WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Словник страхових термiнiв - Реферат

Словник страхових термiнiв - Реферат

СТРАХОВИЙ АКТ (INSURANCE ACT) — документ, що складається за наслiдками огляду застрахованого об'єкта, який постраждав вiд страхового випадку.

СТРАХОВИЙ ВИПАДОК (INSURED CAPACITY) — стихiйне лихо, нещасний випадок або настання iншої подiї, при якiй виникає зобов'язання страховика сплатити страхувальниковi (застрахованому, вигодонабувачевi) страхове вiдшкодування або страхову суму. Перелiк С.В. передбачається правилами страхування, страховим договором або чинним законодавством.

СТРАХОВИЙ ВНЕСОК (ПРЕМIЯ, ПЛАТIЖ) (INSURANCE PREMIUM) — сума, що її сплачує страхувальник страховиковi за зобов'язання вiдшкодувати збитки, завданi застрахованому майну, або сплатити страхову суму при настаннi зумовлених подiй у життi страхувальника (застрахованого). С.В. може сплачуватись одноразово (до вступу договору в дiю) i в кiлька строкiв, обумовлених договором страхування.

СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ (INSURANCE PROTECTION) — економiчнi, перерозподiльнi вiдносини, що складаються у процесi запобiгання, подолання й вiдшкодування збиткiв, завданих конкретним об'єктам: матерiальним цiнностям юридичних i фiзичних осiб, життю i здоров'ю громадян тощо.

СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (INSURANCE MANAGEMENT) — система управлiння у сферi страхової дiяльностi.

СТРАХОВИЙ НАГЛЯД (INSURANCE CONTROL ( SUPERVISION)) — контроль за дiяльнiстю суб'єктiв страхового бiзнесу, що здiйснюються спецiально уповноваженими на це державними органами. В Українi функцiї страхового нагляду покладенi на Комiтет у справах нагляду за страховою дiяльнiстю та його органи на мiсцях.

СТРАХОВИЙ ПОРТФЕЛЬ (INSURANCE PORTFOLIO) — 1) фактична кiлькiсть застрахованих об'єктiв або число договорiв страхування; 2) сукупна вiдповiдальнiсть страховика (перестраховика) за всiма дiючими полiсами.

СТРАХОВИЙ ЗБИТОК (LOSS) — шкода, нанесена страхувальнику внаслiдок страхового випадку.

СТРАХОВИЙ ПУЛ (INSURANCE POOL) — добровiльне об'єднання страхових компанiй для спiльного страхування певних ризикiв. С.П. не є юридичною особою. Вiн створюється на пiдставi угоди мiж зазначеними компанiями з метою забезпечення фiнансової стiйкостi страхових операцiй на умовах солiдарної вiдповiдальностi за виконання зобов'язань за договорами страхування.

СТРАХОВИЙ РИНОК (INSURANCE MARKET) — 1) економiчний простiр, в якому взаємодiють страхувальники (формують попит на страховi послуги), рiзноманiтнi за формами органiзацiї страховi компанiї (страховики, котрi задовольняють попит на послуги), страховi посередники (агенти i брокери), а також органiзацiї страхової iнфраструктури (об'єднання) асоцiацiї (страховикiв, консалтинговi фiрми, навчальнi центри); 2) сфера грошових вiдносин, де об'єктом купiвлi-продажу є специфiчний товар — страхова послуга, формується попит i пропозицiя на неї; 3) форма взаємозв'язку мiж учасниками страхових правовiдносин (страхувальники, страховики та їх посередники).

СТРАХОВИЙ ФОНД (INSURANCE FUND) — сукупнiсть натуральних запасiв i фiнансових резервiв суспiльства, призначений для попередження, локалiзацiї i вiдшкодування збиткiв, завданих стихiйними лихами, нещасними випадками та iншими надзвичайними подiями.

СТРАХОВИК (INSURER) — органiзацiя, що за певну плату бере на себе зобов'язання вiдшкодувати страхувальниковi або вказаним ним особам нанесену страховою подiєю шкоду, або сплатити страхову суму.

СТРАХОВI ОПЕРАЦIЇ (INSURANCE OPERATIONS) — сукупнiсть видiв дiяльностi страховика, безпосередньо пов'язаних зi здiйсненням обов'язкового i добровiльного страхування юридичних i фiзичних осiб. До С.О. вiдносяться: оцiнювання майна та iнших об'єктiв, що пiдлягають страхуванню, обчислення страхових платежiв, укладання договорiв страхування, iнкасацiя внескiв i виконання безготiвкових розрахункiв, ведення рахункiв страхувальникiв, складання страхових актiв тощо.

СТРАХУВАЛЬНИК (INSURED) — юридична або дiєздатна фiзична особа, яка уклала договiр на страхування (або є С. згiдно з чинним законодавством), сплатила належнi внески i має право в разi настання страхового випадку отримати вiдшкодування в межах застрахованої вiдповiдальностi або страхової суми, обумовленої в полiсi.

СТРАХУВАННЯ (INSURANCE) — це економiчнi вiдносини, за яких страхувальник сплатою грошового внеску забезпечує собi чи третiй особi в разi настання подiї, обумовленої договором або законом, суму виплати страховиком, який утримує певний обсяг вiдповiдальностi i для її забезпечення поповнює та ефективно розмiщує резерви, здiйснює превентивнi заходи щодо зменшення ризику, у разi необхiдностi перестраховує частину останнього.

СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ (ACCIDENT INSURANCE) — вид особистого страхування. Традицiйно здiйснюється з метою надання допомоги застрахованим особам у разi тимчасової та постiйної непрацездатностi. Страховим випадком є також смерть застрахованого.

СТРАХУВАННЯ КАСКО (HULL INSURANCE) — страхування вартостi засобiв транспорту (суден, лiтакiв, залiзничних вагонiв, автомобiлiв) без урахування вантажiв.

СТРАХУВАННЯ ТУРИСТIВ (TRAVEL INSURANCE) — є обов'язковим i здiйснюється суб'єктами туристичної дiяльностi на основi угод зi страховими компанiями, якi мають лiцензiю на таке страхування. С Т передбачає покриття медичних витрат у разi нещасного випадку.

СТРАХУВАННЯ ЦИВIЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI (THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE) — страхування, при якому страховик бере на себе зобов'язання сплатити страхувальниковi суми, пред'явленi йому у вiдповiдностi з законом i в межах юридичної вiдповiдальностi страхувальника перед третiми особами.

Ф

ФОРМИ СТРАХУВАННЯ (FORMS OF INSURANCE) — страхування може бути обов'язковим i добровiльним. Обов'язкове страхування запроваджується або скасовується законами України. Нинi iснує 27 видiв обов'язкового страхування. Серед них: медичне страхування, страхування вiйськовослужбовцiв та працiвникiв iнших силових структур, митної, податкової служби, пасажирiв на транспортi, працiвникiв низки iнших ризикових професiй, страхування урожаю сiльськогосподарських культур у державних пiдприємствах, страхування авiацiйних суден, страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв. Iз загального обсягу страхування понад 3/4 становить добровiльне страхування. Воно здiйснюється на пiдставi договору мiж страховиком i страхувальником. Умови i порядок проведення добровiльного страхування визначаються правилами страхування, що опрацьовуються страховиком.

ФОРС-МАЖОР (FORCE MAGEURE) — 1) подiї, надзвичайнi ситуацiї, якi не можуть бути передбаченi, попередженi або усуненi якими-небудь заходами; 2) обумовленi правилами страхування надзвичайнi обставини, на випадок яких страховик звiльняється вiд виконання зобов'язань за договором страхування. Бiльшiсть страховикiв вiдносять сюди випадки, що зумовленi вiйськовими дiями, страйками, запровадженням надзвичайного стану, радiоактивними викидами тощо.

ФРАНШИЗА (DEDUCTIBLE , FRANCHISE) — передбачена договором частина збиткiв, що в разi настання страхової подiї не вiдшкодовується страховиком. Розрiзняють умовну i безумовну Ф. Умовна Ф засвiдчує право звiльнення страховика вiд вiдповiдальностi за шкоду, якщо її розмiр не перевищує розмiру Ф, i збиток пiдлягає вiдшкодуванню повнiстю, якщо його розмiр перевищує Ф. Безумовна Ф свiдчить, що вiдповiдальнiсть страховика визначається розмiром збитку за мiнусом Ф.

ФУНКЦIЇ СТРАХУВАННЯ (FUNCTIONS OF INSURANCE) — прояв сутностi страхування в дiї Страхування виконує такi функцiї: ризикову, створення i використання страхових резервiв, заощадження коштiв, превентивну.

Ц

ЦЕДЕНТ (ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИК) (CEDENT) — страховик, що передає за плату частину прийнятого за договором зi страхувальником ризику на перестрахування iншому страховиковi або професiйному перестраховиковi.

ЦЕСIЯ (CESSION) — процес передання застрахованого ризику в перестрахування.

Ч

ЧАСТОТА СТРАХОВИХ ВИПАДКIВ (LOSS FREQANCY) — показник, що є елементом збитковостi страхової суми. Ч.С.В. визначається вiдношенням числа страхових випадкiв до кiлькостi застрахованих об'єктiв або договорiв страхування в розрiзi видiв страхування.

Ш

ШКОДА (DAMAGE) — наслiдок порушення прав, що охороняються законом, та iнтересiв суб'єктiв цивiльних правовiдносин (держави, органiзацiй або громадян). Ш. може бути майновою або моральною. Майнова шкода — це наслiдок правопорушень, що мають вартiсну форму. Шкода моральна — це моральнi та фiзичнi страждання, спричиненi правопорушенням. Вона не може бути виражена у грошовiй формi.

Ю

ЮРИСДИКЦIЯ (JURISDICTION) — вiдправлення правосуддя, пiдсуднiсть справи. Правильне визначення Ю. має особливе значення у страхуваннi ризикiв, що виникають у процесi зовнiшньоекономiчної дiяльностi. У полiсах зi страхування суден, вантажiв та iнших об'єктiв, де сторони страхових вiдносин належать до рiзних країн, має бути обумовлено, в якiй країнi пiдлягають розгляду судовi суперечки, що випливають з договору страхування.


 
 

Цікаве

Загрузка...