WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

подання претензій до страховика.
ТЕРМІН СТРАХУВАННЯ (insurance term) - період дії договору страхування. Звичайно починається не раніше від терміну сплати першого внеску страхової премії і закінчується з наступом страхового випадку, за яким виплачена вся страхова сума, припинення дії договору через несплату чергових платежів або з інших причин, а також після закінчення визначеного договором терміну страхування.
ТЕХНІЧНІ РЕЗЕРВИ (tесhnісаl rеsеrves) - сукупність обчислених за видами страхування резервів (незароблених премій, заявлених, але не виплачених збитків, збитків, які виникли, але не заявлені, катастроф, коливань збитковості). Т. р. утворюються страховиками, які здійснюють види страхування, відмінні від страхування життя, з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування.
ТОВАРИСТВО ВЗАЄМНОГО СТРАХУВАННЯ (mutual insurance society) - форма організації страхування на основі створення страхових фондів шляхом пайової участі членів товариства. Страхувальникам належать усі активи товариства. У багатьох країнах Т. в. с. набули значного поширення в особистому страхуванні, страхуванні урожаю сільськогосподарських культур та ін. видах.
ТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ (trаnsроrt insurance) - узагальнене поняттяпри страхуванні всіх видів транспортних ризиків. Т. с. можуть бути охоплені як самі транспортні засоби (див. СТРАХУВАННЯ КАСКО), страхування вантажів (СТРАХУВАННЯ КАРГО), а також відповідальності перевізника перед третіми особами, у тому числі й пасажирами.
ТРАНСФЕР РИЗИКУ (transfer) - у страхуванні - переведення, перекладання наслідків ризику на когось шляхом укладання договору страхування, перестрахування або ретроцесії.
ТРЕТЯ СТОРОНА (third раrty) - особа, що не є страховиком або страхувальником за конкретним договором (полісом).
y
УКРСТРАХНАГЛЯД (Ukrainian Suреrvisory Соmmittеe) - скорочена назва Комітету в справах нагляду за страховою діяльністю. У. створений в 1993 році й Існував до березня 2000р. У. відіграв значну роль у формуванні страхового ринку України. З квітня 2000 року функції У. передані Міністерству фінансів України. (Див. УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН.)
УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН (authorized body) - центральний орган виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю (нині - Міністерство фінансів України). Має управління та представництва в обласних центрах. Основними функціями У. о. є ведення єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) та реєстру страхових брокерів, видача ліцензій страховикам на здійснення страхової діяльності та відповідних свідоцтв страховим брокерам, проведення перевірок страховиків і брокерів на предмет дотримання страхового законодавства, здійснення контролю за платоспроможністю страховиків відповідно до взятих зобов'язань, забезпечення дослідницько-методологічної роботи з питань страхування, встановлення правил формування, обліку і розміщення страхових резервів та показників звітності, участь у міжнародному співробітництві у сфері страхування та ін.
УТРИМАННЯ ВЛАСНЕ (retention) - обгрунтований рівень страхової суми, в межах якої страховик залишає на своїй відповідальності долю страхових ризиків, а решту передає на перестрахування.
Ф
ФАКУЛЬТАТИВНЕ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (facultative reinsurance) - метод перестрахування, при якому страховик не несе ніякої відповідальності перед перестраховиком за передання ризиків у перестрахування. Питання про те, чи передавати ризик у перестрахування і в якому обсязі, вирішує цедент. У свою чергу, перестраховик не має обов'язків перед страховиком щодо прийняття ризиків на свою відповідальність. Головний недолік Ф. п. - відсутність у страховика впевненості в розміщенні ризику в перестрахування, великі витрати часу на оформлення Ф. п.
ФАКУЛЬТАТИВНИЙ ДОГОВІР (facultative treаty) - договір перестрахування конкретного ризику, укладений на добровільних засадах.
ФАКУЛЬТАТИВНО-ОБЛІГАТОРНИЙ ДОГОВІР (facultative oblаgatory treаtу) - форма договору перестрахування, згідно з яким цедент не має права вибору щодо того, передавати ризик у перестрахування чи ні. Так само й перестраховик не має права відмовити в перестрахуванні того чи іншого запропонованого ризику.
ФІКСОВАНА КОМІСІЯ (fixed соmmіssіоn) - заздалегідь визначений розмір комісії, що не може переглядатись протягом періоду страхування.
ФІЛІЯ СТРАХОВИКА - відокремлений підрозділ страховика, який не є юридичною особою, може мати власну назву, яка повинна використовуватися згідно з Положенням про філію, має відокремлений баланс та здійснює страхову діяльність з видів, на які страховик одержав ліцензії і право на проведення яких було надане філії загальними зборами учасників страховика.
"ФИНАНСОВЬІЕ УСЛУГИ" - всеукраїнський щомісячний науково-практичний журнал для професіоналів, що працюють у страховій, банківській та Інших сферах фінансових послуг. Заснований у липні 1997 року.
ФІНАНСОВИЙ РИНОК (financial marкеt) - ринок кредитів і фондових цінностей, в тому числі акцій, облігацій та інших цінних паперів. Складовою частиною Ф. р. є страховий ринок,
ФОБ (frее оn Воаrd - FОВ) - умова угоди, що застосовується в морській торгівлі. Відповідно до неї покупець зобов'язаний застрахувати вантаж І сплатити вартість перевезення. На продавця покладається своєчасне повідомлення необхідних для страхування даних. У противному разі вантаж залишається на утриманні продавця.
ФОНД СТРАХОВИЙ (insurance fund) - сукупність натуральних і фінансових резервів, призначена для попередження і відшкодування збитків, завданих стихійними лихами, техногенними аваріями або іншими надзвичайними випадками.
ФОНД СТРАХОВИХ ГАРАНТІЙ (insurance guaranty fund) - може бути створений страховиками з метою додаткового забезпечення страхових зобов'язань. Ф. с. г. - юридична особа. Джерелами утворення Ф. с. г. є добровільні відрахування від страхових платежів, а також доходи від розміщення цих коштів. Розмір відрахувань до Ф. с. г. порядок використання коштів Фонду встановлюється страховиками, які беруть участь у ньому. За рішенням Уряду можуть бути створені Ф. с. г. за напрямами страхування.
ФОРМИ СТРАХУВАННЯ (forms of insurance) - страхування може бути обов'язковим і добровільним. Обов'язкове страхування запроваджується або скасовується законами України. Нині існує 33 види обов'язкового страхування. Із загального обсягу страхування понад 3/4 становить добровільне страхування. Воно здійснюється на підставі договору між страховиком і страхувальником. Умови і порядок проведення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що опрацьовуються страховиком і реєструються в Уповноваженому органі.
ФОРС-МАЖОР (fоrсе majeure) - 1) події, надзвичайні ситуації, які не можуть бути передбачені, попереджені або усунені якими-небудь заходами; 2) обумовлені правилами страхування надзвичайні обставини, на випадок яких страховик звільняється від виконання зобов'язань за договором

 
 

Цікаве

Загрузка...