WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

цього методологічного підходу цілком логічно буде зазначити, що при аналізі пропорцій внутрігалузевої діяльності стра-ховиків, що утворюються на макрорівні, економічно виправданим може стати дослідження взаємозв'язків між доходами і прибутками та їх витратами (фінансові витрати, матеріальні витрати)
Для кращого розуміння економічних процесів, що відбуваються на страховому ринку країни, важливо всебічно вивчати процес збалансу-вання пропорцій, що формуються між результатами страхової діяльності та факторами зовнішнього середовища (макроекономічна стабільність, інвестиційна діяльність, розвиток грошово-кредитної та банківської системи).
Розглянемо ситуацію, що склалася на страховому ринку області в 2001 році (див. таблицю № 5)
Визначимо питому вагу (ПВ) в процентах доходів по видах стра-хування по формулі:
ПВ = Доходи видів страхування ;
Доходи загальні
Питома вага доходів від страхування життя складає:
ПВж = 180 100% = 0,07%
263595
Питома вага доходів від особистого страхування складає:
ПВо = 99968 100% = 37,93%
263595
Питома вага доходів від страхування наземного транспорту складає:
ПВт = 126301 100% = 47,91%
263595
Питома вага доходів від страхування майна громадян:
ПВмг = 28918 100% = 10,97%
263595
Питома вага доходів від страхування майна юридичних осіб скла-дає:
ПВмю = 8227 100% = 3,12
263595
Визначимо питому вагу (ПВ) в процентах витрат по видах страху-вання по формулі
ПВ = Витрати видів страхування ;
Витрати загальні
Питома вага від страхування на життя
ПВж = 337 100% = 0,19%
179219
Питома вага витрат від страхування особистого життя:
ПВо = 7075 100% = 3,95%
179219
Питома вага витрат від страхування наземного транспорту:
ПВт = 14429 100% = 8,05%
179219
Питома вага витрат від страхування майна громадян:
ПВмг = 10489 100% = 5,85%
179219
Питома вага витрат від страхування майна юридичних осіб:
ПВмю = 1250 100% = 0,70%
179219
Питома вага інших витрат складає:
ПВін = 145638 100% = 81,26%
179219
Визначаємо коефіцієнт локації по формулі:
Кл = ПВд_
ПВв
де Кл - коефіцієнт локації;
ПВд - питома вага доходів;
ПВв - питома вага видатків.
Коефіцієнт локації для страхування життя складає: Клж = 0,07 = 0,37
0,19
Таблиця №5. Аналіз пропорційності розподілу доходів та видатків між
різними видами страхування страхової організації
НАСК "Оранта" в 2001 році.
Види
страхування Доход
грн. Видатки
грн. Питома вага Коефі-цієнт
лока-ції
гр.4
гр.5 Ранги
кое-
фіці-
єнтів
лока-ції Доходи
-
витрати
гр.4-
гр.5
дохо-дів видат-ків
1 2 3 4 5 6 7 8
Страхування життя 180 337 0,07 0,19 0,37 1 0,12
Особисте страхування 99968 7075 37,93 3,95 9,6 5 33,98
Страхування наземного транспорту 126301 14429 47,91 8,05 5,96 3 38,96
Страхування майна громадян 28919 10489 10,97 5,85 1,88 2 5,12
Страхування майна
юридичним особам 8227 1250 3,12 0,7 7,14 4 2,42
Інші види діяльності 145538 81,26
Страхова діяльність у цілому 263595 179219 100 100 81,5
Коефіцієнт локації для особистого страхування
Кл.о. = 37,93 = 9,60
3,95
Коефіцієнт локації для страхування наземного транспорту
Кл.н. = 47,91 = 5,96
8,05
Коефіцієнт локації для страхування майна громадян
Кл.м.г.= 10,97 = 1,88
5,85
Коефіцієнт локації для страхування майна юридичних осіб
Кл.м.ю = 3,12 = 7,14
0,7
Всі ці вище обчислені дані заносимо в таблицю № 5.
Так, за видом страхування "життя" коефіцієнт локації дорівнює 0,37, що вказує на значно нижчу частку доходів страховиків від цієї діяльності у порівнянні з пропорційною до неї часткою витрат страхо-виків відносно всієї сукупності видів страхування.
На основі наведених даних можна зробити висновок і про низьку ефективність в пропорційному розділі доходів та видатків страховиків НАСК "Оранта" спостерігається і в страхуванні майна громадян.
й той же час в особистому страхуванні, страхуванні наземного транспорту, страхуванні майна громадян і майна юридичних осіб частка доходів перевищує пропорційну частку витрат.
Відповідні коефіцієнти локації у цих видах страхування дорівнюють 9,60; 5,96; 1,88; 7,14; а найвищий показник спостерігається в особистому страхуванні - 9,60.
Вище наведені часткові коефіцієнти пропорційності в окремих видах страхування, хоч і дають певну уяву про співвідношення доходів і витрат в окремих видах страхування, але не відповідають на запитання яка ж ситуація щодо цього співвідношення склалась в цілому на страховому ринку області.
Саме для відповіді на це питання необхідно визначити узагальнюючу характеристику пропорційності, яку можливо одержати за допомогою коефіцієнта концентрації:
Кконц. = 1/2, (дох - вид)
Розрахунок модулів доходів та видатків наведена в графі 8 таблиці№5.
Виходячи із цих даних, можемо розрахувати коефіцієнт для стра-хового ринку області у 2001 році.
Він становитиме
Кконц. = 1/2 81,5= 40,75%;
Зазначимо, що згідно теорії статистичних досліджень величина коефіцієнта може коливатись від 0 до 100%.
Одержаний за нашими даними і розрахунками коефіцієнт концентра-ції в окремих видах страхування знаходиться на рівні 40,75%; що свідчить про середній рівень непропорційності розподілу та витрат по видам страхування, що характеризують ситуацію на страховому ринку області.
Таблиця №6. Розрахунок параметрів кривої Лоренца для
характеристики пропорціональності доходів та витрат між різними видами страхування в Івано-Франківській страховій організації НАСК "Оранта" за 2001 рік
Види страхування Ранги коефіцієнтів
локації Частка, % Кумулятивна частка,
%
Доходи Видатки Доходів Видатки
1 2 3 4 5 6
Страхування життя 1 0,07 0,019 1,07 81,45
Страхування майна громадян 2 10,97 5,85 12,04 87,3
Страхування наземного транспорту 3 47,91 8,05 59,95 95,35
Страхування майна юридичним особам 4 3,12 0,70 62,07 96,05
Особисте страхування 5 37,93 3,95 100 100
Інші види діяльності 81,26
Разом 100 100
Рисунок № І.
Крива Лоренца пропорціональності розподілів доходів та видатків страхової організації НАСК "Оранта" за 2001 рік між різними видами страхування
Наочну характеристику пропорційності можна показати викорис-тавши графік концентрації у вигляді кривої Лоренца. Зокрема в таблиці № 6 наведені параметри цієї кривої. Послідовність розрахунку цих параметрів наступна: за даними таблиці № 5

 
 

Цікаве

Загрузка...