WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

СЛОВНИК СТРАХОВИХ ТЕРМІНІВ
АБАНДОН (аbаndоnmеnt) - відмова страхувальника судна або вантажу від усіх прав власності на застрахований об'єкт на користь страховика, якщо той виплатить усе належне страхове відшкодування. Застосовується тоді, коли об'єкт страхування зникає безвісти або усувати пошкодження економічно недоцільно.
АВАРІЙНИЙ КОМІСАР (аvеrаgе соmіssіоnеr) - особа (юридична або фізична), яка на прохання страховика з'ясовує причини настання страхового випадку та розмір збитків (у страхуванні переважно транспортних ризиків. За наслідками роботи А. к. складає аварійний сертифікат.
АВАРІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ (survеу-rероrt, аvеrаgе сеrtіfісаtе) - документ, який видає страхувальникові (або іншій заінтересованій особі) аварійний комісар на підставі наслідків огляду пошкодженого майна. В А. с. фіксуються можливі причини, характер і розмір збитку, зумовленого страховим випадком. А. с. є для страхувальника підставою для висунення претензії страховикові. Проте А. с. не може розглядатись як безперечний доказ відповідальності останнього.
АВАРІЯ (аvеrаgе) - небезпечна подія техногенного характеру, яка спричинює загибель людей чи створює на об'єкті або території загрозу їхньому життю й здоров'ю і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю.
АВАРІЯ В МОРСЬКОМУ СТРАХУВАННІ (аvеrаgе іn mаrіnе іnsurаnсе) - збиток, завданий судну, вантажу й фрахту під час морських перевезень. Такі А. в м. с. поділяються на загальні і часткові Збитки, завдані загальною аварією, поділяються між судном, вантажем і фрахтом. Якщо аварія часткова, збитки відносяться на того, хто відповідальний за її виникнення, або на потерпілого.
АВЕРСЇЯ РИЗИКУ (аvеrсе of rіsк) - негативне ставлення до ризику, аж до невизнання його значення й ролі. А. р. виявляється також як протидія ризикованій діяльності.
АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ (аvіаtіоn іnsurаnсе) - страхування ризиків, пов'язаних Із використанням авіаційної та космічної техніки. Іноді страхування космічних ризиків виділяється в окремий вид. А. с. охоплює страхування літаків, вертольотів та іншої авіаційної техніки від пошкодження й знищення; страхування відповідальності перед пасажирами й третіми особами за шкоду, заподіяну їхньому здоров'ю та майну; відповідальність власників повітряних суден як роботодавців; страхування деяких Інших ризиків.
АВТО-КОМБІ (аutо-соmbі) - комбіноване страхування транспортних засобів разом із відповідним багажем, водієм та пасажирами.
АГГРАВАЦІЯ (аggrаvarе) - навмисне або несвідоме перебільшення страхувальником симптомів хвороби, що заважає страховикові визначити реальний ризик.
АДЕНДУМ (аddеndum) - документ, що є додатком до договору страхування. В А. зазначаються зміни в умовах страхування.
АКВІЗИЦІЯ (асquіsіtіоn) - маркетингова діяльність, спрямована на збільшення кількості договорів страхування. Вважається, що аквізи-ційна діяльність нормальна, коли кількість нових договорів страхування перевищує кількість договорів, за якими закінчився термін дії.
АКСЕЛЕРАЦІЯ (ассеlеrаtог) - дострокове припинення дії договору страхування в разі порушення його умов страхувальником.
АКТИВИ СТРАХОВИКА (іnsurеr's аssets) - кошти страховика, які інвестовано в цінні папери, нерухомість, інші матеріальні цінності, розміщені на рахунках у банках. Джерелами цих коштів є статутний фонд, страхові резерви та інші пасиви. Від величини й структури А. с. залежить платоспроможність страховика.
АКТ ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК (ассіdеnt rероrt fоrm) - документ, що його складають адміністрація та комітет професійної спілки підприємства чи установи, якщо з їхнім працівником стався нещасний випадок і пов'язаний з перебуванням на роботі або виконанням службових обов'язків. У випадках із пасажиром відповідний документ складається на транспорті. У разі, якщо потерпілий застрахований від нещасних випадків, акт надсилається до страхової організації з метою оформлення страхової виплати.
АКТУАРІЙ (асtuarу) - офіційно вповноважена особа, котра, маючи відповідну фахову підготовку, з допомогою методів математичної статистики обчислює страхові тарифи. На А. покладається відповідальність за те, щоб страхові фонди були достатніми на той момент, коли компанії доведеться виконувати свої зобов'язання за виданими полісами.
АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ (асtuarial саlсulаtіоns) - система математичних і статистичних методів обчислення страхових тарифів. Методологія А. р. грунтується на застосуванні теорії ймовірностей, демографічної статистики та довгострокових фінансових обчислень інвестиційного доходу страховика. А. р. дають змогу визначити страховий тариф та частку кожного страхувальника у створенні страхового фонду.
АКЦЕПТ (ассерtаnсе) - згода однієї сторони страхових відносин (страхувальника або страховика) з пропозиціями іншої сторони про укладення договору страхування або перестрахування на умовах, що відповідають цим пропозиціям.
АКЦІЯ (stоск) - цінний папір без визначеного часу обігу, що свідчить про внесення паю до статутного фонду акціонерного товариства, підтверджує членство в цьому товаристві і дає його власникові право на отримання доходу у формі дивіденду, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації товариства. А. можуть бути простими чи привілейованими, іменними або на пред'явника.
АНДЕРРАЙТЕР (underwriting) - (у страхуванні) висококваліфікована й відповідальна особа страховика, уповноважена виконати необхідні процедури з розгляду пропозицій і прийняття ризиків на страхування (перестрахування); А. оцінює ризик, визначає ціну та інші умови страхування, оформляє страхові поліси.
АНДЕРРАИТИНГ (underwriting) - (у страхуванні) процес оцінювання та прийняття ризиків на страхування (перестрахування).
АНОМАЛЬНА ПОДІЯ (аbnоrmаl event) - відхилення від нормального режиму експлуатації, викликане виходом із ладу обладнання, помилкою або іншими недоліками роботи персоналу.
АНУЇТЕТ (аnnuіrу) - 1) договір страхування пенсій або ренти, згідно з яким страховик в обмін на сплату, як правило одноразову, страхової премії зобов'язується виплачувати застрахованому визначену річну суму доходу протягом його життя; 2) сучасна вірогідна вартість ренти.
АСИСТАНС (аssіstаnсе) - перелік послуг (у рамках договору страхування), які надаються в потрібний момент через медичну, технічну і фінансову допомогу здебільшого туристам у закордонних поїздках (у разі хвороби, нещасного випадку).
АСОРТИМЕНТ СТРАХОВОГО РИНКУ (іnsurаnсе market аssоrtment - набір видів страхових послуг, що пропонуються страхувальникам у даній країні, регіоні.
АУДИТ (аudit) - незалежна перевірка бухгалтерської звітності та іншої обліково-звітної інформації про діяльність фірми з метою підтвердження її достовірності та законності. Всі страховики зобов'язані щорічно проходити зовнішній А. Він здійснюється юридичними або фізичними особами,

 
 

Цікаве

Загрузка...