WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

які мають сертифікати й ліцензії на аудиторську діяльність, видані Аудиторськоюпалатою України.
АУТСАЙДЕР (оutsіdег) - страховик або посередник (брокер, агент), який не є членом страхових об'єднань (асоціацій) і не дотримується у своїй діяльності тарифних та інших угод, тобто виступає як конкурент зазначених об'єднань.
Б
БАНКРУТСТВО (bаnкruptcу) - визнана арбітражним судом нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.
БАРАТРІЯ (bаrrаtrу) - навмисне заподіяння шкоди власникові судна або вантажу екіпажем судна. У морському страхуванні може розглядатися як страховий випадок.
БЕНЕФЩІАР (bеnеfiсіаrу) - особа, на користь якої страхувальник уклав договір страхування, третя сторона - вигодонабувач за страховим полісом.
БІЗНЕС-ПЛАН СТРАХОВИКА (busіnеss рlаn оf thе іnsurer) - формалізована програма діяльності страхової компанії на кілька років, що містить, зокрема, систему заходів, пов'язаних часом і місцем реалізації, узгоджених зі стратегією та ресурсами і розрахованих на отримання максимального прибутку, у тому числі, за рахунок здійснення додаткових інвестицій. Основні розділи Б.-п. с. такі: характеристика страхових послуг компанії, оцінка ринку збуту страхових послуг, оцінка конкурентоспроможності компанії, план маркетингу, організаційний план, ресурси, оцінка ризику щодо виконання плану, фінансовий план.
БІНДЕР (bіndеr) - тимчасова форма угоди між страхувальником і страховиком з приводу подальшого укладання страхового договору. Б. здебільшого застосовується в зарубіжній практиці, коли перш ніж укласти договір, потрібен тривалий час на опрацьовування нестандартних умов страхування.
БОДМЕРЕЯ (bоttоmгу) - договір позички, за яким капітан судна може отримати в позикодавця кошти під заставу судна або вантажу. У разі загибелі судна або вантажу позикодавець втрачає право вимагати повернення позики. Б. у сучасній практиці застосовується рідко. Така позика оформляється на умовах підвищеної плати (процента).
БОНУС (bоnиs) - а) знижка, що її надає страховик із суми страхової премії за оформлення договору страхування на особливо вигідних умовах. Таку знижку у страхуванні називають також рабатом. Б. визначається переважно у відсотках або промілле; б) сума прибутку страховика, що спрямовується на збільшення страхових сум за договорами довгострокового страхування.
БОНУС-МАЛУС (bоnus-malus system) - система підвищень і знижок до базової тарифної ставки, за допомогою якої страховик коригує страхову премію у випадку, якщо у відношенні до об'єкта страхування (переважно транспортних засобів) у певній ретроспективІ не був реалізований страховий ризик.
БОРДЕРО (фр. bоrсіе-rеаu, анг. іnvеntоrу) - перелік ризиків із зазначенням частини страхової суми та відповідної їй страхової премії, що передається цедентом на перестрахування. Б. надсилається це-дентом страховикові у визначені договором перестрахування строки. Б. бувають попередніми та остаточними.
БРОКЕР СТРАХОВИЙ (іnsurаnсе brокеr) - юридична або фізична особа, котра, будучи зареєстрованою як суб'єкт підприємницької діяльності, має дозвіл Уповноваженого органу виступати посередником між страхувальником і страховиком. Б, с. діє від свого Імені І за дорученням страхувальників або страховиків. До його завдань входить пошук компанії, де можна було б розмістити ризик страхувальника на оптимальних умовах з огляду надійності страховика та розміру страхової премії. У разі страхового випадку Б. с. надає допомогу страхувальникові в оформленні та отриманні відшкодування. Б. с. залучається до розміщення ризиків, що передаються на перестрахування. Оплату за послуги Б. с. здійснює страховик у вигляді комісії, яку Б. с. має право вирахувати зі страхової премії, якщо останню було інкасовано Б. с. Брокери - фізичні особи не мають права отримувати та перераховувати страхові платежі, здійснювати страхові виплати та виплати страхового відшкодування.
БРОКЕРИДЖ (brокеrаgе fее) - винагорода, яку страховий брокер отримує від клієнта, зокрема за посередницькі послуги щодо врегулювання претензій стосовно страхового випадку.
БРУТТОПРЕМІЯ (gross premium) - загальна сума страхових внесків, що їх сплачує страхувальник. Визначається на підставі страхової суми і брутто-ставки (страхового тарифу).
БРУТТО-СТАВКА (gross rаtе) - сума визначеної нетто-ставки та навантаження. Ці складові мають різне призначення. Нетто-ставка має забезпечити відшкодування витрат на покриття збитків з ризи-кових видів страхування, а також на виплати зі страхування життя. Навантаження призначене для забезпечення фінансування витрат страховика на ведення справи та отримання прибутку від страхових операцій.
В
ВАЛОВЕ УТРИМАННЯ (grоss linе) - сумарний обсяг зобов'язань, узятих страховиком на свій ризик за всіма договорами страхування.
ВАЛОВИЙ ЗБИТОК (gross loss) - максимальний збиток, що зумовлює потребу виплати всієї страхової суми.
ВАЛЮТА СТРАХУВАННЯ (сurrеnсу оf іnsuranсе) - валюта, якою сплачуватимуться страхові премії та здійснюватимуться страхові виплати.
ВАЛЮТНИЙ КУРС (сurrеnсу гаtе) - ціна грошової одиниці однієї країни, виражена через грошову одиницю іншої країни або міжнародну грошову одиницю (наприклад, євро). Має вирішальне значення для забезпечення еквівалентності у стосунках із суб'єктами інших держав. В Україні В. к. визначається Національним банком України.
ВАУЧЕР СТРАХОВИЙ (іnsurаnсе voucher) - зобов'язання страховика відшкодувати витрати страхувальника на лікування в Іншій країні.
ВЕКСЕЛЬ (draft) - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).
ВЗАЄМНЕ СТРАХУВАННЯ (mutual insurance) - форма страхового захисту, за якої страхувальники, котрі мають споріднені майнові інтереси та ризики, одночасно є членами страхового товариства. В. с. - довготермінова домовленість між групою осіб (юридичних І фізичних) про відшкодування один одному у певних частках збитків у разі настання страхових випадків. Нині В. с. має значне поширення в зарубіжних країнах, особливо в особистому страхуванні, страхуванні сільськогосподарських, морських ризиків. В. с. в Україні ще не розвинулось.
ВЗАЄМНІСТЬ У СТРАХУВАННІ (іnsurаnсе гесір-госіtу) - умова, згідно з якою цедент перестраховує свої договори в компаніях, які, у свою чергу, передають йому на перестрахування власні договори страхування. В. у с. може застосовуватися за критеріями обсягу премій або наслідків проходження договорів.
ВИД СТРАХУВАННЯ (line оf іnsuranсе) - страхування однорідних об'єктів від характерних для них небезпек.
ВИГОДОНАБУВАЧ (benefiсіаrу) - особа, визначена страхувальником для отримання належних сум страхових виплат тоді, коли страхувальник (застрахований) не буде здатний скористатися ними самостійно. В

 
 

Цікаве

Загрузка...