WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Словник страхових термiнiв - Реферат

Словник страхових термiнiв - Реферат

З

ЗАКОН ПРО СТРАХУВАННЯ (LAW ) — прийнятий Верховною Радою України 7 березня 1996 року. Регулює вiдносини у сферi страхування i спрямований на розвиток ринку страхових послуг, посилення надiйностi страхового захисту юридичних i фiзичних осiб. Дiя цього Закону не поширюється на державне соцiальне страхування. Документ мiстить 5 роздiлiв (загальнi положення, договори страхування, забезпечення платоспроможностi страховикiв, державний нагляд за страховою дiяльнiстю в Українi, заключнi положення).

ЗАСТРАХОВАНИЙ (INSURED) — особа, яка бере участь в особистому страхуваннi, об'єктом страхового захисту якого є життя, здоров'я i працездатнiсть. 3. може бути одночасно i страхувальником, 3. має право у передбачених договором випадках отримати обумовлену страхову суму або виплати меншого розмiру.

ЗАЯВНИК (PROPOSER) — особа, яка в письмовiй або уснiй формi висловлює намiр придбати страховий полiс.

ЗБИТКОВIСТЬ СТРАХОВОЇ СУМИ (LOSS OF INSURANCE SUM) — показник дiяльностi страховика, що характеризує вiдношення страхового вiдшкодування до страхової суми всiх застрахованих об'єктiв у розрiзi ризикових видiв страхування. 3.C.C. визначається у вiдсотках, показує ймовiрнiсть збитку i зiставленням фактичного i тарифного рiвнiв використовується для оцiнювання ризикiв.

ЗБИТОК (LOSS) — у страхуваннi термiн має кiлька значень. Серед них:

  1. втрата (шкода), що пiдлягає вiдшкодуванню страховиком;

  2. факт настання страхового випадку (реалiзацiї страхового ризику);

  3. справа, що мiстить документи страховика з конкретного страхового випадку, якi пiдтверджують обгрунтованiсть виплати.

ЗЕЛЕНА КАРТКА (GREEN CARD) — назва однойменної системи мiжнародних договорiв i страхового свiдоцтва про страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв, якi виїжджають у країни — члени цiєї системи. Дiстала назву вiд кольору i форми полiсу. Заснована в 1949 роцi. Нинi членами Мiжнародної системи З.К. є понад 40 країн Європи, Азiї i Африки. У червнi 1997 року до складу членiв системи 3 К прийнято Україну.

К

КIНЦЕВИЙ ТЕРМIН ДIЇ ПОЛIСУ (EXPIRY DATE) — дата закiнчення покриття полiсу. Не поширюється на полiси, що передбачають автоматичну виплату суми в кiнцi перiоду страхування (страхування на дожиття, довесiльне страхування тощо).

КОЕФIЦIЄНТ ЗБИТКIВ (CLAIMS OF or LOSS RATIO) — показник, що розраховується як вiдношення оплачених претензiй i тих, що пiдлягають оплатi, до зароблених премiй.

КУМУЛЯЦIЯ (CUMULATION)

  1. концентрацiя страхових ризикiв в однiй компанiї в обсязi, що може призвести до багатьох збиткiв внаслiдок одного страхового випадку;

  2. зосередження застрахованих об'єктiв на однiй територiї, вулицi, будинку, порту, залiзничнiй станцiї, суднi, що у разi одночасного страхового випадку (наприклад, землетрусу) може призвести до порушення фiнансової стабiльностi страховика. К має враховуватися при визначеннi частини ризику, що залишається на утриманнi страховика.

Л

ЛIГА СТРАХОВИХ ОРГАНIЗАЦIЙ УКРАЇНИ (LEAGUE OF INSURANCE ORGANISATIONS OF UKRAINE) — некомерцiйне об'єднання страховикiв з метою обстоювання їхнiх iнтересiв у владних структурах, сприяння розвитку страхового законодавства, пiдвищення квалiфiкацiї персоналу та iнформацiйного забезпечення страхових компанiй, налагодження контактiв з вiдповiдними об'єднаннями (асоцiацiями) iнших держав.

ЛIКВIДАЦIЯ ЗБИТКIВ (SETTLEMENT OF LOSSES) — термiн означає комплекс робiт з визначення i виплати страхового вiдшкодування.

ЛIЦЕНЗIЯ НА СТРАХОВУ ДIЯЛЬНIСТЬ (INSURANCE LICENCE) — документ, що засвiдчує право страхової компанiї брати на страхування (перестрахування) страховi ризики певного виду. Видається Комiтетом у справах нагляду за страховою дiяльнiстю, має спецiальну форму i мiстить такi обов'язковi реквiзити: повну i скорочену назви страховика та його юридичну адресу, перелiк видiв страхування з добровiльного i обов'язкового страхування, назву територiї, на якiй страховик i його фiлiї мають право укладати договори страхування, термiн дiї, реєстрацiйний номер i дату видачi лiцензiї, пiдпис керiвника (або заступника) Укрстрахнагляду. У разi порушення страхового законодавства лiцензiя може бути вiдкликана.

М

МАРКЕТИНГ У СТРАХУВАННI (INSURANCE MARKETING) — система взаємодiючих видiв дiяльностi, спрямована на планування, визначення цiни, а також на рекламування i реалiзацiю страхових послуг. Му C — це дiяльнiсть, що супроводжує рух послуг вiд страхової компанiї до страхувальника.

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (MEDICAL INSURANCE) — вид особистого страхування на випадок втрати здоров'я вiд хвороби або внаслiдок нещасного випадку. М.C. застосовується з метою мобiлiзацiї та ефективного використання коштiв на покриття витрат на медичне обслуговування страхувальникiв. М.C. може мати форми обов'язкового i добровiльного страхування. Договори М.C. укладаються в груповому та iндивiдуальному порядку. Цей документ є гарантiєю отримання медичної допомоги в обсягах i на умовах, визначених чинним законодавством або правилами страхування.

МОТОРНЕ (ТРАНСПОРТНЕ) СТРАХОВЕ БЮРО УКРАЇНИ (МТСБУ) (MOTOR INSURER`S BUREAU OF UKRAINE) — форма об'єднання страховикiв, що здiйснюють страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв. Створене в 1994 роцi. Страховики можуть входити до МТСБУ як повнi або асоцiйованi члени. Вищим органом управлiння є загальнi збори страховикiв — членiв Моторного бюро. Мета МТСБУ — координацiя дiяльностi його членiв щодо оформлення страхування i покриття шкоди, нанесеної третiм особам внаслiдок дорожньо-транспортних пригод на територiї України, а також за її межами, реалiзацiя договорiв, конвенцiй i домовленостей з уповноваженими органiзацiями по страхуванню цивiльної вiдповiдальностi транспортних засобiв iнших країн. При МТСБУ для забезпечення виконання зобов'язань його членами перед страхувальниками i потерпiлими створенi страховi резервнi фонди: фонд страхових гарантiй; фонд захисту потерпiлих.

Н

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦIЯ (EXTRAORDINARY EVENT) — обставини, що склалися на певнiй територiї внаслiдок стихiйного лиха, катастрофи, аварiї або iншої бiди, що зумовило людськi жертви, шкоду довкiллю, порушення нормальних умов життя i дiяльностi.

НЕТТО-ПРЕМIЯ (NET PREMIUM) — брутто-премiя за мiнусом навантаження.

НЕТТО-СТАВКА (NET RATE) — частина страхового тарифу, що призначена для формування ресурсiв страховика для виплати страхових вiдшкодувань i страхових сум.

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК (ACCIDENT) — пожежа, дорожньо-транспортна аварiя, катастрофа, отруєння хiмiчними продуктами чи iнша подiя, що спричинила смерть або калiцтво застрахованої особи, пошкодження або знищення застрахованого майна.

НОСIЙ РИЗИКУ (RISK CARRIER) — суб'єкт, який бере на себе тягар наслiдкiв ризику.

НОТИС (NOTICE OR LETTER OF CANCELLATION) — стаття договору перестрахування, яка передбачає у випадках, коли один з учасникiв договору (перестраховик або цедент) матиме намiр змiнити умови договору або припинити його на наступний рiк, вiн має надiслати своєму партнеровi повiдомлення про це не пiзнiше як за три мiсяцi до закiнчення термiну дiї договору.

О

ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ (OBJECT OF INSURANCE) — конкретний майновий iнтерес страхувальника або застрахованої особи (майно, вiдповiдальнiсть перед третьою особою, життя i здоров'я тощо), якому може бути завдано шкоди стихiйним лихом, нещасним випадком або iншою страховою подiєю.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ (COMPULSORY INSURANCE) — форма страхування, що грунтується на принципах обов'язковостi як для страхувальника, так i для страховика. О.C. має велику перевагу перед добровiльним страхуванням у тому, що дозволяє рiзко знизити тарифи i здешевити страховi послуги. Водночас йому притаманнi й недолiки, якi полягають у тому, що О.C. не враховує фiнансових можливостей кожного страхувальника, особливостей об'єктiв страхування i страхових ризикiв. Обсяг вiдповiдальностi страховика при О.C., як правило, значно нижч ий за реальну вартiсть майна.

ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ (PERSONAL INSURANCE) — галузь страхування, в якiй об'єктом страхових вiдносин є життя, здоров'я i працездатнiсть людини. О.C. спрямоване на забезпечення захисту сiмейних доходiв громадян, а також на нагромадження ними коштiв для пiдвищення рiвня свого фiнансового благополуччя.

П

ПЕРЕСТРАХОВИК (REINSURER) — страхова органiзацiя, яка приймає об'єкти в перестрахування. Компанiя, яка здiйснює виключно операцiї з перестрахування, називається професiйним П.

ПIЛЬГИ У СТРАХУВАННI (PREFERENCES INSURANCE) — можуть надаватися у виглядi повного або часткового звiльнення окремих страхувальникiв вiд сплати платежiв з обов'язкового страхування. Наприклад, водiї-iнвалiди, якi керують автомобiлями, обладнаними вiдповiдним знаком, повнiстю звiльняються вiд страхових платежiв з обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв. Пу C можуть полягати також у наданнi переваг при укладаннi договорiв добровiльного страхування для постiйних страхувальникiв. Можуть бути застосованi знижки зi страхових премiй, пiльговий мiсяць (зi збереженням покриття) на поновлення договорiв страхування тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...