WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

проблема виникає несподівано;
- проблема ставить нові завдання;
- виникає неготовність прийняти оперативні контрзаходи. Найбільші поточні труднощі, викликані несподіванками, виникають при синтезі усіх трьох факторів:
попередні стратегії та плани є неадекватними ситуації; завдання потребують оперативного оновлення; інформація, що вимагає засвоєння і вивчення, надходить потоком, що загрожує страховику інформаційними перевантаженнями.
За рідкісними винятками вітчизняні страховики не володіють і навіть не готують для себе формальних систем управління фінансовою стійкістю в умовах стратегічних несподіванок.
З огляду на це вважаємо за доцільне формування у страхових організаціях систем управлінського контролю за фінансовою стійкістю, який є невід'ємною складовою частиною управління страховиком і являє собою процес перевірки виконання та реалізації усіх управлінських рішень стосовно забезпечення належного рівня фінансової стійкості, а також попередження кризових ситуацій.
У процедурі внутрішнього контролю треба виділяти три основних етапи:
1). Побудова системи стандартів (нормативів) фінансової стійкості.
2). Зіставлення показників фінансової стійкості страховика з чинними стандартами (нормативами).
3). Підготовка необхідних рішень із поточного коригування цілей або стандартів (нормативів) фінансової стійкості страхової організації.
Організація ефективної системи внутрішнього контролю за рівнем фінансової стійкості страхової організації має ґрунтуватися на побудові системи моніторингу діяльності, тобто механізму здійснення постійного нагляду за найважливішими поточними результатами цієї діяльності в умовах динамічного середовища. Основною метою розробки системи моніторингу фінансової стійкості є своєчасний вияв відхилень фактичних показників від передбачуваних, а також причин, які викликають ці відхилення, і розробка пропозицій щодо відповідного коригування окремих напрямів діяльності з метою її нормалізації і підвищення ефективності. Побудова системи моніторингу фінансової стійкості страховика має ґрунтуватися на використанні таких основних методичних принципів:
- вибір для спостереження найважливіших напрямів діяльності
та цільових показників фінансової стійкості. Реалізація цього прин-ципу спирається на раніше сформовані цільові стратегічні нормативи і найважливіші показники, які визначають пріоритетні напрями внут-рішнього контролю;
- побудова системи інформативних (первинних) звітних показників;
- розробка системи узагальнюючих оціночних (аналітичних) показ-ників.
У процесі розробки такої системи будуються алгоритми розрахунку окремих оціночних показників із використанням первинної інфор-маційної бази контролю;
- встановлення періодичності формування звітної бази даних (інформативних і оціночних показників).
Така періодичність визначається терміновістю реагування, тобто своєчасністю здійснення внутрішнього контролю;
- встановлення розмірів відхилень фактичних показників від передбачуваних. Розміри відхилень слід розраховувати в абсолютних та відносних показниках, а також визначити критерій "критичних від-хилень", який може бути диференційованим за періодами здійснення контролю;
- аналіз основних причин, які викликали відхилення фактичних показників від передбачених. У процесі такого аналізу в першу чергу слід виділити ті показники, за якими спостерігаються "критичні від-хилення" від цільових нормативів і показників планів;
- визначення системи дій під час встановлення відхилень фактичних результатів від передбачуваних. Принципова система дій полягає в трьох алгоритмах:
а) "Не втручатися" - ця форма реагування передбачається у тих випадках, коли розмір відхилень значно нижчий за встановлений критичний критерій;
б) "ліквідувати відхилення" - така система дій передбачає розробку заходів щодо забезпечення виконання нормативних або планових показників;
в) "змінити систему нормативних або планових показників" - така система дій застосовується у тих випадках, коли виконання встановлених нормативних або планових показників нереальне;
- вияв резервів нормалізації діяльності й підвищення її ефективності.
Процес реалізації цього принципу пов'язаний із використанням алгоритму "ліквідувати відхилення";
- обґрунтування пропозицій щодо зміни окремих цільових нормативів і показників.
Організація контролю має ґрунтуватися на засадах побудови системи моніторингу за повнотою досягнення цілей стратегії управління страховою організацією. Основною метою розробки системи моніторингу є своєчасне виявлення відхилень фактичних показників від передбачу-ваних, виявлення причин, які генерують ці відхилення і розробка пропозицій щодо коригування окремих напрямів управління з метою нормалізації показників.
Проведені дослідження дають змогу зробити висновок, що органі-зація управління фінансовою стійкістю у страхових організаціях до-поможе зміцнити рівень їхнього фінансового стану, створити ефективне підґрунтя для системи заходів антикризової політики управління страховиком у складних умовах періоду ринкової трансформації еко-номічного механізму України.
ІІ. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
2. 1. Джерела формування прибутків.
Основними складниками фінансів страховика являються активи. До них відносяться основні кошти, обігові кошти, інвестиції, нематеріальні активи, акціонерний капітал, капітальні витрати, текучі витрати, прибуток.
Грошовий оборот страховика включає в себе два відносно самос-тійних грошових потоків, обіг коштів, забезпечуючий страховий захист і обіг коштів, зв'язаний з організацією страхової справи. При цьому перший потік проходить два етапи: на першому етапі формуються і розподіляється фонд страхових резервів; на другому етапі частина коштів страхових резервів інвестується з метою отримання прибутку.
"Страхова організація може мати доходи від страхових операцій, доходи від інвестиційної діяльності, а також і другі нестрахові доходи."1
Доходи від страхових операцій формуються на основі страхових премій, які отримує страховик. Вона представляє собою ціну продажі страхової послуги. Основою обчислення страхової премії являється страховий тариф. Жорстке цільове розходування страхових премій дає можливість забезпечити формування страхових резервів, запасних фондів в достатніх розмірах.
Крім цього згідно Закону України "Про страхування" в склад до-ходів від проведення страхування включаються:
І) зароблені страхові премії по договорах страхування і пере-страхування;
2) комісійні премії за перестрахування;
3) частка від страхових сум і страхових

 
 

Цікаве

Загрузка...