WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

суми, норму збитковості, частоту збитків. Частота страхових подій це показник який характеризує кількість страхових подій у розрахунку на один об'єкт страхування.
Коефіцієнт акумуляції (накопичення) ризику показує середнє число об'єктів, що постраждали від страхової події.
Коефіцієнт збитковості показує питому вагу виплаченого страхового відшкодування в страховій сумі усіх об'єктів, що постраждали.
Збитковість страхової суми (ймовірність збитків)показує питому вагу виплаченого страховиком відшкодування збитків у страховій сумі усіх застрахованих об'єктів.
Середня страхова сума на один об'єкт (договір) страхування визначається як відношення загальної страхової суми всіх об'єктів страхування до кількості всіх об'єктів страхування.
Норма збитковості (коефіцієнт виплат)- відношення суми виплаченого страхового відшкодування до суми зібраних страхових премій, виражена у відсотках. Частота збитків визначається множенням частоти страхових подій на коефіцієнт кумуляції.
Страхові премії бувають наступних видів:
1) за своїм призначенням страхові внески набирають таких форм: ризикова премія, заощаджувальний (нагромаджувальний) внесок, нетто-премія, достатній внесок, брутто-премія;
2) за характером ризиків розділяють на натуральні і постійні;
3) за формою сплати страхових внесків розділяють на одноразові, поточні, річні, розстрочені;
4) за часом сплати премії розділяють на авансові і попередні;
5) від відображення в балансі страховика розділяють на перехідну, ефективну, результативну;
6) за величиною премії розділяють на необхідну, справедливу, конкурентну;
7) від способу нарахування премії розділяють на середні, ступеневі, індивідуальні. Виділяють ще основну премію та додаткову, а також перестрахувальну премію і цільмерівську (резервну) премію.
1. 5. Фінансова стійкість страхової організації.
Проблемою номер один для будь-якої страхової організації в умовах ринкового середовища є проблема виживання та забезпечення неперервності розвитку. Ця проблема розв'язується різними організа-ціями по-своєму, але в основі її лежить копітка й трудомістка робота зі створення і реалізації конкретних переваг. Зміст і організацію цієї роботи розкриває концепція стратегічного менеджменту. Суть цієї концепції полягає у відповіді на питання: "Як треба здійснювати управління страховиком в умовах динамічного, змінного і невизначеного середовища?".
Відповідь на це питання включає не лише необхідність проведення аналізу й оцінки - середовище та прогнозування того, як воно змінюватиметься у часі, а й створення такої системи управління, яке б постійно підтримувало відповідність між середовищем, характером та результатами діяльності страхової організації. Ключовим елементом цієї системи є підсистема управління фінансовою стійкістю страхової організації.
Страхова організація діє на певному ринку (страховому) реалізує певний товар (страхову послугу) з певними витратами, що залежить від її потенціалу (науково-технічного, організаційного, економічного). Характер діяльності страхової організації відповідатиме середовищу, коли страховик реалізуватиме потрібну даному ринку послугу і при цьому результат його діяльності відповідатиме сподіванням керівництва. Цей стан забезпечується якісним і своєчасним виконанням усіх управлінських функцій: прогнозування планування, організації, мотивації, координації і контролю, а також відповідним рівнем складових потенціалу: кваліфікації спеціалістів, матеріально-технічної бази, технології страхування тощо.
У разі порушення відповідності сподіваний результат не буде досягатися і, відповідно, страхова організація зазнаватиме збитків як матеріальних, так і у вигляді зниження довіри до неї.
Причини, що зумовлюють невідповідність, можуть бути різнома-нітними, але всі вони поділяються на дві групи і поточні й стратегічні.
До поточних причин треба віднести всі ті, які впливають на зниження економічності страхової послуги та просування її на ринок (погана організація реклами, недостатнє використання потенціалу, зниження якості внаслідок організаційних проблем тощо)
До стратегічних причин відносять ті, які впливають на досягнення цілей страхової організацій: помилка у визначенні платоспроможного попиту, помилку у виборі рівня характеристик страхової послуги, помилкове обрання часу виходу страхової послуги на ринок тощо.
Поточні невідповідності усуваються засобами оперативного управління.
Стратегічна невідповідність може бути усунута за допомогою таких дій, як коригування або зміна, цілей страхової організації, здійснення диверсифікації, створення нових організаційних форм управління і т. д.
Чільне місце у системі антикризового управління страховиком належить широкому використанню механізмів фінансової стабілізації. Успішне застосування цих механізмів дає змогу ліквідувати наслідки кризи та прискорити темпи економічного розвитку.
Фінансова стабільність в умовах кризової ситуації включає ряд етапів:
І. Відновлення платоспроможності страховика за рахунок здійснення низки невідкладних фінансових заходів і вияв причин, які генерують неплатоспроможність.
2. Відновлення фінансової стійкості до безпечного рівня та накреслення шляхів її зміцнення за рахунок використання тактичних механізмів фінансової стабілізації.
3. Зміна фінансової стратегії з метою прискорення економічного зростання.
Найбільшу увагу у системі заходів, спрямованих на фінансову ста-білізацію в умовах кризової ситуації, слід приділити етапу відновлення і зміцнення рівня фінансової стійкості страхової організації запоруки усунення неплатоспроможності й фундаментальної основи фінансової стратегії на прискорення економічного зростання.
Розрізняють статичну і динамічну фінансову стійкість страхових організацій.
Першу ототожнюють зі спокоєм, пасивністю, другу - зі стабільним розвитком страховика.
На наш погляд,найвищою формою стійкості є стійкість спротив. Це стан рівноваги, який зберігається попри вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, що виводять страховика зі стану фінансової рівноваги.
Виділяють ще зовнішню, внутрішню та "успадковану" стійкість.
В умовах командно-адміністративної системи господарювання стра-хові організації звикли до зовнішньої фінансової стійкості, тобто сталості фінансового середовища, що досягнута управлінням із зовні. Для ринкової економіки характерна внутрішня фінансова стійкість страховика, в основі якої лежить управління за принципом зворотного зв'язку, тобто активне реагування управління на зміну зовнішніх і внутрішніх факторів.
"Успадкована" фінансова стійкість - результат наявності певного запасу міцності страховика, що захищає його

 
 

Цікаве

Загрузка...