WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

разів саму на себе.
Є
ЄВРОПЕЙСЬКІ ДИРЕКТИВИ (Еuropean regulations) - правові документи, що являють собою нормативну базу страхового регулювання у країнах ЄС.
ЄВРОПОЛІС (еurороlісу) - уніфікований документ, що засвідчує наявність договору страхування певного класу в країнах Європейського Союзу.
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРСТРАХОВИКІВ (ПЕРЕСТРАХО-ВИКІВ) - це система обліку, збору, нагромадження та вилучення з Реєстру даних, що стосуються ліцензування страхової діяльності та нагляду за страховою діяльністю страховиків
З
ЗАГАЛЬНА АВАРІЯ (general average) - визнаються збитки, які зазнані судновласниками-перевізниками та власниками вантажу внаслідок зроблених навмисно і розумно надзвичайних витрат або пожертвувань з метою врятування судна, фрахту і вантажу від спільної для них небезпеки.
ЗАКОН "ПРО СТРАХУВАННЯ" (Law "Оn Іnsuranсе") - прийнятий Верховною Радою України 7 березня 1996 року. Нова редакція від
4 жовтня 2001 р. Регулює відносини у сфері страхування і спрямований на розвиток ринку страхових послуг, посилення надійності страхового захисту юридичних і фізичних осіб. Дія цього Закону не поширюється на державне соціальне страхування. Документ містить
5 розділів (загальні положення, договори страхування, забезпечення платоспроможності страховиків, державний нагляд за страховою діяльністю в Україні, прикінцеві положення).
ЗАРОБЛЕНА ПРЕМІЯ (еаrnеd рrеmіum) - та частина страхової премії, яка припадає на час, що минув після початку страхового періоду.
ЗАСТАВА (р1еdgее) - це спосіб забезпечення зобов'язань. Кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання першочергово (відносно інших кредиторів) спрямувати необхідну частину вартості заставленого майна на сплату боргу. Майно, що передається під заставу, має бути застраховане.
ЗАСТРАХОВАНИЙ (іnsured) - особа, яка бере участь в особистому страхуванні, об'єктом страхового захисту якого є життя, здоров'я і працездатність. 3. може бути одночасно і страхувальником. 3. має право у передбачених договором випадках отримати обумовлену страхову суму або виплати меншого розміру.
ЗАЯВА ПРО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЗАСТРАХОВАНОГО МАЙНА (сlаіm nоtісе) - подається страхувальником своєму страховикові в письмовій формі з метою отримання страхового відшкодування. На підставі цього документа за наявності страхового випадку складається страховий акт.
ЗАЯВНИК (рrороsеr) - особа, яка в письмовій або усній формі висловлює намір придбати страховий поліс.
ЗБИТКОВІСТЬ СТРАХОВОЇ СУМИ (іnsuranсе sum loss) - показник діяльності страховика, що характеризує відношення страхового відшкодування до страхової суми всіх застрахованих об'єктів у ри-зикових видах страхування. 3. с. с. визначається у відсотках і показує ймовірність збитку. Зіставляючи фактичний і тарифний рівні 3. с. с. оцінюють ризики.
ЗБИТОК ВІД ЗАГАЛЬНОЇ АВАРІЇ (general verageе loss) - можливий у морському страхуванні, коли шкода, завдана застрахованому інтересу, стосується не тільки власника судна або конкретного вантажу, а й інших осіб, збитки розподіляються пропорційно між усіма постраждалими.
ЗБИТОК ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА, ЯКЕ БУЛО ВРЯТОВАНО (solvage loss) - здебільшого пов'язаний з морськими перевезеннями, коли врятоване майно продається раніше, ніж прибуде до порту призначення. Страхувальник має право на виручку від продажу майна за мінусом витрат з його реалізації. Страховик має сплатити страхувальникові збиток, що дорівнює різниці між отриманою сумою виручки та страховою сумою.
ЗБИТОК СТРАХОВИЙ (іnsuranсе loss) - термін має кілька значень, серед них: а) втрата (шкода), заподіяна майновим Інтересам страхувальника, що підлягає відшкодуванню страховиком; б) факт настання страхового випадку (реалізації страхового ризику); в) справа, що містить документи страховика з конкретного страхового випадку, які підтверджують обгрунтованість виплати.
"ЗЕЛЕНА КАРТКА" (grееn сагd) - назва однойменної системи міжнародних договорів І страхового свідоцтва про страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, які виїжджають у країни - члени цієї системи. Дістала назву від кольору і форми полісу. Заснована в 1949 році. Нині членами Міжнародної системи "3. к." є понад 40 країн Європи, Азії і Африки. У червні 1997 року до складу членів системи "3. к." прийнято Україну.
ЗЕМСЬКЕ СТРАХУВАННЯ (zemske nsurance) - один із видів страхування майна до 1917 року. Назва походить від органів, що здійснювали таке страхування, - земств. 3. с. було трьох форм: обов'язкове, додаткове і добровільне. Здебільшого це було страхування на випадок пожежі, а згодом і від нещасного випадку. Кожне земство могло здійснювати страхові операції лише на території своєї губернії.
ЗМІШАНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ (соmbіnесt реrsоnаl іnsurance) - вид особистого страхування, в якому передбачається страхове покриття кількох несумісних ризиків. Найчастіше 3. с. ж. включає покриття на випадок смерті застрахованого з будь-якої причини протягом строку дії договору, у разі дожиття його до закінчення строку договору і в разі, коли через нещасний випадок було завдано шкоди його здоров'ю.
I
ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ (risks іdеntification) - початковий етап ризи к-менеджменту. Він полягає у своєчасному виявленні ризиків, характерних для певного виду діяльності, та у визначенні їх характеристик.
ІНВЕСТИЦІЇ (іnvestments) - 1) довгострокові вкладення капіталу в будь-яке підприємство, справу, різні галузі господарства, переведення грошей у менш ліквідну форму з метою отримання прибутку; 2) грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту; 3) форма диверсифікації діяльності страховика, яка полягає у виході компанії за традиційні рамки страхування. Це пояснюється прагненням вигідно вкласти свої тимчасово вільні кошти в суміжний бізнес, дочірні підприємства, банківську справу з метою отримання прибутку і підвищення фінансової надійності компанії.
ІНВЕСТОР (investor) - юридична або фізична особа, яка здійснює довготермінове вкладення капіталу в певну справу з метою отримання
прибутку.
ІНДОСАМЕНТ (іndorsement) - а) напис, що засвідчує передання страхового полісу або коносаменту особі, до якої перейшли права на майно; б) документ, що додається до полісу в разі зміни умов договору. І. може бути іменним (на конкретну особу) або бланковим (на пред'явника).
ІНКОТЕРМС (іnсоterms) - зведений перелік термінів і правил міжнародної торгівлі. І. дає змогу уникнути помилок, зумовлених неоднозначним тлумаченням термінів, зокрема страховиками в різних країнах.
ІНСТАЛМЕНТ (іnstallment) - частина річної премії, що виплачується в розстрочку. І., як правило, використовується в разі непропорційного перестрахування.
ІНФРАКЦІЯ (іnfraсtіоn) - порушення страхувальником

 
 

Цікаве

Загрузка...