WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

можливість загибелі або пошкодження майна від вогню, повені, землетрусу та іншого лиха. В особистому страхуванні Р. с. можуть бути - непрацездатність, смерть, дожиття до певного віку або іншої обумовленої події; б) об'єкт страхування; в) вид відповідальності страховика; г) розподіл між страховиком І страхувальником шкоди, заподіяної страховим випадком.
РИЗИКОВА ПРЕМІЯ (rіsk (оr риrе) рremіum) - частина страхової премії, яку страховик призначає для створення необхідного резерву з метою виплати страхового відшкодування.
РИЗИКОВА НАДБАВКА (гіsк loаdіng) - частина страхового тарифу, яка передбачається для створення щорічного фонду страхування в розмірах, що забезпечують виплату страхового відшкодування при підвищених збитках. Розмір Р. н. залежить від заданого рівня безпеки та середньоквадратичного відхилення сумивиплат.
РІТОРНО (ritorno) - частина страхової премії, утримувана страховиком у разі розірвання договору.
C
САМОСТРАХУВАННЯ (self nsurancе) - ризик, який перебуває на відповідальності самого страхувальника. С. - форма захисту майнових інтересів створенням децентралізованих резервних фондів (фондів ризику) безпосередньо на підприємствах та в організаціях. Здебільшого С. забезпечує покриття збитків, зумовлених малими ризиками. Щодо збитків за середніми та великими ризиками С. виявляється в застосуванні франшизи.
САНАЦІЯ (sаyаtіоn) - система заходів, які здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання підприємства банкрутом та його ліквідації. С. має на меті оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.
СЕРТИФІКАТ У СТРАХУВАННІ (sеrtficate) - документ, що засвідчує страхування окремих партій вантажів, котрі підпадають під дію генерального полісу страхування вантажів.
СИНДИКАТ ЛЛОЙДА (Llоуd's sуndicate) - об'єднання страховиків (група андеррайтерів Ллойда), які беруть на себе обов'язки щодо здійснення страхової діяльності зі збереженням юридичної та господарської самостійності окремих страховиків. Страхова премія та збитки між членами синдикату розподіляються пропорційно до частки їхньої участі в прийнятій відповідальності за ризик. Будь-який із С. Л. може визначати свої умови страхування або погоджуватися на умови, запропоновані синдикатом, який є лідером зі страхування конкретного ризику.
СИНЕРГІЗМ (sуnеrgism) - економія та інший виграш за рахунок поєднання компаній при злитті.
СІФ (від англ. СОБІ, іnsurance, freight - вартість, страхування, фрахт-СІF) - вид зовнішньоторговельної угоди, згідно з якою продавець зобов'язаний доставити вантаж у порт, забезпечити його навантаження на борт судна і за свій рахунок сплатити фрахт та застрахувати вантаж на ім'я покупця від ризиків на час перевезення й здачі в місці призначення.
СЛІП (sliр) - страховий документ, що використовується для попереднього розміщення ризику. С. складається брокером і передається андеррайтерам. Останні акцептують С. власноручним підписом і вказують частку участі в прийнятому на страхування ризику. С. найбільш характерний для факультативного перестрахування. У ряді випадків прирівнюється до страхового полісу. Містить дані про цедента, стислий опис ризику, страхову суму, умови страхування і перестрахування, ставку премії, власне утримання цедента тощо.
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (sосіаl security) - система розподільних відносин, у процесі яких створюються й використовуються фонди для матеріального забезпечення громадян у старості, у разі інвалідності, при втраті годувальника та в інших випадках, передбачених законом.
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ (sосіаl іnsurаnсе) - спосіб матеріального забезпечення громадян у разі безробіття, захворювання, нещасного випадку, а також у старості. Відповідно до цього запроваджуються такі самостійні види соціального страхування: страхування на випадок безробіття', медичне страхування; страхування від нещасного випадку на виробництві', пенсійне страхування. Джерелом коштів С. с. є відповідні фонди, створені розподілом і перерозподілом національного доходу.
СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ (sресіаl соndіtions оf іnsurance) - умови, застосовувані в разі, коли потрібно змінити, розширити стандартні умови, застосовувані з цього виду страхування.
СПІВСТРАХУВАННЯ (со-іnsuranсе) - страхування, при якому один і той самий ризик у певних частках страхують два або більше страховики, видаючи при цьому спільний або окремі поліси відповідно до суми, що становить частку кожного страховика. Якщо ризик розміщується серед страховиків не повністю, то одним із страховиків вважається страхувальник. Він несе відповідальність в обсязі неза-страхованого ризику, не сплачуючи премії.
СТИХІЙНЕ ЛИХО (небезпечне природне явище) (natural disaster) - подія природного походження або результат впливу природних процесів, що за своєю інтенсивністю, масштабом поширення та тривалістю може становити загрозу для людей, об'єктів економіки та довкілля.
СТРАХОВА ВАРТІСТЬ (іnsurablе value) - вартість, що її встановлює страхувальник, оцінюючи об'єкт страхування. Коли С. в. більша за страхову суму, то страхове відшкодування в разі страхового випадку виплачується в межах страхової суми.
СТРАХОВА ВИПЛАТА (раumеnt оf іnsuranсе) - грошова виплата в межах страхової суми, яку страховик відповідно до умов договору страхування зобов'язаний виплатити в разі настання страхового випадку, а також сума, що виплачується за особистим страхуванням. Страхові виплати та виплату страхового відшкодування здійснює страховик згідно з договором страхування або законодавством на підставі заяви страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) за формою, що визначається страховиком.
СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (insurancе асtіvіtу) - це врегульована нормами права, здійснювана на підставі ліцензії Уповноваженого органу (нині - Міністерства фінансів України) господарська діяльність страхової організації з надання на платних засадах страхових послуг, як правило, з метою отримання прибутку.
СТРАХОВА КОМПАНІЯ (іnsurancе соmраnу) - юридичне оформлена одиниця підприємницької діяльності у формі акціонерного, повного, командитного товариства чи товариства з повною відповідальністю, яка має ліцензію на право здійснення страхової діяльності. В Україні більшість С. к. мають форму акціонерного товариства.
СТРАХОВА КОРПОРАЦІЯ (іnsuranсе соrроrаtion) - це юридична особа (страховик), засновниками та акціонерами якої можуть бути виключно страховики. С. к. створюється з метою концентрації капіталів страховиків - учасників корпорації, підвищення їх загальної ліквідності та

 
 

Цікаве

Загрузка...