WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

платоспроможності, а також забезпечення координації та нагляду за їхньою діяльністю.
СТРАХОВА МЕДИЦИНА (іnsurаnсе medicine) - форма медичного обслуговування населення з фінансуванням витрат на основі медичного страхування
СТРАХОВА ПОДІЯ (insured event) - подія, передбачена договором страхування або чинним законодавством, з настанням якої виникає обов'язок страховика відшкодувати завдані цією подією збитки або виплатити страхове забезпечення страхувальникові (застрахованій особі, вигодонабувачевІ).
СТРАХОВА ПРЕМІЯ (ВНЕСОК, ПЛАТІЖ) (insurаncе рremium) - плата страхувальника страховикові за те, що той зобов'язався відшкодувати страхувальникові у разі виникнення страхової події матеріальні збитки, завдані застрахованому майну, або виплатити страхову суму при настанні певних подій. С. п. сплачується одноразово до вступу в дію договору страхування або періодично в передбачені ним строки. Розмір С. п.залежить від страхового тарифу (брутто-ставки) і страхової суми, періоду страхування та іноді від деяких інших чинників.
СТРАХОВА ПРЕТЕНЗІЯ (іnsurаnсе сlаіm) - вимога страхувальника (вигодонабувача, іншої третьої особи) про відшкодування страховиком збитку, спричиненого випадком, що передбачає перелік страхових подій у договорі страхування.
СТРАХОВА РЕНТА (аnnuity) - див. РЕНТА СТРАХОВА.
"СТРАХОВА СПРАВА" ("insurance business") - науково-практичний журнал, який з 2001 р. видає УНД1 права та економічних досліджень за підтримки ЛСОУ, КНЕУ, ТАНГ та інших вузів.
СТРАХОВА СТАТИСТИКА (insurance statistics) - а) систематизоване дослідження і узагальнення найбільш масових і типових страхових операцій на підставі статистичних методів опрацювання інформації, що характеризує страхову справу; б) спеціальна таблиця показників провадження певного виду страхування або всього портфеля ризиків за конкретним полісом протягом обумовленого періоду часу; в) збір і систематизація даних з майнового, особистого страхування та страхування відповідальності з метою нагромадження матеріалу, необхідного для прийняття своєчасних і обгрунтованих управлінських рішень.
СТРАХОВА СУМА (sum іnsured) - межа грошових зобов'язань страховика щодо компенсації завданих страховою подією збитків страхувальникові (застрахованому). С. с. за майновим страхуванням не повинна перевищувати вартості об'єкта. При добровільному страхуванні життя С. с. не обмежується.
СТРАХОВА СУМА РЕДУЦІЙОВАНА (reduced insurance sum) -страхова сума зі страхування життя, зменшена у зв'язку з достроковим припиненням сплати чергових страхових внесків.
СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ (benefit) - сума компенсації, що її виплачує страховик страхувальникові за збиток, спричинений застрахованому майну страховим випадком. Сума С. в. визначається трьома способами: а) у разі відповідальності за першим ризиком збитки в межах страхової суми відшкодовуються повністю, а понад цю суму - не відшкодовуються; б) пропорційною відповідальністю - розмір шкоди обчислюється пропорційно до вартості загиблого або пошкодженого майна до рівня застрахованого майна; в) за граничною системою - у межах встановленого ліміту відшкодування
СТРАХОВЕ ПОЛЕ (insurance сарасitу) - максимальна кількість об'єктів, котрі потенційно можна застрахувати на добровільних засадах. Щодо страхування майна юридичних осіб - це може бути кількість підприємств, які знаходяться в певному регіоні, а щодо особистого страхування - це кількість населення, яке має самостійні доходи.
СТРАХОВЕ ПРАВО (insurance law) - сукупність загальноприйнятих правил (норм) поведінки страхувальників, страховиків та їхніх посередників, визначених державою і закріплених у законах і підзакон-них актах, які стосуються страхової діяльності.
СТРАХОВЕ СВІДОЦТВО (certificate of insurance) - посвідчення про страхування. Воно може бути тимчасовим до заміни його на страховий поліс, або видаватися на термін страхування і прирівнюватися до страхового договору. С. с. мало поширення в органах Держстраху УРСР. Нині застосовується за окремими видами страхування в НАСК "Оранта" та деяких інших компаніях.
СТРАХОВИЙ АГЕНТ (insurance аgеnt) - довірена фізична або юридична особа, яка від імені і в межах наданих страховиком повноважень робить пропозиції страхувальникові щодо страхування ризиків, оформляє договори страхування (переважно з фізичними особами), інкасує страхову премію та виконує деякі Інші операції з обслуговування договорів страхування. С. а. можуть здійснювати цю діяльність повний робочий день або працювати за сумісництвом. Іноді С. а. може виконувати посередницькі доручення кількох страховиків. С. а. отримує комісію залежно від виду страхування, кількості і суми підписаних договорів страхування.
СТРАХОВИЙ АКТ (insurancе асt) - документ, що складається за наслідками огляду застрахованого об'єкта, який постраждав від страхового випадку.
СТРАХОВИЙ АЛОНЖ (insurance rider) - 1) додаткові умови страхування; 2) аркуш паперу, прикріплений до страхового полісу і призначений для передавальних надписів.
СТРАХОВИЙ ВИПАДОК (insured event) - стихійне лихо, нещасний випадок або настання Іншої події, при якій виникає зобов'язання страховика сплатити страхувальникові (застрахованому, вигодона-бувачеві) страхове відшкодування або страхову суму. Перелік С. в. передбачається правилами страхування, страховим договором або чинним законодавством.
СТРАХОВИЙ ВНЕСОК (ПРЕМІЯ, ПЛАТІЖ) (insuranse рremium) - сума, що її сплачує страхувальник страховикові за зобов'язання відшкодувати збитки, завдані застрахованому майну, або сплатити страхову суму в разі настання зумовлених подій у житті страхувальника (застрахованого). С. в. може сплачуватись одноразово (до вступу договору в дію) і в кілька строків, обумовлених договором страхування.
СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ (insurance proteсtіоn) - економічні, перерозпо-дільні відносини, що складаються у процесі запобігання, подолання Й відшкодування збитків, завданих конкретним об'єктам: матеріальним цінностям юридичних І фізичних осіб, життю і здоров'ю громадян тощо.
СТРАХОВИЙ ЗБИТОК (Іоss) - шкода, завдана страхувальникові внаслідок страхового випадку.
СТРАХОВИЙ ІНТЕРЕС (insurable interest) - матеріальна заінтересованість у страхуванні об'єктів, до яких страхувальник має стосунок як власник, орендатор, перевізник і т. ін. Включає майно і все те, що може бути предметом заподіяння матеріального збитку (шкоди) страхувальникові або в зв'язку з чим може виникнути відповідальність страховика перед третіми особами.
СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (insuranсе management - а) система управління у сфері страхової діяльності; б) фах магістра, котрий закінчив курс навчання за однойменною програмою в КНЕУ.
СТРАХОВИЙ НАГЛЯД (insurancе соntгоl (supervision)) - контроль за діяльністю суб'єктів страхового бізнесу, що здійснюються спеціально уповноваженими на це державними органами. В Україні функції страхового нагляду у 1993 р. були покладені на Комітет у справах нагляду

 
 

Цікаве

Загрузка...