: повною, якщо існує виключне право держави або державної організації на проведення всіх форм і видів страхування у країні; частковою, коли страховик користується М. с. за окремими видами страхування.
МОНОПСОНІЯ (mоnорsоnу) - у страхуванні можлива тоді, коли на ринку присутній лише один споживач певних страхових, послуг. М. може призвести до заниження тарифів і втрати страхувальником в разі ризикових обставин можливості отримати достатнє відшкодування збитків.
МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ (mаrіnе іnsurancе) - один з найдавніших видів страхування. Охоплює страхування суден, вантажів і фрахту, екіпажу та пасажирів від різних видів небезпеки під час виконання рейсів. Головні ризики: збитки від вогню, блискавки, шторму та іншого стихійного лиха, від зіткнення суден, посадки судна на мілину, зникнення судна безвісти тощо. Крім того, М. с. покриває витрати, зумовлені загальною аварією, крадіжкою і пропажею вантажу. Обсяг відповідальності в разі М. с. визначається спеціальними умовами.
МОТОРНЕ (ТРАНСПОРТНЕ) СТРАХОВЕ БЮРО (МТСБ) (Моtог Іnsurers' Bureau) - об'єднання страховиків, котрі здійснюють страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. МТСБ є юридичною особою. Створене в 1994 році. Нині об'єднує понад 70 страховиків. Страховики можуть входити до МТСБ як повні або асоційовані члени. Вищим органом управління є загальні збори страховиків - членів Моторного бюро (МТСБ). Мета об'єднання - координація діяльності членів цього об'єднання з питань оформлення страхування і покриття шкоди, завданої третім особам внаслідок дорожньо-транспортних пригод на території України, а також за її межами, реалізація договорів, конвенцій і домовленостей з уповноваженими організаціями зі страхування цивільної відповідальності транспортних засобів інших країн. Фінансування виконання гарантійних функцій та завдань МТСБ здійснюється за рахунок коштів централізованих резервних фондів органами управління цього об'єднання.
Н
НАВАНТАЖЕННЯ (lоаding) - частина страхового тарифу, що не пов'язана з формуванням фондів для здійснення страхових виплат. За рахунок Н. покриваються витрати, зумовлені організацією та забезпеченням страхової справи (оплата праці персоналу страховика, оплата посередницьких послуг, оренда приміщень офісу, витрати на придбання й експлуатацію обчислювальної техніки, рекламу, транспортні послуги, сплату деяких податків та обов'язкових платежів тощо). Н. є також джерелом отримання певної суми прибутку від страхової діяльності.
НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ (ехtrаоrdіnаrу event) - обставини, що склалися (або можуть скластися) на певній території внаслідок стихійного лиха, катастрофи, аварії або іншої біди, що зумовило людські жертви, матеріальні втрати, шкоду довкіллю, порушення нормальних умов життя й діяльності. За причинами, які можуть призвести до виникнення Н. с. на території України, розрізняють: Н. с. техногенні, природні, соціально-політичні та воєнні. Залежно від поширеності за територією, обсягів заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, визначаються чотири рівні Н. с. - загальнодержавний, регіональний, місцевий та об'єктний.
НАТУРАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ (nаturаl іnsurancе) - форма страхування, за якої страхові платежі і виплати здійснюються в натурі. Н- с. було характерним для рабовласницького і феодального суспільства. Тепер елементи Н. с. збереглися в деяких економічно слаборозвинутих країнах.
НЕЗАРОБЛЕНА ПРЕМІЯ

 
 

Цікаве

Загрузка...