WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Словник страхових термiнiв - Реферат

Словник страхових термiнiв - Реферат

Реферат

на тему:

Словник страхових термiнiв

А

АВАРIЙНИЙ КОМIСАР (AVERAGE ADJUSTER) — фахiвець, який за дорученням страховика (iнодi iз залученням експерта-сюрвейєра) визначає причину, характер i розмiр збиткiв i видає аварiйний сертифiкат. На нього може покладатись участь у проведеннi превентивних заходiв, а також лiквiдацiї наслiдкiв страхового випадку. Iнодi страховик може доручати А К розгляд претензiй страхувальника.

АВАРIЙНИЙ СЕРТИФIКАТ (SURVEY-REPORT) — документ, що видається страхувальниковi аварiйним комiсаром, агентом або iншим уповноваженим представником страховика на пiдставi наслiдкiв огляду пошкодженого майна. В А.C. фiксуються можливi причини, характер i розмiр збитку, зумовленого страховим випадком. А.C. є для страхувальника пiдставою для висунення претензiї страховиковi. Проте А.C. не може розглядатись як безумовний доказ вiдповiдальностi страховика.

АГЕНТ СТРАХОВИЙ (AGENT) — фiзична або юридична особа, яка дiє вiд iменi страховика i в межах наданих ним повноважень.

АДЕНДУМ (ADDENDUM) — документ, є додатком до страхового договору. В А зазначаються змiни в умовах страхування.

АКВIЗИЦIЯ (ACQUESTION) — маркетингова дiяльнiсть спрямована на збiльшення кiлькостi укладених нових договорiв страхування. Вважається, що аквiзицiйна дiяльнiсть нормальна, коли кiлькiсть нових договорiв страхування перевищує число договорiв, за якими закiнчився термiн дiї.

АКТ ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК (ACCIDENT REPORT FORM) — документ, що складається адмiнiстрацiєю i комiтетом професiйної спiлки пiдприємства чи установи, якщо з їхнiм працiвником стався нещасний випадок, пов'язаний з виконанням службових обов'язкiв. У випадках iз пасажиром вiдповiдний документ складається на транспортi. У разi, якщо потерпiлий застрахований вiд нещасних випадкiв, акт надсилається до страхової органiзацiї з метою оформлення страхових виплат.

АКТИВИ СТРАХОВИКА (INSURER'S ASSETS) — кошти страховика, що iнвестованi в цiннi папери, придбану нерухомiсть, iншi матерiальнi цiнностi, розмiщенi на рахунках у банках. Джерелами цих коштiв є статутний фонд, страховi резерви та iншi пасиви. Вiд величини й структури А. C. залежить платоспроможнiсть страховика.

АКТУАРIЙ (ACTUARY) — офiцiйно уповноважена особа, фахiвець, яка з допомогою методiв математичної статистики розраховує страховi тарифи. На А покладається вiдповiдальнiсть за те, щоб страховi фонди були достатнiми на той момент, коли компанiї доведеться виконувати свої зобов'язання за виданими полiсами.

АКТУАРНI РОЗРАХУНКИ (ACTUARIAL CALCULATIONS) — система математичних i статистичних методiв розрахунку страхових тарифiв. Методологiя А.Р. грунтується на застосуваннi теорiї ймовiрностей, демографiчної статистики та довгострокових фiнансових обчислень iнвестицiйного доходу страховика. А Р дають змогу визначити частку кожного страхувальника у створеннi страхового фонду.

АКЦЕПТ (ACCEPTANCE) — згода однiєї сторони страхових вiдносин (страхувальника або страховика) з пропозицiями iншої сторони про укладення договору страхування або перестрахування на умовах, що вiдповiдають цим пропозицiям.

АНДЕРРАЙТЕР (UNDERWRITER) — у страхуваннi — висококвалiфiкована i вiдповiдальна особа страховика, уповноважена виконати необхiднi процедури по розгляду пропозицiй i прийняттю ризикiв на страхування (перестрахування); А. оформляє страховi полiси, оцiнює ризик, визначає ставки премiй та iншi умови страхування;

АСИСТАНС (ASSISTANCE) — перелiк послуг (у рамках договору страхування), якi надаються в потрiбний момент через медичне, технiчне i фiнансове сприяння. Широко використовується в зарубiжних країнах для забезпечення безпеки подорожуючих пiд час поїздок за кордон (у разi хвороби, нещасного випадку).

АСОРТИМЕНТ СТРАХОВОГО РИНКУ (INSURANCE MARKET ASSORTIMENT) — набiр видiв страхових послуг, що пропонуються страхувальникам у данiй країнi, регiонi.

Б

БIЗНЕС-ПЛАН СТРАХОВИКА (BUSINESS PLAN OF THE INSURER) — формалiзована програма дiяльностi компанiї на декiлька рокiв, що мiстить, зокрема, систему заходiв, пов'язаних часом i мiсцем реалiзацiї, узгоджених iз стратегiєю i ресурсами i розрахованих на отримання максимального прибутку, зокрема за рахунок додаткових iнвестицiй. Основними роздiлами Б.П.С. є: характеристика страхових послуг компанiї, оцiнка ринку збуту страхових послуг, оцiнка конкурентоспроможностi компанiї, план маркетингу, органiзацiйний план, ресурси, оцiнка ризику виконання плану, фiнансовий план.

БОНУС (BONUS) — знижка, що її надає страховик iз суми страхової премiї за оформлення договору страхування на особливо вигiдних умовах. Б визначається переважно у вiдсотках або промiле.

БОРДЕРО (IVENTORY) — перелiк ризикiв, прийнятих на страхування, у частинi, що передається цедентом на перестрахування. Б. надсилається цедентом страховиковi у визначенi договором перестрахування строки. Б. бувають попереднiми i остаточними.

БРОКЕР СТРАХОВИЙ (INSURANCE BROKER) — юридична або фiзична особа, що має дозвiл виступати посередником мiж страхувальниками i страховиками. Б.C. дiє вiд iменi i за дорученням страхувальникiв. До його завдань входить пошук страхової компанiї (компанiй), де можна було б розмiстити ризик на оптимальних умовах з погляду надiйностi страховика i розмiру страхових премiй. У разi страхового випадку Б.C. надає допомогу страхувальниковi в отриманнi вiдшкодування, а також залучається до розмiщення ризикiв, що передаються на перестрахування. Оплату за послуги Б.C. здiйснює страховик.

БРУТТО-ПРЕМIЯ (GROSS PREMIUM) — загальна сума страхових внескiв, визначена на пiдставi страхової суми i брутто-ставки (страхового тарифу).

БРУТТО-СТАВКА (GROSS RATE) — сума визначеної нетто-премiї i навантаження. Цi складовi брутто-ставки мають рiзне призначення. Нетто-ставка має забезпечити вiдшкодування витрат на покриття збиткiв з ризикових видiв страхування i на виплати зi страхування життя. Навантаження призначене для забезпечення фiнансування витрат страховика на ведення справи i отримання планового прибутку вiд страхових операцiй.

В

ВИГОДОНАБУВАЧ (BENEFICIARY) — особа, визначена страхувальником для отримання належних сум страхових виплат у разi, якщо страхувальник (застрахований) не буде здатний скористатися ними самостiйно.

ВИД СТРАХУВАННЯ (LINE OF INSURANCE) — страхування однорiдних об'єктiв вiд характерних для них небезпек.

ВИНА СТРАХУВАЛЬНИКА (INSURED'S FAULT) — суб'єктивне ставлення юридичної або фiзичної особи до своєї протиправної поведiнки i її можливих наслiдкiв, що може спричинитися до завдання шкоди. Розрiзняють вину двох видiв: навмиснi дiї i необережнiсть. Остання, у свою чергу, подiляється на просту i грубу необережнiсть. Наявнiсть навмисної дiї або грубої необережностi може бути пiдставою для звiльнення страховика вiд його обов'язкiв з виплати страхового вiдшкодування.

ВIДНОВЛЕННЯ СТРАХУВАННЯ (RENEWAL OF INSURANCE CONTRACT) — продовження дiї договору страхування на новий термiн. На практицi В C здiйснюється укладанням нового договору або оформленням спецiального додатка до дiючого договору. Часто страховики надають страхувальникам, якi щороку й своєчасно поновлюють полiси, пiльги у виглядi знижок зi страхових премiй.

ВIДШКОДУВАННЯ СТРАХОВЕ (INSURANCE INDEMNITY) — сума, що виплачується страховиком на компенсацiю збитку, заподiяного страховим випадком на об'єктах страхування майна i вiдповiдальностi. Якщо страхова сума менша вiд збитку, В C здiйснюється пропорцiйно до вiдношення страхової суми до страхової вартостi об'єкта. У разi подвiйного страхування В C фактичного збитку здiйснюється всiма страховиками в межах страхової вартостi об'єкта страхування пропорцiйно до частки кожного в загальнiй страховiй сумi. Умовами договору страхування може передбачатись замiна виплати страхового вiдшкодування компенсацiєю збитку в натуральнiй формi.

Д

ДЕРЖАВНЕ ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ (STATE INSURANCE) — форма страхування, при якiй визначенi законодавством страхувальники сплачують страховi внески за рахунок державного бюджету. Сюди належать обов'язкове страхування вiйськовослужбовцiв, працiвникiв правоохоронних органiв, податкової i митної служби, народних депутатiв та деяких iнших категорiй працiвникiв.

ДОБРОВIЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ (VOLUNTARY INSURANCE) — форма страхування, що здiйснюється на пiдставi добровiльно укладеного договору мiж страховиком i страхувальником. Д C здiйснюється згiдно з правилами страхування, що їх розробляє страховик i реєструє в Укрстрахнаглядi. Договiр Д C вступає в дiю, як правило, пiсля сплати страхової премiї.

ДОГОВIР СТРАХУВАННЯ (INSURANCE CONTRACT) — угода мiж страхувальником i страховиком, яка передбачає зобов'язання страховика в разi настання страхового випадку здiйснити страхову виплату страхувальниковi або iншiй особi, на користь якої укладено договiр, а страхувальник зобов'язується сплатити страхову премiю у визначенi строки. Д.C. укладається на пiдставi заяви страхувальника. Факт укладення Д.C. може засвiдчуватись також страховим полiсом, свiдоцтвом. У Д.C. зазначається вид страхування, страхова сума, страхова премiя, реквiзити сторiн, строки початку i закiнчення дiї договору. Як правило, Д.C. вступає в дiю пiсля сплати всього страхового платежу або суми, визначеної за першим строком платежу.

ДОДАТКОВА ПРЕМIЯ (ADDITIONAL PREMIUM) — додатковий страховий внесок, що сплачується страхувальником за те, що до умов страхування вносяться додатковi ризики, або за страхування ризикiв з пiдвищеною небезпекою. Д.П. застосовується здебiльшого в особистому страхуваннi в разi, коли андеррайтер вважає, що застрахувати заявника на звичайних умовах, з урахуванням його вiку, стану здоров'я, небезпечної професiї, складних клiматичних умов, неможливо.


 
 

Цікаве

Загрузка...