WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

результати всієї страхової діяльності в області. Для вирішення цього питання застосовано систему індексів середніх величин - індекси змінного, фіксованого складу та структурних зрушень.
Нижче наводиться методика індексного аналізу динаміки маржі прибутку (М)
Середній рівень маржі прибутку в цих індексах розраховується за формулами:
У 2000 (базовому) році М0 = М0d0
У 2001 (звітному) році МI = МidI
Тут Мо і МІ відповідно рівні маржі прибутку в окремих видах страхування у базовому і звітному періодах, а dо і dI - питома вага доходів, одержаних по окремих видах страхування. У загальному вигляді d - частка, котра характеризує структуру сукупності, що використовується як вага окремих значень ознаки при обчисленні середньої величини.
Різниця чисельником і знаменником індексів показує абсолютний розмір зміни рівня ефективності, в даному випадку - маржі прибутку:
м = МІ - М0
На основі даних таблиці № 2 визначаємо індекс середнього рівня
маржі змінного складу ( І3.мс. ) який показує, як змінився середній рівень маржі прибутку всіх видів страхування під впливом всіх фак-торів.
І3.мс. = МІdІ = 32,0 = 1,172
М0d0 27,3
який показує, що середній рівень маржі в страховій діяльності в цілому в 2001 році у порівнянні з 2000 роком збільшився на 17,2% або на 4,7 процентних пункту.
На цю зміну в даному контексті аналізу вплинули такі фактори. Насамперед, динаміка маржі в окремих видах страхування ( графа 9 та, 10 таблиці № 2) Як бачимо, найбільше зросла маржа у страхуванні життя 30%. Зміни також відбулися у системі особистого страхування-на 0,1% або на 0,1° процентних пункту. Продовжувалась негативна тенденція до зростання збитковості інших видів діяльності.
Узагальнену характеристику впливу процесів у всіх видах стра-хування може дати індекс маржі фіксованого складу ( Іф.мс. ) який показує, як змінився середній рівень маржі прибутку по всіх видах страхування тільки під впливом динаміки рівня маржі в окремих видах страхування (вихідні дані наведені в таблиці № 3) Його можна роз-рахувати за формулою: ,
Іф.мс. = МІdІ = 32,0 = 0,37;
М0dІ 87,99
Іф.мс. = МІdІ - М0dІ = 32-87,99= -55,99(процентних пункти)
На основі цих даних можемо зробити підсумковий висновок, що середній рівень маржі в усіх видах страхової діяльності, яка була здійснена на страховому ринку області за роки, що аналізуються (2000 - 2001 р.р.) змінився на - 63%, або на - 55,99 процентних пункти, тільки в результаті динаміки цього рівня в окремих видах страхування.
Іншим фактором, що зумовив динаміку середнього рівня маржі в цілому по страховій діяльності за останні два роки (2000 - 2001 р.р.)була зміна розподілу обсягів доходів між видами страхування (дані наведені у графі 1 і 2 табл. № З)
Як свідчать ці дані, за період що аналізується, на страховому ринку області в цілому відбулися суттєві зміни: як в розподілі видів страхування, так і у рівнях їх ефективності.
Збільшилась, зокрема, питома вага особистого страхування (без життя) у доходах з 37,27% до 37,92%, а також страхування майна юри-дичних осіб з 2,85% до 3,13%.
Разом з тим, суттєво зменшилась у доходах страховиків області частка страхування наземного транспорту з 48,11% у 2000 році до 47,91% у 2001 році, а також страхування майна громадян з 11,7% у 2000 році до 10,97% у 2001 році.
Узагальнену характеристику впливу визначених змін розподілу доходів на страховому ринку області можна одержати, використавши індекс маржі структурних зрушень, який розраховується за формулою:
Іс.мз. = М0dІ = 87,99 = 3,22;
М0d0 27,3
Іс.мз. = М0dІ - М0d0 = 87,99 - 27,3 = 60,69 (процентних пункти)
Таким чином, виходячи із аналізу наведених даних можемо зробити висновок, що в результаті відзначених структурних зрушень, що спостерігалися в розподілі доходів між окремими видами страхування на страховому ринку області, відбулися зміни маржі, яка збільшилась за період, то аналізується на 322%, або на 60,89 процентних пункти. Між одержаними показниками існує мультиплікативний взаємозв'язок: між індексами у вигляді добутку.
Із.мс = Іф.мс Іс.мз ; або 1,172 = 0,37 3,22
а між абсолютними змінами маржі ( з.мс , ф.мс , с.мз )
Зв'язок адитивний, або у вигляді суми
з.мс = ф.мс + с.мз або 4,7 = -55,99 + 60,69
Здійснено також індексний аналіз рівня доходності витрат. Вихідні та розрахункові дані містяться в таблиці № 4.
Розрахунки індексів наводяться нижче. За базу розрахунку прий-маємо частку витрат з окремих видів страхування: dВо і dВІ . Тоді індекс середнього рівня доходності витрат змінного складу
)Із.ДВс (
Із.ДВс = ДВІ dІ = 1,47 = 1,07
ДВ0 d0 1,38
а абсолютна зміна доходності витрат
з.ДВс = 1,47 - 1,38 = 0,11
Аналогічно одержимо індекс доходності витрат фіксованого складу (Іф.ДВс )
Іф.ДВс = ДВІ dІ = 1,47 = 0,94
ДВ0 dІ 1,57
а абсолютна зміна доходності витрат
ф.ДВс = 1,47 - 1,57 = - 0,10
Індекс структурних зрушень (Іс.ДВз )
Іс.ДВз = ДВо dІ = 1,57 = 1,138
ДВ0 d0 1,38
а абсолютна зміна доходності витрат за рахунок структурних зрушень
( с.ДВз )
с.ДВз = 1,57 - 1,38= 0,19;
Розрахунки показали, що в середньому з усіх видів страхування дохідність витрат зросла на 7% або на 0,11 гривні.
При цьому за рахунок зміни доходності з окремих видів страхування середня дохідність у страховій діяльності в цілому знизилась на 1%.
В той же час відбулися позитивні зміни в структурі видів стра-хування, а саме, зросла вага видів страхування із вищим рівнем доходності витрат. Цей чинник вплинув у бік збільшення рівня доход-ності в розрахунку на всю сукупність на 13,6%.
Впровадження вищенаведеної методики аналізу динаміки рівня ефективності страхового підприємництва дозволяє визначити реальні показники та виявити дійсні тенденції розвитку цих показників під впливом окремих факторів.
З врахуванням цих тенденцій має формуватись стратегія і тактика поведінки суб'єктів страхового ринку області.
3.2. Аналіз пропорційності страхової діяльності страхової організації.
Аналіз кількісних та якісних показників діяльності підприємницьких суб'єктів, що діють на страховому ринку Івано-Франківської області, а також на Україні, досліджує окрім інших важливих параметрів і пропорційність розподілу економічних показників страхової діяльності страховиків у взаємозв'язку з відповідними факторами внутрішнього і зовнішнього середовища.
Виходячи із

 
 

Цікаве

Загрузка...