WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

страхування поставок будівельних матеріалів під час будівництва; страхування кредитів, що йдуть на забезпечення інвестицій тощо.
Також є ризики, які не можуть бути охоплені страховими компа-ніями і які пов'язані з нестабільністю всередині політичного життя краї-ни, куди спрямовують інвестиції. "Ситуацію в країні, яку оцінює іно-земний інвестор з погляду своїх інтересів називають інвестиційним кліматом".1 інвестиційний клімат складається з багатьох факторів ризику. Всі фактори ризику можна звести в три групи:
1) соціально-політична ситуація в країні та перспективи її розвитку;
2) внутрішньо-економічна ситуація та її перспективи;
З) зовнішньоекономічна діяльність та її перспективи.
1. 3. Стратегічне та оперативне фінансове планування
страхової організації.
Надзвичайно важливе місце в системі страхування займає плану-вання роботи страхової організації. У нових умовах ринкової економіки основою планування розвитку страхової організації є її стратегічний план, який колектив організації розробляє, виходячи із своїх контрольних завдань, а також з господарських зв'язків, які склалися. Процес планування включає в себе не тільки розробку, але й організацію їх виконання. Стратегічне та оперативне фінансове планування - це свого роду закон життя кожної страхової організації.
При стратегічному фінансовому плануванні страхової організації складають прогноз розвитку на 3 або більше років, де визначені на перший рік поквартальне по видах страхування середні страхові суми окремих об'єктів страхування, середній розмір тарифів, вичислені середньострахові платежі і вичислено кількість зібраних страхових платежів, а також сума страхових виплат, максимальна відповідальність по окремому об'єкту страхування. Всі ці дані зводяться в таблицю.
Стратегічне фінансове планування потребує оцінку платоспромож-ності і ризиків страхової організації на кінець кожного календарного року і підходи до перестрахування (з розрахунком нормативного запасу платоспроможності і коефіцієнта платоспроможності, коефіцієнта ризику і коефіцієнта ймовірності дефіциту коштів страхової організації)
В стратегічному фінансовому плані на 3 і більше років поквар-тально на перший рік, а дальше на кожний рік вказані:
- розмір своїх грошових коштів;
- кількість договорів (по особистому страхуванню - кількість застрахованих);
- сума страхових внесків;- сума страхових виплат;
- розмір створених технічних (математичних)резервів;
- витрати на проведення страхової діяльності, в тому числі комісійні винагороди агентам (брокерам) і за перестрахування;
- розмір очікуваного прибутку, в тому числі:
- розмір вільних резервів;
- чистий прибуток.
Базові дані для складання стратегічного фінансового плану зво-дяться в окрему таблицю.
В окремій таблиці під назвою баланс доходів і витрат страхової організації (не менше чим на 3 роки) заносимо доходи (загальна сума страхових платежів, новий капітал, кредити, доходи від розміщення активів, продажа активів, інші доходи) і витрати (страхові виплати, страхові резерви, в тому числі технічні резерви, комісійні винагороди за розміщення страхових полісів, оренда і утримання будівель, транспорт і зв'язок, сервіс, розрахунки з банками, реклама, заробітна плата, начислення на заробітну плату, податки, дивіденди, придбання або оренда обладнання). В низу таблиці виводиться балансовий показник.
Для повсякденного управління, регулювання з метою забезпечення безумовного виконання річного фінансового плану страхові організації здійснюють оперативне планування. Воно полягає в детальному пла-нуванні роботи всіх підрозділів страхової організації, доведенні основних планових завдань до кожного страхового агента. Оперативні плани розробляються на місяць, декаду, добу, зміну. Основне завдання оперативного планування в тому, щоб забезпечити узгоджену, ритмічну роботу всіх підрозділів і працівників страхової організації.
1. 4. Актуарні розрахунки в страховій організації.
Страхова діяльність страхових організацій, як і будь-який різновид економічної діяльності, пов'язана з витратами. Визначення витрат, необхідних для страхування даного об'єкта називається актуальними розрахунками, за допомогою яких визначається частка участі кожного страхувальника в створенні страхового фонду, тобто розмір тарифних ставок. Форма, за якою ведеться обрахунок витрат називається актуарною калькуляцією.
За допомогою актуарних калькуляцій визначають "собівартість послуги страховика, страхові платежі, розмір страхового ризику, суму та питому вагу витрат на ведення справи з обслуговуванням договору страхування."1
За допомогою актуарних розрахунків досліджують та групують ризики, визначають математичну ймовірність настання страхового ви-падку, математичне обґрунтування необхідних витрат на ведення стра-хової справи, математичне обґрунтування необхідних резервних фондів страховика, дослідження норми дохідності капіталу при інвестуванні, визначення залежності між величинами процентної ставки та брутто-ставки.
Актуарні розрахунки класифікують за видами страхування в майновому, особистому страхуванні, страхуванні відповідальності, за часом складання: планові та звітні, за ієрархією: для всієї країни (загальні) для регіону (зональні) для району (територіальні)
Для виконання зобов'язань страховика перед страхувальником за підписаним договором страхування використовують тарифну ставку.
Тарифна ставка - ціна страхового ризику та інших витрат. Сукупність тарифних ставок називається тарифом. Страхова премія (страховий внесок) має триаспектну форму прояву: математичну, юридичну, економічну. Страховий внесок у математичному смислі вира-жається як середня величина, тобто як частка, що припадає на один поліс страхового портфеля від усіх зобов'язань страховика. Часто страхова премія встановлюється в певних відсотках від страхової суми. Величина страхової премії залежить від ряду чинників і насамперед від галузевих особливостей особистого та майнового страхування. У майновому страхуванні (Іб)страховий внесок може бути представлений середньою величиною, що являє собою відношення між загальним очікуваним розміром платежів страхування (ЕП) за певний проміжок і загальним числом застрахованих об'єктів (п).
Для визначення страхового внеску за особистим страхуванням важ-ливо передбачити ймовірність смерті чи ймовірність захворювання.
При визначенні страхових премій за майновим страхуванням слід враховувати вірогідність настання страхового випадку, частоту та складність ризику, коефіцієнт комунікації ризику, коефіцієнт збитковості, збитковість страхової

 
 

Цікаве

Загрузка...