WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Державне регулювання страхової діяльності в Україні. Характеристика функцій страхових посередників - Контрольна робота

Державне регулювання страхової діяльності в Україні. Характеристика функцій страхових посередників - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Державне регулювання страхової діяльності в Україні. 2. Характеристика функцій страхових посередників.
План
1.Державне регулювання страхової діяльності в Україні.
2. Характеристика функцій страхових посередників.
План
1. Державне регулювання страхової діяльності в Україні.
2. Характеристика функцій страхових посередників.
3. Тест.
4. Задача.
5. Література.
1. Державне регулювання страхової діяльності в Україні.
Страховий ринок як частина фінансової сфери є об'єктом державного регулювання і контролю. Державне регулювання спрямоване на:
" забезпечення формування і розвиток ефективно функціонуючого ринку страхових послуг;
" створення в Україні необхідних умов для діяльності страховиків різноманітних організаційно-правових форм;
" недопущення на страховий ринок спекулятивних та фіктивних компаній, що можуть заподіяти шкоду як страховій справі, так і майновим інтересам страхувальників;
" дотримання вимог законодавства України про страхування.
Основні чинники, що зумовлюють необхідність державного регу-лювання страхової діяльності, пов'язані з:
" захистом страхувальника;
" економічною політикою, що проводиться державою.
Головною метою державного регулювання страхової діяльності є забезпечення формування страховиками достатнього обсягу коштів, за рахунок яких вони зможуть виконати свої зобов'язання перед страху-вальниками за будь-яких обставин, тобто забезпечення платоспроможності кожного конкретного страховика.
Державне регулювання розвитку страхового бізнесу здійснюється у таких напрямах:
" пряма участь держави у становленні системи страхового захисту майнових інтересів;
" законодавче регулювання (прийняття державою базових законів та нормативно-правових актів);
" здійснення спеціального нагляду за діяльністю відповідно до інтересів
страхувальників та загальнодержавних потреб.
Цілісний механізм державного регулювання страхової діяльності включає прямі і непрямі методи впливу держави та її втручання у здійснення страхової діяльності та розвиток страхового ринку.
До ринкових, тобто непрямих методів державного регулювання відносяться проведення державою спеціальної податкової (фіскальної) політики, а також тарифної, цінової, кредитної, грошової та інвестиційної політики.
Пряме державне втручання в механізм функціонування страхового бізнесу здійснюється за допомогою:
1) законодавчої бази;
2) нагляду за страховою діяльністю.
Надання страхових послуг передбачає індивідуальні конкретні страхові відносини між страховиком і страхувальником, реалізація яких потребує наявності системи правового регулювання страхової діяльності.
1. Система законодавства щодо регулювання страхової діяльності складається з:
" загального законодавства;
" спеціалізованого страхового законодавства;
підзаконних актів.
Норми та принципи правового регулювання страхової діяльності визначені Конституцією України, міжнародними угодами, законами та постановами Верховної ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, інструкціями, методиками, наказами, листами міністерств і відомств, нормативними актами Уповноваженого органу, що здійснює нагляд за страховою діяльністю (Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг в Україні).
Основою системи законодавчого регулювання страхового ринку є Конституція України та Закон України "Про страхування" в редакції від 4 жовтня 2001 року. Найбільш загальні принципи здійснення страхування викладені в Господарському кодексі України, нова редакція якого введена з 1 січня 2004 року.
З прийняттям нової редакції Закону України "Про страхування" від 4 жовтня 2001 р. державний нагляд за страховою діяльністю на території України здійснюється Уповноваженим органом та його органами на місцях.
Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні здійснюють з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків і захисту інтересів страхувальників.
Уповноважений орган забезпечує проведення державної політики у сфері страхування. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства, у визначеному порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Уповноважений орган організовує виконання актів законодавства і систематично контролює їхню реалізацію.
Законодавство визначає обов'язки та права суб'єктів страхового ринку, договірні відносини між сторонами, порядок та умови здійснення страхових виплат, страхового відшкодування, форми страхування, перелік добровільних та обов'язкових видів страхування, систему державного регулювання, повноваження органів державного регулювання, умови ліцензування страхової діяльності, вимоги до правил страхування, умови забезпечення платоспроможності страховика, вимоги до його статутного капіталу, формування страхових резервів, правила і напрями розміщення коштів страхових резервів тощо.
Загальні аспекти державного регулювання страхового ринку харак-теризують такі основні законодавчі акти:
" Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 року.
" Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг " від 12.07.2001 року.
" Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку страхового ринку України на 2001-2004 роки" від 02.02.2001 року та інші.
Нормативними документами міністерств та відомств регулюються діяльність страхових посередників, механізм проведення операцій з перестрахування, особливості функціонування товариств взаємного страхування, діяльність аварійних комісарів тощо.
Система заходів прямого державного регулювання - нагляду за страховою діяльністю включає:
" реєстрацію страхових компаній;
" видачу ліцензій на проведення певних видів страхування
" здійснення контролю за діяльністю страховиків.
Порядок реєстрації страховиків визначений "Положенням про єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України" (від 9 грудня 1996р.).
Єдиний державний реєстр страховиків України - це система збору, обліку, нагромадження та зняття з реєстру даних, що стосуються ліцензування страхової діяльності і нагляду за страховою діяльністю страховиків. У Реєстр заносяться дані про страховиків, які одержали ліцензію на здійснення страхової діяльності. Ліцензія є обов'язковою. Вона видається на проведення конкретних видів страхування і перестрахування.
Порядок реєстрації, ліцензування та контролю за діяльністю страховиків визначений в Законі України "Про страхування" та віншій нормативно - законодавчій базі зі страхування.
Від організації державного страхового нагляду, його функціонування залежить подальший розвиток страхової діяльності, її спрямованість на вирішення економічних проблем в державі, адже страхові компанії, збираючи та накопичуючи значні грошові кошти, живлять своїми вкладеннями банківську систему, надають страховий захист великій кількості фізичних та юридичних осіб, мають можливість широкого та довготривалого використання страхових коштів і тим самим вирішувати інвестиційні потреби суб'єктів господарювання.
Державне регулювання також важливе для проведення послідовної політики стосовно форм, методів і масштабів участі іноземного капіталу в страховому бізнесі.
Взаємовідносини страховика й держави будуються на таких

 
 

Цікаве

Загрузка...