WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

тощо.
ПРЕВЕНЦІЯ (рrevеntіоn) - діяльність страховика щодо запобігання страхових випадків або зменшення їх частоти чи руйнівної сили.
ПРЕТЕНЗІЯ (clаіm) - вимога платежу в розмірі шкоди, завданої страховим випадком, але не більшому за страхову суму.
ПРИБУТОК ВІД СТРАХОВИХ ОПЕРАЦІЙ - різниця між сумою зароблених страхових премій і собівартістю їх надання.
ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ПОЛІСУ (susреnsіоn оf cover (роlісу)) - може статися за таких умов: виконання страховиком зобов'язань у повному обсязі, закінчення передбаченого строку дії договору страхування; несплати страхувальником страхових платежів, розірвання страхового договору з ініціативи страхувальника або страховика, ліквідації страхувальника (юридичної особи) або страховика, смертьстрахувальника (фізичної особи); визнання судовими органами договору недійсним. У разі П. д. п. з ініціативи страхувальника йому повертаються страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи.
ПРІОРИТЕТ ЦЕДЕНТА (cedent's рrіоrіtу) - сума, у межах якої цедент несе відповідальність у разі настання збитку.
ПРОЛОНГАЦІЯ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ (рroportional оf life insurance) - продовження дії договору змішаного страхування життя або пожиттєвого страхування понад термін, забезпечений оплаченими внесками.
ПРОПОРЦІЙНЕ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (рrороrtіоnаl rеіnsurancе) - включає договори квотного та ексцедентного перестрахування, згідно з якими перестраховик має свою частку в загальній сумі збитків і загальній сумі премій.
ПРЯМИЙ ПРОДАЖ (direct sales) - реалізація страхових послуг страховиком без залучення посередників. Останніми роками, особливо у країнах з розвиненим страховим ринком, набула поширення практика укладання страхових договорів на підставі інформації, що надійшла від клієнта по телефону або через Іпіегпеї. Належні страхові премії сплачуються страхувальником протягом обумовленого терміну. Якщо в цей час настане страховий випадок, страховик виплатить відповідне відшкодування. Таким способом продаються, головним o чином, поліси зі страхування життя,' здоров'я, майна та відповідальності фізичних осіб.
ПУЛ ПЕРЕСТРАХОВУВАЛЬНИЙ (reinsurance pооl) - об'єднання декількох страховиків, які проводять страхування самостійно і передають у пул лише ту частину страхового ризику, яка не може бути покрита власними ресурсами. П. п. діє як посередник, котрий розпо-,' діляє ризики, що передаються на перестрахування.
P
РАБАТТ (rebаtе) - знижка, яку надає брокер страхувальникові за рахунок отриманих комісійних.
РЕГРЕСНИЙ ПОЗОВ (subrogation) - право вимоги страховика до особи, яка винна за заподіяння шкоди (див. СУБРОГАЦІЯ).
РЕЖИМ БЕЗПЕКИ (sесuгіtу regime) - реалізована система правових норм, організаційних та організаційно-технічних заходів, яка створюється з метою обмеження доступу, наприклад, до конфіденційної інформації.
РЕЗЕРВИ ТЕХНІЧНІ (technісаl reservеs) - Див. ТЕХНІЧНІ РЕЗЕРВИ.
РЕЗЕРВ НЕЗАРОБЛЕНИХ ПРЕМІЙ (unеаrned рremium reservе) - частина премій за договорами страхування, що відповідає терміну страхування, який виходить за межі звітного періоду. У світовій практиці існує кілька методів визначення Р. н. п. В Україні Р. н. п. на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від часток сум надходження страхових премій, які не можуть бути меншими 80 % загальної суми надходжень страхових платежів, з відповідних видів страхування у кожному місяці з попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період) і обчислюються в такому порядку: сума премій, що надійшли за 1 квартал, множиться на 0,25, за наступні 3 місяці розрахункового періоду - на 0,5, за останні 3 місяці розрахункового періоду - на 0,75. Знайдені добутки додаються. Так само обчислюється сума часток перестраховиків у резервах незароблених премій. Зі збільшенням (зменшенням) сум часток перестраховиків у Р. н. п. у звітному періоді відповідно збільшуються або зменшуються зароблені страхові платежі.
РЕЗЕРВНИЙ ФОНД ПІДПРИЄМСТВА (ФОНД РИЗИКУ) (reserve fund of еnіеrрrіsе, rіsk fund) - створюється з метою забезпечення безперебійності виробництва у разі виникнення ризикових ситуацій. Формується за рахунок прибутку в розмірі, визначеному статутом підприємства. Як правило, не перевищує 25 % суми статутного фонду. Р. ф. п. використовується для покриття відносно малих збитків, зумовлених непередбаченими обставинами. Дає можливість при укладанні страхових договорів передбачати франшизу.
РЕНТА (аnnuitу) - послідовні періодичні виплати. В українських перекладах з англійської вживається термін "ануїтет".
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ ОПЕРАЦІЙ (рrofitability of ibsurance transaction) - показник рівня прибутковості страхових операцій: відсоткове відношення суми отриманого прибутку до загальної суми страхових платежів. Р. с. о. визначають також у розрізі видів страхування.
РЕНТА СТРАХОВА (аnnuіtу) - регулярний (щомісячний) дохід страхувальника, пов'язаний з отриманням пожиттєвої або тимчасової пенсії (ренти) за рахунок попередньо внесених до страхового фонду грошових коштів.
РЕПРЕСИВНІ ЗАХОДИ В СТРАХУВАННІ (рreventive mеаsures іn іnsuranсе) - боротьба зі стихійним лихом (повінь, великі снігові замети тощо), вогнем з метою зменшення розмірів втрат від знищення або пошкодження застрахованих об'єктів.
РЕПРЕСІЯ (rерressіоn) - подолання випадкової події, явища.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ (loss mitigation) - попередньо передбачений спосіб дій.
РЕТРОЦЕСІЯ (retroсеssiоn) - процес подальшого передання раніше прийнятих у перестрахування ризиків іншим перестраховикам. Р. досягається дробленням великих ризиків, розподілом відповідальності між дедалі більшою кількістю страховиків. Іноді частина таких ризиків може перейти до первинного страховика, якщо в договорі немає відповідного заперечення.
РЕЦИПІЄНТ (rесіріеnt) - одержувач платежу чи субсидії.
РИЗИК (risк) - ймовірність зазнати втрат очікуваної економічної (фінансової) користі або прямих збитків через появу непевної (випадкової події, яка зачіпає інтереси осіб, причетних до тієї чи іншої справи, або всіх членів суспільства).
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ (rіsк mаnаgеmеnt) - систематичне дослідження ризиків, що становлять загрозу для людей, майна й інтересів діяльності, а також розробка й вжиття заходів, спрямованих на вирішення проблеми ризиків. Р.-м. охоплює ідентифікацію схильності до ризику, аналіз ступеня захищеності від ризику, опрацювання варіантів контролю за ризиком, вжиття заходів щодо уникнення, усунення або скорочення ризику, фінансування можливого ризику за рахунок самострахування або передання ризику страховикам. Р.-м. має свою специфіку стосовно кожної сфери діяльності і виду страхування.
РИЗИК СТРАХОВИЙ (rіsк) - термін, що відповідає кільком поняттям. Під Р. с. розуміють: а) певну подію, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання (ст. 8 Закону України "Про страхування") Р. с. -

 
 

Цікаве

Загрузка...