WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

забезпеченності страховика обіговими коштами і визначається як відношення суми обігових коштів страховика до суми страхових резервів по рисковим видам страхування, короткотермінових кредитів і займів. цей коефіцієнт повинен бути не меншим 1, 5;
З). Коефіцієнт термінової ліквідності визначається як відношення легкореалізуємих активів до короткотермінових зобов'язань, представленним страховими резервами по рисковим видам страхування. Цей показник не повинен бути менше 1, 0;
4). Коефіцієнт забезпеченності своїми коштами характеризується своїми обіговими коштами у страховика, необхідних для фінансової стійкості.
Цей коефіцієнт визначається як відношення різниці між об'ємами джерел своїх коштів і фактичною вартістю основних коштів і інших позаобігових активів до фактичної вартості знаходження у страховика обігових коштів.
2. 5. Страхові резерви страховика.
Важливою особливістю фінансово-господарської діяльності стра-ховиків являється формування страхових резервів для забезпечення фінансової стійкості і виконання зобов'язань перед клієнтами.
Згідно законодавству страхові організації формують два різні види страхових резервів:
- резерви по рисковим видам страхування;
- резерви по страхуванню життя і накопиченому страхуванню.
По страхуванню життя в силу її особливостей і специфіки фор-муються так названі математичні резерви.
По рисковим видам страхування (іншим, чим страхування життя) формуються технічні резерви.
Страхові резерви призначені виключно для забезпечення виплат страхових сум і страхового повернення по заключеним договорам стра-хування.
Для додаткового забезпечення платоспроможності страховиків створюються вільні резерви, які не зв'язані з конкретними зобов'я-заннями по договорам страхування і формуються за рахунок прибутку.
Величина страхових резервів повинна повністю покривати суми можливих виплат по діючим договорам.
Згідно ст. 30 Закону України "Про страхування" і Положення про формування резервів по ризиковим видам страхування всі страховики зобов'язані формувати і вести рахунок наступних технічних резервів по ризиковим видам страхування:
І) резерви премій (резерви незароблених премій) по договорам страхування, термін яких не вийшов на звітну дату;
2) резерви збитків (зарезервованих невиплачених сум страхового повернення по заявленим вимогам страховиків).
Згідно ст. 30 Закону України "Про страхування" страховику фор-мують і ведуть рахунок таких резервів по страхуванню життя:- резерви довготермінових зобов'язань (математичні резерви);
- резерви належних виплат страхових сум.
Резерв премій складається із: резерву незаробленої премії, до-даткового резерву непрострочених рисків, резерву катастроф, резерву хвилювання збитковості.
Резерви збитків розділяються на: резерв заявлених, на не врегульованих збитків; резерв минулих, на незаявлених збитків.
Згідно ст. 30 Закону України "Про страхування" пропонується роз-мішати страхові резерви з урахуванням їх безпеки, прибутковості, ліквідності і диверсифікації. Такі принципи являються сьогодні загально признаними в світовій практиці. З урахуванням ступені важливості, з точки зору забезпечення фінансової стійкості страховиків, їх можна назвати в такій послідовності: принцип надійності, принцип диверсифікації вкладень, принцип прибутковості, принцип структури розміщення, норми територіальної і пооб'єктної концентрації страхових резервів.
Згідно Положенню 90% резервів повинна бути розмішена на терито-рії України.
2.6. Платоспроможність страховика.
Платоспроможність страховика - це можливість покриття його зо-бов'язань тими активами, які представляють собою реальні цінності, а тому являються ліквідними.
Основними умовами забезпечення платоспроможності страховика являються: оплачений установчий фонд в об'ємі, встановленому законо-давством, і гарантійного фонду страховика; страховий резерв, достатній для майбутніх виплат страхових сум і страхових повернень; пере-вищений фактичний запас платоспроможності над розрахунковим норма-тивним запасом платоспроможності.
Розглянемо третю умову платоспроможності, створена за рахунок забезпечення страховщиком перевищення фактичного запасу платоспро-можності над нормативним. Тобто
ФЗП > НЗП
де ФЗП - фактичний запас платоспроможності;
НЗП - нормативний запас платоспроможності.
Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) страховика обчислюється як різниця між загальною сумою майна МА і сумою не-матеріальних активів НА, мінус сума зобов'язань ЗБ, мінус сума технічних резервів ТР (незароблені премії і резерви збитків):
ФЗП = МА - НА - ЗБ - ТР.
Страховики, згідно об'ємам страхової діяльності, зобов'язані підтримувати відповідний рівень фактичного запасу платоспроможностей.
Нормативний запас платоспроможності страховика на звітну дату рівень більший із двох величин (без урахування договорів страхуван-ня життя)
"Перша величина визначається шляхом множення на 0,25 суми по-ступлень страхових премій ( Пф)на протязі звітного періоду."1 При цьому сума поступлень страхових премій зменшується на 90% страхових премій, заплачених перестраховщикам ( Преф) або
НЗП1 = 0,25 ( Пф - 0,9 Преф)
"Друга величина визначається шляхом множення на 0,3 суми здійс-нених виплат Вф на протязі звітного періоду по договорам страху-вання."2 При цьому сума здійснених виплат зменшується на 90% виплат, компенсуємих перестраховщиками Вреф згідно заключеним договором перестрахування.
НЗП2 = 0,3 ( Вф - 0,9 Преф).
Орган державного нагляду за страховою діяльністю контролюється коефіцієнтом запасу платоспроможності КЗП, який визначається так:
КЗП = ФЗП
ПЗП
Законодавче також установлено, що якщо страхова сума по окре-мому об'єкту страхування перевищує 10% суми сплаченого уставного фонду і сформованих страхових резервів, страховик зобов'язаний заключити договір перестрахування.
ІІІ. АНАЛІЗ ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАСК "ОРАНТА" ЗА 2001 РІК
3.1. Аналіз динаміки рівня ефективності страхової організації.
Аналіз страхового ринку України передбачає необхідність дослід-ження діяльності страхових організацій за умов перехідної економіки.
Для того, щоб здійснити аналіз рентабельності (збитковості)страхової діяльності страхової організації на мікрорівні впроваджуємо ряд теоретико-методологічних і методичних підходів. Проаналізуємо параметри співвідношення доходів та видатків страхової організації.
Дані про доходи та видатки наведені в таблиці № 2 показують динаміку доходів та видатків за 2001

 
 

Цікаве

Загрузка...