WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Особисті немайнові права - Курсова робота

Особисті немайнові права - Курсова робота

основні особисті права громадян, однак у ній неможливо та й недоцільно передбачити основні способи реалізації та охорони цих прав. Це все закріплюється на рівні галузевого цивільного законодавства, де особисті немайнові права дістають свій подальший розвиток. Адже ніхто не буде оспорювати цивілістичну природу права власності лише через те, що основні засади цього права закріплені у ст. 41 Конституції України.
Змістом особистих немайнових прав визнається можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку у сфері свого приватного життя (ст. 271 ЦК України). Отже, особисті немайнові права не є цивільними правами лише з негативним змістом, тобто лише з виключною можливістю особи-носія вимагати захисту у випадку порушення, загрози порушення, невизнання чи оспорення цих прав. Дані права містять і активний зміст, тобто можливість вчиняти певні активні дії, спрямовані на їх реалізацію, у передбачених законом межах.
Наявність передбачених законом меж реалізації особистих немайнових прав фізичної особи свідчить про те, що вони не є абсолютними. При цьому, відповідно до ст. 274 ЦК України, обмеження особистих немайнових прав фізичної особи, передбачених Конституцією України, мають встановлюватися Конституцією, обмеження особистих немайнових прав, передбачених ЦК України або законами, мають бути визначені ними також. Слід вирізняти як загальні межі реалізації особистих немайнових прав (наприклад, заборона порушення прав інших осіб), так і спеціальні межі, характерні лише окремим особистим немайновим правам (наприклад, коли інформація про хворобу фізичної особи може погіршити стан її здоров'я або стан здоров'я її батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, зашкодити процесу лікування, то право на інформацію про стан здоров'я може бути обмежене).
Ще однією особливістю реалізації особистих немайнових прав є те, що вони мають здійснюватися особою, як правило, самостійно. Проте в інтересах малолітніх, неповнолітніх, а також повнолітніх фізичних осіб, які за віком або станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої особисті немайнові права, ЦК України допускає здійснення їх права батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками (ст. 272 ЦК України).
Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень забезпечують здійснення фізичною особою особистих немайнових прав.
Юридичні особи, їх працівники, окремі фізичні особи, професійні обов'язки яких стосуються особистих немайнових прав фізичної особи, зобов'язані утримуватися від дій, якими ці права можуть бути порушені (ст. 273 ЦК України).
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / Боброва Д. В., Дзера О. В., Довгерт А. С. та ін. К.: Юрінком Інтер, 1999. - Книга 1. - с. 257.
2. Красавчикова Л. О. Понятие и система личных, не связанных с имущественными, прав граждан (физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации: Автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Уральская гос. юрид. академия. - Екатеринбург, 1994. - с. 12-13.
3. Жакенов В. А. Личные неимущественные права в советском гражданском законодательстве: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Институт государства и права АН СССР. - М.. 1984. - с. 9.
4. Советское гражданское право: В 2 ч. / Безрук Н. А., Бойко О. В., Брагинский М. И. и др. / Отв. ред. В. А. Рясенцев. - М.: Юрид. лит., 1986. - Ч. 1.- с. 186.
5. Суховерхий В. Л. Личные неимущественные права в советском гражданском праве: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.712 / Свердловский юрид. ин-т. - Свердловск, 1970. - с. 5.
6. Гражданское право: Учебник: В 2 томах / Под ред. Е. А. Суханова. - М.: Бек, 1998. - Т. 1 - с. 726.
7. Воеводин Л. Д. Содержание правового положения личности в науке советского государственного права // Советское государство и право. - 1965. - № 2. - с. 48.
8. Матузов Н. И. Субъективные права граждан СССР: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Ленинград, 1964. - с. 19.
9. Ряшенцев В. Л. Неимущественный интерес в советском гражданском праве // Уч. Записки Москов. юрид. ин-та. - М., 1939. - Вып. 1. - с. 26-27.
10. Егоров Н. Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений: единство и дифференциация. - Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1988. - с. 129-135.
11. Ромовская З. В. Личные неимущественные права граждан СССР (понятие, виды, классификация, содержание, гражданско-правовая защита): Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.712 Киевский гос. Ун-т. - К., 1968. - с. 6-7
12. Слесарев В. Л. Объект и результат гражданского правонарушения. - Томск: Изд-во ТГУ, 1980. - с. 128.
13. Малеина М. Н. Личные неимущественные права граждан (понятие, осуществление, защита): Автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Моск. гос. юрид. академия. - М., 1997. - с. 11.
14. Гражданское право: Учебник / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. - М.: ТЕИС, 1996. - Ч. 1. - с. 273-274.
15. Тагайназаров Ш. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных прав граждан в СССР. - Душанбе: Дониш, 1990
16. Дробышевская Т. В. Личные неимущественные права граждан и их гражданско-правовая защита. - Красноярск, 2001
17. Апранич М. Л. Проблемы гражданско-правового регулирования личных не
имущественных отношений, не связанных с имущественными: Автореф. дис.
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Санкт-Петербургский гос. ун-т. - СПб., 2001.
18. Конституція України: Офіційний текст: Коментар законодавства про права та свободи людини і громадянина: Навчальний посібник. - К.: Парламентське вид-во, 1999.
19. Ромовська З. В. Особисті немайнові права фізичних осіб // Українське право. - 1997. - № 1. - с. 47-60.
20. Стаття 3 Основ законодавства про охорону здоров'я від 19 листопада 1992 p. (зі змінами і доповненнями) // ВВР. - 1993. - № 4. - Ст. 19.
21. Закон України "Про психіатричну допомогу" // ОВУ. - 2000. - № 12. -
Ст. 444.
22. Шевченко Я. М., Шевченко О. А. Проблеми нового сімейного кодексу України // Правова держава. - 2002. - № 13. - с. 147-153.
23. СтефанчукР. О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві - К.: Науковий світ, 2001. - с. 19-21.
24. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укладач i головн. ред. В. Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2001. - с. 398.
25. Закон України "Про інформацію" (зі змінами i доповненнями) // ВВР. - 1992. - № 48. - Ст. 650.
26. Красавчикова Л. О. Личная жизнь под охраной закона. - М.: Юрид. лит., 1983.
27. Малеина М. Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. - М.: Знание, 1991.
28. Стефанчук Р. О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві. - К.: Науковий світ, 2001.
29. Флейшиц Е. Л. Личные права граждан в гражданском праве Союза ССР и капиталистических стран // Учёные труды Всесоюзного института юридических наук НКЮ СССР. - Выпуск VI. - М., 1941.
30. Ярошенко К. В. Жизнь и здоровье под охраной закона: гражданско-пра-вовая защита личных неимущественных прав. - М., 1990.

 
 

Цікаве

Загрузка...