WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Менеджмент страхових операцій і фінансових результатів - Реферат

Менеджмент страхових операцій і фінансових результатів - Реферат


Реферат на тему:
Менеджмент страхових операцій і фінансових результатів
ПЛАН
1. Аналіз страхових операцій як основа їх менеджменту.
2. Управління надходженнями й виплатами коштів страховій компанії.
3. Менеджмент фінансових результатів.
1. Аналіз страхових операцій як основа їх менеджменту
Забезпечення фінансової стійкості страхових організацій, посилення їх позицій на страховому ринку передбачає проведення роботи по глибокому й всебічному менеджменту страхових операцій, який спирається на їх економічний аналіз. Метою економічного аналізу страхових операцій є об'єктивна оцінка їх прибутковості й перспективності, виявлення резервів по-дальшого зміцнення страхового захисту й прийняття на Цій основі ефективних менеджерських рішень. Безпосередньо аналіз займає проміжне місце між збиранням і обробкою страхової інформації та прийняттям тактичних й стратегічних висновків по її використанню в практичній діяльності страховика.
Виділяють три види економічного аналізу - попередній, оперативний та наступний. Хоча всі вони мають один предмет і використовують аналогічні методи, але розрізняються між собою, бо досліджують різну стра-хову інформацію і виступають базою для прийняття менеджерських рішень різного рівня.
Попередній аналіз страхових операцій використовується страховиками, насамперед, в плануванні традиційних та підготовці введення нових видів страхування, або при зміні умов діючих. Попередній аналіз направлений на вивчення інформації за певний період часу (найчастіше, за тарифний період) з метою з'ясування взаємозв'язків показників і тенденцій динаміки страхових операцій. За допомогою попереднього аналізу можуть розраховуватись декілька варіантів вирішення тактичних чи стратегічних завдань страхової компанії і вибиратись оптимальний.
Оперативний аналіз здійснюється зразу ж після проведення страхових операцій і спирається на дані оперативного обліку. Як правило, оперативний аналіз переслідує мету вирішення певного конкретного завдання і використовує систему показників, що не повинна корінним чином відрізнятися від показників наступного аналізу. Адже і ті, й інші використовуються в управлінні страховими операціями для досягнення єдиних кінцевих результатів страховика.
Нарешті, наступний аналіз страхової діяльності проводиться за місяць, квартал, рік й тарифний період. До переваг такого аналізу слід віднести його системність, комплексність й достовірність інформації (вона береться з бухгалтерської й статистичної звітності), а до недоліків - його неоперативність. Однак, наступний аналіз страхових операцій відіграє важливу роль при дослідженні результатів розвитку видів і галузей страхування, оцінки обґрунтованості діючих тарифних ставок, тощо. Вис-новки з наступного аналізу мають суттєве значення в управлінні страховою діяльністю.
В економічному аналізі страхових операцій використовуються такі методи, як групування, порівняння, розклад узагальнюючих показників на часткові, узагальнення часткових показників, тощо. Названі показники обчислюються по хронологічних періодах; (насамперед, за тарифний період), по формах проведення, галузях і видах страхування, по взаємодіючих факторах, що впливають на собівартість та рентабельність страхових операцій, на обсяг страхових внесків, на рівень страхових сум і т.д.
У сучасному економічному .аналізі страхових операцій широко застосовуються динамічні ряди, графічні й економічно-статистичні методи, а в деяких випадках експертні оцінки.
Таким чином, економічний аналіз страхових операцій спирається на загальну теорію й методику економічного аналізу, що використовується в будь-якій сфері чи галузі народного господарства. Разом з тим, слід враховувати специфіку об'єкта аналізу (страхові операції, на які суттєво впливає ймовірний характер руху коштів страхового фонду), що визначає і особливості менеджменту в страхуванні.
По-перше, в зв'язку з наявністю в страхуванні розкладки збитку в часі, велике значення має аналіз показників за тривалий період. Внаслідок розкладки збитку в територіальному аспекті повноцінний аналіз страхових операцій та обґрунтований їх менеджмент можуть бути проведені лише на території, яка передбачена при побудові тарифу даного виду страхування.
По-друге, перед застосуванням традиційних методів аналізу необхідно попередньо ретельно вивчити межі їх застосування. Йдеться про те, що у випадку, коли в особистій власності громадян належне їм майно підлягає страхуванню на обов'язкових і добровільних засадах (будівлі й сільськогосподарські тварини), необхідно порівнювати економічні показники по цих видах страхування за указаними формами їх проведення.
По-третє, аналіз страхових операцій здійснюється на основі розрахунку багатьох специфічних показників, що характеризують виключно страхову діяльність: страховий портфель, середня страхова сума, страховий внесок, тариф, рівень виплат, тощо. Вивчення кожного з цих показників окремо і розгляд їх у взаємозв'язку характеризує особливості менеджменту страхової діяльності.
2. Управління надходженнями й виплатами коштів страховій компанії
Обсяг зібраних страхових платежів є найбільш загальним показником діяльності страховика, на який впливає величина, структура й якість страхового портфеля, обсяг й асортимент надання страхових послуг, розміри страхового фонду. Враховуючи, що сума платежів - величина абсолютна, для прийняття менеджерських рішень вона аналізується або в порівнянні з обсягом надходжень по області, району, або в динаміці. Динаміка величини платежів, які надійшли, визначає процес формування страхового фонду, кількість та якість наданих послуг страхувальникам. Залежно від поставленого завдання зміни в структурі платежів вивчаються як в цілому, так і по галузях і видах страхування.
Кількість діючих договорів, які прийняв на себе страховик, що свідчить про число страхувань, характеризує не лише страховий портфель, а й попит на страхову послугу. Поряд з показником обсягу одержаних платежів, показник числа діючих договорів аналізується в динаміці з метою регулювання структури страхового портфеля в бік збільшення частки найбільш прибуткових операцій.
Показники середньої страхової суми й середнього платежу на один договір відображають суттєві аспекти договорів страхування, причому страхова сума характеризує рівень страхового забезпечення по одному стра-хуванню, а середній платіж на один догові]? - величину витрат страхувальника на один договір. Щоб визначити середній тариф, що має неабияке значення в управлінні діяльністю страховика, необхідно співставити середній платіж з середньою страховою сумою. Названі показники, як правило, вивчаються в порівняння з попереднім періодом або середніми величинами, що характерні для страхових компаній-конкурентів.
Надходження платежів по добровільному страхуванню залежить від ряду факторів соціального й економічного характеру. До них відноситься кількість укладених договорів, середній платіж на один договір. На кількість заключенихдоговорів, в свою чергу, впливає розмір страхового поля та його охоплення, чисельність страхових агентів і навантаження на кожного з них по кількості договорів. Середній платіж по одному договору залежить від середньої страхової суми по oswwy договору й середнього страхового тарифу.
Визначення політики страхової організації буде більш виваженим, якщо до уваги будуть, братись такі фактори, як зміна вартісної структури страхового портфеля в майновому страхуванні та зростання реальних доходів населення в особистому страхуванні. На обсяг страхового тарифу впливає зміна рівня ризику структури об'єктів майнового страхування, зміна ризикової й вікової структури страхового портфеля особистого страхування, зростання чи зниження частки небезпечних професій в страхуванні від нещасних випадків.
Суттєві особливості властиві аналізу й

 
 

Цікаве

Загрузка...