WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Доходи, витрати і прибуток страховика - Реферат

Доходи, витрати і прибуток страховика - Реферат

суми. Значними також можуть бути доходи від операцій лізингу (оренди), якщо в структурі активів страхової компанії значне місце посідають активи, здатні приносити такі доходи.
Витрати страхової компанії так само, як і доходи, пов'язані із двоїстим характером її діяльності. Виділяють витрати на проведення страхових операцій (саме вони формують собівартість страхової послуги) і витрати на проведення інших операцій (витрати, що супроводжують одержання доходів від інвестування і розміщення тимчасово вільних коштів страховика та інших його доходів).
Більше 90% загальної суми витрат страхової компанії припадає, безперечно, на "страхові" витрати. Такі витрати дуже неоднорідні. За економічним змістом їх можна поділити на три великі групи:
виплати страхових сум і страхових відшкодувань за договорами страхування і перестрахування;
витрати на обслуговування процесу страхування і перестрахування;
витрати на утримання страхової компанії.
Дві останні групи витрат можна об'єднати поняттям "витрати на ведення справи".
Розглядаючи витрати страховика, важливо засвоїти їх склад, зрозуміти економічний зміст і зв'язок із структурою страхового тарифу (який визначає ціну страхової послуги).
Найважливіша стаття витрат страховика - виплати страхових відшкодувань. Треба звернути увагу на визначення цього поняття законодавством України, на зв'язок розміру страхових виплат із розміром заподіяної страхувальником шкоди і рівнем страхового забезпечення.
Наступна група витрат страховика - витрати на обслуговування процесу страхування і перестрахування. В практиці західних страхових компаній ці витрати заведено поділяти на аквізиційні, інкасаційні, ліквідаційні. Необхідно звернути увагу на економічний зміст кожного з названих видів витрат і на те, що вони (разом із страховими виплатами) відрізняють витрати страховика, пов'язані з його основною діяльністю, від витрат інших суб'єктів господарювання.
Остання група витрат - витрати на утримання страхової компанії - це такі ж самі адміністративно-управлінські витрати, які має будь-який господарюючий суб'єкт. Вони включають: заробітну плату персоналу компанії (основну і додаткову) з нарахуваннями, плату за оренду приміщення, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, витрати на придбання канцелярських і господарчих товарів, на рекламу, відрядження, утримання та обслуговування автотранспорту, амортизаційні відрахування, інші витрати, які згідно з чинним законодавством відносяться на собівартість страхової діяльності.
Слід зауважити, що в практиці українських страховиків аквізиційні, ліквідаційні та адміністративні витрати у складі специфічних витрат страховика окремо не виділяються. Закон України "Про страхування" до витрат страховика відносить:
виплати страхових сум і страхових відшкодувань;
відрахування у централізовані страхові резервні фонди;
відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерв незароблених премій, у випадках і на умовах, передбачених актами чинного законодавства;
витрати на проведення страхування;
інші витрати, що включаються до собівартості страхових послуг.
Ознайомившись із складом доходів і витрат страховика, можна перейти до розгляду особливостей формування його прибутку.
Прибуток компанії являє собою фінансовий результат її діяльності за певний звітний період (квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік). Фінансовий результат - це вартісна оцінка підсумків господарювання страховика. Вона визначається як різниця між доходами і витратами. Фінансовий результат, як правило, має додатний характер, тобто виступає у формі прибутку, хоча іноді можуть бути і збитки.
Оскільки страхова компанія проводить не тільки страхову, а й інвестиційну і господарську діяльність, прибуток страховика є також підсумком фінансових результатів всіх цих видів діяльності.
Згідно із Законом України "Про страхування", балансовий прибуток страховика складається з прибутку від страхової діяльності, прибутку від інвестування та розміщення тимчасово вільних коштів, прибутку від інших операцій.
Найскладнішим видається обчислення прибутку від страхової діяльності. Але якщо студент буде добре орієнтуватися у визначенні доходів і витрат від страхової діяльності, то визначення прибутку труднощів не складе.
Найбільш важливим моментом у визначенні прибутку від страхової діяльності є визначення зароблених страхових премій. Варто зауважити, що страхування - це вид діяльності, при якій страхова послуга (тобто гарантія страхового захисту) "постачається" клієнту протягом певного періоду. Коли строк дії договору страхування минає, відповідальність страховика перед страхувальником закінчується, а отже, вся отримана страховиком страхова премія за цим договором вважається заробленою. Але поки строк дії договору не скінчився, отримана страхова премія в будь-який момент часу складається з двох частин: тієї, що вважається заробленою, і тієї, що на даний момент вважати заробленою не можна (тобто незароблена премія). На цю суму страховик формує резерв незароблених премій, і вона відображає обсяг страхових зобов'язань компанії перед страхувальником. Метод обчислення незаробленої страхової премії регулюється Законом України "Про страхування". Слід з'ясувати його сутність, щоб вміти розрахувати зароблену страхову премію, яка лежить в основі визначення прибутку від страхової діяльності.
Прибуток від страхової діяльності не завжди є головною частиною балансового прибутку страховика. Дуже часто основна діяльність страховика приносить йому не прибутки, а збитки, які компенсуються прибутком від інвестування та розміщення тимчасово вільних коштів (інвестиційним прибутком), а також прибутком від інших операцій. Ці види прибутку страховика визначаються як різниця між відповідними доходами і витратами.
Треба звернути увагу на оподаткування страховиків податком на прибуток.
Базою для оподаткування страхової діяльності є не прибуток, а загальний обсяг отриманих (нарахованих) страхових премій за винятком премій, переданих у перестрахування. Ставка податку складає 3%.
Оподаткування прибутку від інвестиційної та іншої діяльності здійснюється в загальному порядку за ставкою 30%.
Л І Т Е Р А Т У Р А
1. Манэс А. Основы страхового дела. - М.: Анкил, 1992.
2. Ефимов С. Л. Энциклопедический словарь: Экономика и страхование. - М.: Церих-ПЭЛ, 1996.
3. Журавлев Ю. М. Страхование во внешнеэкономических связях. - М.: Анкил, 1993.
4. Журавлев Ю. М. Формы и методы проведения перестраховочных операций. Основные виды перестраховочных договоров. - М.: ЮКИС, 1993.
5. Журавлев Ю. М., Секкерж И. Г. Страхование и перестрахование (Теория и практика). - М.: Анкил, 1993.
6. Журавский Н. К. Основы транспортного страхования. - М.: Страховое дело,1995.
7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" // Україна-Business. - 1996. - 24 жовтня.
8. Постанова Кабінету Міністрів України "Положення про Моторне (транспортне) страхове бюро" // Там само.
9. Програма заходів щодо розвитку медичного страхування (проект) // Україна-Business. - 1998. - 2 вересня.

 
 

Цікаве

Загрузка...