WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

договору перестрахування, прийнятого перестраховиком від цедента.
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ (diversification) - у страхуванні здійснюється з метою зменшення ризику й отримання більшого прибутку завдяки:
а) одночасному розвитку кількох, не пов'язаних один зодним видів страхування, розширенню страховиком спектра страхових послуг;
б) поширенню активності страховиків за межі основного бізнесу, що
досягається розміщенням активів (із додержанням Існуючих нормативів) серед різних, не пов'язаних між собою об'єктів (акції, облігації, нерухомість, банківські депозити).
ДИВІДЕНДИ (dividends) - 1) частина прибутку акціонерного товариства, котра щорічно розподіляється серед акціонерів; 2) доходи, отримані суб'єктом оподаткування за корпоративними правами у вигляді частини прибутку юридичної особи, включаючи доходи, нараховані як відсотки на акції чи на внески до статутних фондів (за винятком доходів, отриманих від Інших видів цінних паперів, зокрема, від їх продажу, і доходів від операцій з борговими зобов'язаннями та вимогами).
ДИСИМУЛЯЦШ (dissimulation) - навмисне приховування особою, яка бажає застрахуватися, наявної хвороби. Виявляється за допомогою діагностики та медичної документації.
ДИСКЛОУЗ (disclose) - норма страхового права, згідно з якою страхувальник зобов'язаний негайно сповістити страховика про будь-які чинники, що можуть мати істотне значення стосовно ризику, прийнятого на страхування.
ДИСКОНТ (discount) - 1) різниця між теперішньою ціною і ціною на момент погашення або ціною за номіналом цінного паперу; 2) різниця між цінами на один і той самий товар з різними термінами постачання.
ДИСКОНТУВАННЯ (discounting vultiplier) - визначення теперішньої вартості майбутніх доходів і витрат. Дисконтування здійснюється множенням фактичного розміру платежу на дисконтувальний коефіцієнт. Використовується в актуарних розрахунках зі страхування життя.
ДИСПАША (аvеrаgе stаtеmеnt) - а) розрахунок витрат, пов'язаних із загальною аварією судна, який складає диспашер. Д. містить докладний виклад причин загальної аварії; б) розподіл збитків між учасниками морських перевезень; виконується на підставі заяви зацікавленої особи і висновку диспашера про визнання аварії загальною.
ДИСПАШЕР (ДЖАСТЕР) (аvегаgе, аdjuster)- фахівець у галузі морського права, який здійснює розрахунки з розподілу витрат за загальною аварією між судном, вантажем і фрахтом.
ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ (vоlunіаrу іnsurаnсе) - форма страхування, що здійснюється на підставі добровільно укладеного договору між страховиком і страхувальником. Д. с. здійснюється згідно з правилами страхування, що їх розробляє страховик і реєструє в Уповноваженому органі. Договір Д. с. вступає в дію, як правило, після повної сплати страхової премії або суми, що припадає на перший строк платежу.
ДОГОВІР ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (rеіnsuranсе treaty) - угода між двома страховими компаніями, з яких одна - цедент (перестрахувальник) - зобов'язується передати ризики, а друга - перестраховик - прийняти ризики до перестрахування. У Д. п. зазначаються: метод перестрахування, ліміти відповідальності перестраховика, частка його участі в договорі, перестраху вальна комісія, порядок розрахунків. Д. п. буває пропорційним або непропорційним.
ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ (іnsuranсе соntгасt) - письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик зобов'язується у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, на користь якої укладено договір, а страхувальник - сплатити страхову премію у визначені строки та виконувати інші умови договору. Д. с. укладається на підставі заяви страхувальника відповідно до умов правил страхування. Факт укладення Д. с. може засвідчуватись також страховим полісом, свідоцтвом. У Д. с. зазначається вид страхування, об'єкт страхування, страхова сума, страхові події, страховий тариф, страхова премія, вигодонабувач, реквізити сторін, строки початку та закінчення дії договору. Як правило, Д. с. вступає в дію після сплати всього страхового платежу або суми, визначеної за першим строком платежу.
ДОДАТКОВА КОМІСІЯ (аdditional соmmissіоn) - надбавка, що виплачується цедентові на покриття витрат, пов'язаних із укладанням нових договорів страхування.
ДОДАТКОВА ПРЕМІЯ (аdditionary рremium) - додатковий страховий внесок, який сплачується страхувальником за те, що до умов страхування вносяться додаткові ризики або ризики з підвищеною небезпекою. Д. п. сплачується здебільшого в особистому страхуванні тоді, коли застрахувати заявника на звичайних умовах з огляду на стан його здоров'я, небезпечність професії, складність клімату місцевості, де він перебуває, неможливо. Д. п. розраховується в процентах до страхової вартості об'єкта і нараховується понад основний тариф.
Е
ЕКСПЕРТНА РАДА З ПИТАНЬ СТРАХУВАННЯ (Соunсil оf іnsuranсе ехреrts) - існувала в 1996-1999 роках при Кабінеті Міністрів України як дорадчий орган для підготовки висновків щодо формування державної політики у сфері страхування, розроблення пріоритетних напрямів розвитку страхового ринку.
ЕКСЦЕДЕНТ (surplus) - залишок страхової суми, що створюється понад власне утримання страховика або перестраховика І повністю надходить у перестрахування.
ЕКСЦЕДЕНТ ЗБИТКОВОСТІ (ехсеss оf loss гаtіо) - договір непропорційного перестрахування. Дає змогу страховій компанії захищати себе з певних видів страхування на випадок, якщо загальні наслідки здійснення страхового бізнесу перевищують рівень збитковості, що урахований при визначенні премій за страховими договорами. Розмір збитковості, зверх якої діє договір, визначається з таким розрахунком, аби цедент не мав можливості отримати для себе прибуток, а тільки гарантував захист від додаткових або надзвичайних втрат.
ЕКСЦЕДЕНТ ЗБИТКУ (ехсеss оf lоss) - договір непропорційного перестрахування. Застосовується страховиками для захисту від великих і непередбачуваних збитків. Вступає в дію тоді, коли сума збитку внаслідок страхового випадку або серії таких випадків, що спричинилися до однієї події, перевищить обумовлену договором суму (пріоритет).
ЕКСЦЕДЕНТНЕ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (ехсеss оf Іоss reinsuranсе) - давня і найважливіша форма пропорційного перестрахування. Застосовується в тих випадках, коли ризики, які приймаються на страхування, за розміром страхових сум дуже коливаються. Е. п. сприяє досягненню необхідного збалансування страхового портфеля цедента. Е. п. найчастіше застосовується при страхуванні від вогню, стихійного лиха, крадіжки, нещасних випадків, а також при страхуванні життя.
ЕКСЦЕДЕНТ СУМИ (ехсеss of sum) - ексцедентний договір перестрахування. Згідно з його умовами всі прийняті на страхування ризики, страхова сума яких перевищує власне утримання цедента, підлягають переданню на перестрахування в межах визначеного ліміту або ексцеденту, тобто суми власного утримання цедента (лінія), помноженої обумовлену кількість

 
 

Цікаве

Загрузка...