WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

або страховиком умов, зафіксованих у договорі страхування.
ІРРЕЙТА (еrrаth) - напис на страховому документі, що засвідчує виправлення незначної помилки (описки), допущеної при його оформленні.
К
КАСКО (саsсо) - страхування корпуса та механізмів транспортного засобу. Відшкодовуються збитки, зумовлені здебільшого пошкодженням або конструктивним знищенням автомобіля, судна, літака.
КАТАСТРОФА(disaster) - великомасштабна аварія чи інша подія, що призводить до тяжких, трагічних наслідків. К. може розглядатися як страховий випадок або ризикова обставина.
КАФ (саf) - умова поставки вантажу морським транспортом за зовнішньоекономічним договором. Права та обов'язки за договором К. подібні до умов договору СІФ, проте страхування товару не входить в обов'язки продавця.
КВОТА У СТРАХУВАННІ (quota іn іnsurancе) - а) частка участі страховика в загальній страховій сумі в разі страхування об'єкта на умовах співстрахування; б) частка кожного з учасників у договорі перестрахування.
КВОТНЕ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (guota share rеіnurаnсе) - перестрахування на базі квоти. Це означає, що страховик передає перестрахо-викові в погодженій частці всі без винятку прийняті на страхування ризики за певним видом (групою видів) страхування. У цій самій пропорції перестраховикові передається отримана цедентом від страхувальника премія, а перестраховик відшкодовує цедентові сплачені збитки в межах своєї частки страхової суми.
КЕПТИВНІ СТРАХОВІ КОМПАНІЇ (сарtіvе іnsurancе соmраnу) - компанії, що створюються промисловими, торговельними, банківськими та іншими структурами з метою задоволення їхніх потреб у страхових послугах.
КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ДІЇ ПОЛІСУ (ехріrу dаtе) - дата закінчення покриття полісу. Не поширюється на поліси, що передбачають автоматичну виплату суми в кінці періоду страхування (страхування на дожиття, довесільне страхування тощо).
КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ (іbsuraceе сlаssіfїсаtіоn) - система поділу страхування на сфери діяльності, галузі, підгалузі, види і форми. К. с. має на меті сприяти формуванню страхового ринку, впорядкуванню звітності та державному регулюванню страхової діяльності, розвитку міжнародної інтеграції у страхуванні.
КЛАУЗУЛА (сlаusе) - застереження, які вносяться до договору страхування.
КОВЕР-НОТА СТРАХОВА (cover nоtе) - свідоцтво про страхування, яке видається брокером страхувальникові на знак підтвердження укладення договору страхування з переліком списку страховиків. К.-н. с. не має юридичної сили, а виконує лише довідкову функцію. В обумовлений час брокер має вручити страхувальникові поліс. К.-н. с. застосовується і в перестрахуванні, де може мати юридичну силу і замінювати сліп
КОЕФІЦІЄНТ ЗБИТКІВ (сlаіms оf loss гаtіо) - показник, що розраховується як відношення оплачених і тих, що підлягають оплаті, претензій до зароблених премій.
КОЛЕКТИВНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ (collective live іnsurancе) - страхування, при якому може укладатися договір на страхування за рахунок коштів підприємства всіх працівників або їх групи. У К. с. ж. страхувальником є підприємство, а застрахованим - кожний працівник, прізвище якого заноситься до списку, що є невіддільною частиною полісу.
КОМЕРЦІЙНИЙ КРЕДИТ (соmmеrсіаl сгеdit) - короткостроковий кредит, що надається одним господарським суб'єктом іншому у формі відстрочки платежу за продані товари (послуги). Звичайно оформляється переказним векселем. Відсоток за К. к. входить до ціни товару та суми векселя і здебільшого є нижчим, ніж за банківським кредитом.
КОМІСІЇ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (соmmission оn ехtraordinary еvеnts) - комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних держадміністрацій, підприємств, установ, організацій.
КОМІСІЯ СТРАХОВА (іnsurancе соmmission) - винагорода, що виплачується страховиком посередникам (брокерам і агентам) за залучення об'єктів на страхування, оформлення документації, інкасацію страхових внесків, а в деяких випадках - і за розгляд страхових претензій (див. Брокеридж). К. с. нараховується у відсотках від страхових премій (внесків). Розмір відсотка залежить від виду страхування та деяких інших чинників.
КОНВЕРСІЯ (соnversion) - заміна полісу з одного виду страхування життя на інший.
КОНТР АЛІМЕНТ (соunter aliment) - отриманий перестрахувальний інтерес.
КОСТ ЕНД ФРЕЙТ (cost and freіght) - ціна товару в порту відправлення плюс морський фрахт до порту призначення. Не включає витрат зі страхування.
КОТИРУВАННЯ (quotation) - визначення страховиком ставки премії, за якою він готовий застрахувати ризик.
КУМУЛЯЦІЯ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ (cumulation) - а) концентрація страхових ризиків в одній компанії в обсязі, що може призвести до багатьох збитків унаслідок одного страхового випадку; б) зосередження застрахованих об'єктів на одній території, вулиці, будинку, порту, залізничній станції, судні, що в разі одночасного страхового випадку (наприклад, землетрусу) може призвести до порушення фінансової стабільності страховика. К. с. р. має враховуватися при визначенні частини ризику, що залишається на утриманні страховика.
Л
ЛІГА СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (Lеаgие оf Insurancе Оrganіzations оf Ukraine) - некомерційне об'єднання страховиків з метою обстоювання їхніх інтересів у владних структурах, сприяння удосконаленню страхового законодавства, підвищенню кваліфікації персоналу та інформаційного забезпечення страхових компаній, налагодженню контактів з відповідними об'єднаннями (асоціаціями) інших держав.
ЛІЗИНГ (еquipment lеаsіng) - це довгострокова оренда приміщень виробничого призначення, машин, обладнання, транспортних засобів з можливістю їх подальшого викупу. Лізингодавцями часто бувають банки. Л. - одна з форм кредитування виробничника.
ЛІКВІДАЦІЯ (liguidation) - процедура припинення функціонування суб'єкта підприємницької діяльності, визнаного банкрутом за рішенням арбітражного суду. Л. здійснюється з метою вжиття заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів у результаті продажу його майна.
ЛІКВІДАЦІЯ ЗБИТКІВ (settlement of losses) - термін означає комплекс робіт з визначення й виплати страхового відшкодування в страхуванні майна і відповідальності.
ЛІКВІДНІСТЬ (liquіdity - 1) спроможність страховика своєчасно виконувати свої фінансові зобов'язання, передусім сплачувати борги; 2) показник того, як швидко можна реалізувати матеріальні цінності й отримати кошти, необхідні для покриття зобов'язань.
ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА (limit оf indemnityу) - гранична відповідальність страховика з окремого ризику або страхового випадку, що випливає з умов укладеного договору страхування або закону.
ЛІМІТ СТРАХОВОГО ПОКРИТТЯ (іnsurance cover limit) - гранична страхова сума, яку можна визначити стосовно конкретного ризику, прийнятого на страхування.
ЛІНІЯ ЕКСЦЕДЕНТА (surplus

 
 

Цікаве

Загрузка...