WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Словник страхових термiнiв - Реферат

Словник страхових термiнiв - Реферат

ПОДВIЙНЕ СТРАХУВАННЯ (DOUBLE INSURANCE) — одночасне повне страхування одного й того самого об'єкта вiд одних i тих самих ризикiв у кiлькох страховикiв, через що страхова сума значно перевищує страхову вартiсть. При виявленнi П C кожний страховик покриває страхувальниковi збиток у межах страхової вартостi об'єкта пропорцiйно до своєї частки в загальнiй страховiй сумi.

ПОЛIС (СТРАХОВИЙ ДОГОВIР, СТРАХОВЕ СВIДОЦТВО) (POLICY) — письмова угода мiж страхувальником i страховиком, яка засвiдчує, що страховик у разi настання страхового випадку бере на себе зобов'язання виплатити страхову суму або в межах страхової суми вiдшкодувати збиток страхувальниковi чи iншiй особi, зазначенiй у П, за умови сплати страхових платежiв у визначенi строки П має мiстити: назву документа, реквiзити страховика, прiзвище або назву страхувальника, його адресу, перелiк об'єктiв страхування, розмiр страхової суми, перелiк страхових випадкiв, розмiр тарифу, а також страхових платежiв, термiн їх сплати, строк дiї договору, права й обов'язки сторiн, iншi умови, пiдписи сторiн.

ПОРТФЕЛЬ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI (PORTFOLIO OF LIABILITY) — загальна сума вiдповiдальностi страховика або перестраховика за всiма дiючими полiсами.

ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ (TERMS AND CONDITIONS OF INSURANCE) — опрацьовуються страховиком на кожний вид страхування i погоджуються з Укрстрахнаглядом. П.C. мають мiстити: перелiк об'єктiв страхування, порядок визначення страхових сум, перелiк страхових ризикiв, термiн i мiсце дiї договору страхування, порядок його укладання, права й обов'язки сторiн, дiї страхувальника в разi настання страхового випадку та перелiк документiв, що пiдтверджують цi випадки, порядок i умови сплати страхових сум, термiн прийняття рiшення про виплату або вiдмову щодо вiдшкодування, умови припинення дiї договору i порядок вирiшення суперечок. До П.C. додаються страховi тарифи. Якщо П C не вiдповiдають цим вимогам, Укрстрахнагляд може вiдмовити страховиковi у видачi лiцензiї.

ПРЕТЕНЗIЯ (CLAIM) — вимога платежу в розмiрi шкоди, завданої страховим випадком, але не бiльшому за страхову суму.

ПРИБУТОК ВIД СТРАХОВИХ ОПЕРАЦIЙ ( INSURANCE RESERVES) — рiзниця мiж сумою зароблених страхових премiй i собiвартiстю їх надання.

ПРИПИНЕННЯ ДIЇ ПОЛIСУ (SUSPENSION OF COVER ( POLICY)) — може статися за таких умов: закiнчення передбаченого термiну страхування; розiрвання страхового договору з iнiцiативи страхувальника або страховика, смерть страхувальника (фiзичної особи); лiквiдацiя страховика або визнання судовими органами договору недiйсним.

Р

РЕГРЕС (REGRESS) — право страховика на висунення у межах фактично сплаченої страхувальниковi суми вiдшкодування збитку / претензiї до третьої сторони, яка винна у страховому випадку, з метою отримання вiд неї компенсацiї за нанесену шкоду.

РЕЗЕРВИ СТРАХОВI (INSURANCE RESERVES) — система фондiв страховика, утворюваних залежно вiд видiв страхування з метою забезпечення гарантiї майбутнiх страхових вiдшкодувань i виплат страхових сум. Р.C. визначаються по-рiзному в ризикових видах страхування i у страхуваннi життя. У ризикових видах страхування формуються резерв незароблених премiй i резерв збиткiв, а у страхуваннi життя — математичнi резерви. Тимчасово вiльнi кошти Р.C. iнвестуються в цiннi папери, нерухомiсть, розмiщуються на депозитних рахунках у банках тощо, що дає можливiсть страховим компанiям отримувати додатковi доходи.

РЕНТАБЕЛЬНIСТЬ СТРАХОВИХ ОПЕРАЦIЙ ( PROFITABILITY OF INSURANCE OPERATIONS) — показник рiвня прибутковостi страхових операцiй: вiдсоткове вiдношення суми отриманого прибутку до загальної суми страхових платежiв. Р.C.O. визначають також у розрiзi видiв страхування.

РЕЦИПIЄНТ — одержувач платежу чи субсидiї.

РИЗИК СТРАХОВИЙ (RISK) — термiн, що вiдповiдає кiльком поняттям. Пiд Р C розумiють: 1) ймовiрну подiю чи сукупнiсть подiй, на випадок яких здiйснюється страхування. Р.C. — можливiсть загибелi або пошкодження майна вiд вогню, повенi, землетрусу та iншого лиха. В особистому страхуваннi Р.C. можуть бути — непрацездатнiсть, смерть, дожиття до певного вiку або подiї. 2) об'єкт страхування. 3) вид вiдповiдальностi страховика. 4) розподiл мiж страховиком i страхувальником шкоди, заподiяної страховим випадком.

С

САМОСТРАХУВАННЯ (SELFINSURANCE) — ризик, який знаходиться на вiдповiдальностi самого страхувальника. С — форма захисту майнових iнтересiв створенням децентралiзованих резервних фондiв (фондiв ризику) безпосередньо на пiдприємствах та в органiзацiях. Здебiльшого С забезпечує покриття збиткiв, зумовлених малими ризиками. Щодо збиткiв за середнiми та великими ризиками С. виявляється в застосуваннi франшизи.

СИНЕРГIЗМ (SYNERGISM) — економiя та iнший виграш за рахунок поєднання компанiй при злиттi.

СОЦIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ — система розподiльних вiдносин, у процесi яких створюються й використовуються фонди для матерiального забезпечення громадян у старостi, у разi iнвалiдностi, при втратi годувальника та в iнших випадках, передбачених законом.

СОЦIАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ (SOCIAL INSURANCE) — система гарантованого матерiального забезпечення людей у старостi, у разi втрати працездатностi, при вагiтностi та в iнших обумовлених законом випадках за рахунок коштiв спецiальних фондiв, що акумулюються державою з внескiв пiдприємств, органiзацiй i установ згiдно з визначеними нормами.

СПЕЦIАЛЬНI УМОВИ СТРАХУВАННЯ (SPECIAL CONDITIONS OF INSURANCE) — умови, застосовуванi в разi, коли потрiбно змiнити, розширити стандартнi умови, застосовуванi з цього виду страхування.

СПIВСТРАХУВАННЯ (CO-INSURANCE) — страхування, при якому один i той самий ризик у певних частках страхують два або бiльше страховики, видаючи при цьому спiльний або окремi полiси вiдповiдно до суми, що становить частку кожного страховика. Якщо ризик розмiщується серед страховикiв не повнiстю, то одним iз страховикiв вважається страхувальник. Вiн несе вiдповiдальнiсть в обсязi незастрахованого ризику, не сплачуючи премiї

СТРАХОВА КОМПАНIЯ (INSURANCE COMPANY) — юридичн о оформлена одиниця пiдприємницької дiяльностi у формi акцiонерного, повного, командитного товариства чи товариства з повною вiдповiдальнiстю, яка має лiцензiю на право брати на себе обов'язки страховика. В Українi бiльшiсть С.С. мають форму акцiонерного товариства.

СТРАХОВА ПОДIЯ (LOSS) — подiя, передбачена договором страхування або чинним законодавством, з настанням якої виникає обов'язок страховика вiдшкодувати завданi цiєю подiєю збитки або виплатити страхове забезпечення страхувальниковi (застрахованiй особi, вигодонабувачевi).

СТРАХОВА ПРЕМIЯ (ВНЕСОК, ПЛАТIЖ) (INSURANCE PREMIUM) — плата страхувальника страховиковi за те, що той зобов'язався вiдшкодувати страхувальниковi у разi виникнення матерiальнi збитки, завданi застрахованому майну, або виплатити страхову суму при настаннi певних подiй. С.П. сплачується одноразово до вступу в дiю договору страхування або перiодично в передбаченi ним строки. Розмiр С.П. залежить вiд страхового тарифу (брутто-ставки) i страхової суми, перiоду страхування та iнодi вiд деяких iнших факторiв.

СТРАХОВА ПРЕТЕНЗIЯ (INSURANCE CLAIM) — вимога страхувальника (вигодонабувача, iншої третьої особи) про вiдшкодування страховиком збитку, спричиненого випадком, що передбачає перелiк страхових подiй у договорi страхування.

СТРАХОВА СТАТИСТИКА (INSURANCE STATISTICS)

  1. спецiальна таблиця показникiв провадження певного виду страхування або всього портфеля ризикiв за конкретним полiсом протягом обумовленого перiоду часу;

  2. збiр i систематизацiя даних з майнового та особистого страхування з метою нагромадження матерiалу, необхiдного для прийняття своєчасних i обгрунтованих управлiнських рiшень;

  3. галузь статистики, об'єктом якої є дiяльнiсть страховикiв i їх взаємовiдносини зi страхувальниками.

СТРАХОВА СУМА (SUM INSURED) — межа грошових зобов'язань страховика щодо компенсацiї завданих страховою подiєю збиткiв страхувальниковi (застрахованому). С.С. за майновим страхуванням не повинна перевищувати вартостi об'єкта. При добровiльному страхуваннi життя С.С. не обмежується.

СТРАХОВЕ ВIДШКОДУВАННЯ (BENEFIT) — сума компенсацiї, що її виплачує страховик страхувальниковi за збиток, спричинений застрахованому майну страховим випадком.

СТРАХОВЕ ПОЛЕ — максимальна кiлькiсть об'єктiв, котрi можна застрахувати на добровiльних засадах. Щодо страхування майна юридичних осiб це може бути кiлькiсть пiдприємств, якi знаходяться в певному регiонi, а щодо особистого страхування — це кiлькiсть населення, яке має самостiйнi доходи.

СТРАХОВЕ ПРАВО (INSURANCE LAW) — сукупнiсть загальноприйнятих правил (норм) поведiнки страхувальникiв, страховикiв та їх посередникiв, визначених державою i закрiплених у законах i пiдзаконних актах, якi стосуються страхової дiяльностi.

СТРАХОВЕ СВIДОЦТВО (CERTIFICATE OF INSURANCE) — посвiдчення про страхування. Воно може бути тимчасовим до замiни його на страховий полiс, або видаватися на термiн страхування i прирiвнюватися до страхового договору. С.С. мало поширення в органах Держстраху УРСР. Нинi застосовується за окремими видами страхування в НАСК "Оранта" та деяких iнших компанiях.

СТРАХОВИЙ АГЕНТ (INSURANCE AGENT) — довiрена фiзична або юридична особа, яка вiд iменi i в межах наданих страховиком повноважень робить пропозицiї страхувальнику щодо страхування ризикiв та виконує деякi операцiї по обслуговуванню договорiв страхування. С.А. можуть займатись цiєю дiяльнiстю повний день, або працювати за сумiсництвом. Iнодi С.А. може виконувати посередницькi доручення кiлькох страховикiв. С.А. отримує комiсiю залежно вiд кiлькостi i суми пiдписаних договорiв.


 
 

Цікаве

Загрузка...