WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Практичні аспекти агентської діяльності юридичної особи у сфері страхування - Реферат

Практичні аспекти агентської діяльності юридичної особи у сфері страхування - Реферат

до 2 числа наступного за поточним місяцем подавати Страховику акт виконаних робіт за формою Страховика (Додаток №1 до договору) та відповідні екземпляри оформлених договорів страхування (страхових полісів);
5) при отриманні повідомлення ( заяви на виплату страхового відшкодування) про настання страхового випадку за договорами страхування, укладеними ним безпосередньо:
- зареєструвати факт повідомлення або заяву;
- повідомити Страховика про настання страхового випадку в термін 2 робочих днів;
- вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для виплати страхового відшкодування;
- за погодженням сторін при наявності письмового доручення Страховика здійснити виплату страхового відшкодування на протязі __ робочих днів з дня одержання всіх необхідних документів.
2.3. Страховик має право:
1) перевіряти записи, книги, рахунки та інші документи Агента, що пов'язані з укладанням та обслуговуванням договорів страхування;
2) пред'явити до Агента претензії майнового характеру;
3) достроково припинити дію цього договору у відповідності до п.7 договору;
2.4. Страховик зобов'язаний:
1) передавати Агенту в необхідній кількості бланки полісів по актам прийому-передачі матеріальних цінностей;
2) своєчасно повідомляти Агентупро зміну адреси чи банківських реквізитів, Правил чи умов страхування;
3) крім випадків, які обумовлені діючим законодавством України, зберігати конфіденційність Сторін по договору.
3. Розрахунки сторін.
3.1. Страхова премія по укладеному договору страхування на протязі 2 робочих дні з моменту його укладення підлягає перерахуванню на розрахунковий рахунок Страховика за вирахуванням належної агентом комісійної винагороди по такому договору страхування.
3.2. Комісійна винагорода, що належить Агенту становить ____% від суми страхових платежів, отриманих від Страхувальників.
3.3.У випадку виплати Агентом страхового відшкодування з відома і письмового дозволу Страховика, та при отриманні Страховиком всіх необхідних документів за страховим випадком, копії банківського платіжного доручення - Страховик компенсує йому виплачену суму на протязі ___ робочих днів які слідують за звітним періодом.
4. Відповідальність сторін.
4.1. У разі несвоєчасного перерахування Агентом страхових платежів або порушення ним терміну оформлення договорів страхування без поважних причин, Страховик призупиняє дію цього договору не менше ніж на три місяці.
4.2. Агент несе повну відповідальність перед Страховиком за правильність укладання договорів страхування, в тому числі за правильність бланку страхового полісу згідно вимог "Інструкції про заповнення бланку полісу".
4.3. Агент несе відповідальність за правильність внесення до договору страхування (страхового полісу) відомостей, що надає страхувальник.
4.4. У разі втрати страхового полісу Агент сплачує на користь Страховика ___грн.
4.5. У разі зіпсування страхового полісу внаслідок помилок Агента (до 10 % від загальної кількості страхових полісів), вартість страхового полісу Агентом не відшкодовується.
4.6. Сторони несуть матеріальну відповідальність за своєчасність і повноту розрахунків друг з другом шляхом сплати винною стороною пені в розмірі 0,1 % від простроченої суми за кожен день прострочення.
5. Вирішення спорів.
5.1. Всі спори, які виникають внаслідок або у зв'язку з цим договором, вирішуються шляхом переговорів, а у разі неможливості досягнення згоди - відповідно до чинного законодавства України.
6. Термін дії договору.
6.1. Даний договір вступає в силу з моменту його укладання і діє до "____"_____________200__р.
6.2. Якщо ні одна зі Сторін не подасть письмової заяви про припинення дії договору за 10 календарних днів до закінчення його дії, то договір автоматично продовжується на один календарний рік з дати його закінчення.
6.3 У випадку припинення дії договору сторони діють у відповідності з п.7.2. цього договору.
7. Дострокове припинення дії договору.
7.1. Кожна зі Сторін має право достроково припинити дію договору, письмово повідомивши про це іншу Сторону не менше чим за __ календарних днів до дати припинення.
7.2. При припиненні дії договору, а також по закінченні терміну його дії сторони повинні провести повний взаєморозрахунок за фактичний період чинності договору, а також врегулювати всі спори, що виникли під час його дії.
7.3. Дія цього договору може бути припинена до закінчення терміну дії:
- за взаємною згодою сторін;
- в інших випадках передбачених законодавством України.
8. Зміни і доповнення до договору.
8.1. Всі зміни і доповнення до даного договору вносяться за згодою сторін і оформлюються у письмовому вигляді.
8.2. Всі зміни і доповнення до даного договору, якщо в них не обумовлено інше, є невід'ємною частиною договору, вступають в силу зі дня її підписання і повинні виконуватись Сторонами.
9. Особливі умови.
______________________________________________________
Юридичні адреси Сторін.
Страховик
Агент
Додаток 1
до Агентського договору №_____
від "__"_________200__р.
А К Т №
виконаних робіт
Страховик в особі______________________
і Агент _______________________________
склали цей Акт про те, що за звітний період з "___"________200_р. до "___"______200__р.
Агентом виконані слідуючи роботи :
________________________________________________
Всього протягом __ робочих днів з моменту складання Акту ______________________зобов'язаний перерахувати на рахунок __________________________ грн.
Акт складено "__"___________200_р.
Страховик______________
Агент _______________

 
 

Цікаве

Загрузка...