WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Страхова організація - Реферат

Страхова організація - Реферат

страхувальникам.
Важливу роль в системі заходів державного регулювання страхування відіграє реєстрація страхових організацій, видача їм ліцензій на проведення певних видів страхування, здійснення контролю за діяльністю всіх страхових товариств (компаній) та їх об'єднань.
Згідно з Декретом "Про страхування", державний нагляд за страховою діяльністю в Україні здійснюється з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективний розвиток страхових послуг, за-побігання неплатоспроможності страховиків та захисту інтересів страхувальників.
Державний нагляд за страховою діяльністю на території України здійснюється Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю, що діє відповідно до Положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Основними функціями вказаного Комітету є:
1) ведення єдиного державного реєстру страховиків (перестрахувальників);
2) видача ліцензій на проведення страхової діяльності;
3) контроль за платоспроможністю страховиків щодо виконання інших страхових .зобов'язань перед страхувальниками;
4) встановлення правил формування, розміщення та обліку страхових резервів;
5) розробка нормативних та методичних документів з питань страхової діяльності;
6) узагальнення практики страхової діяльності, розробка та надання в установленому порядку пропозицій щодо розвитку і вдосконалення законодавства України про страхову діяльність;
7) участь у здійсненні заходів щодо підвищення кваліфікації кадрів для страхової діяльності.
Законодавством встановлені такі права Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю:
1) у межах своєї компетенції одержувати від страховиків встановлену звітність про страхову діяльність та інформацію про їх фінансовий стан, а також інформацію від підприємств, установ і організацій, в тому числі банків та громадян, необхідну для виконання покладених на нього функцій;
2) проводити перевірку щодо правильності застосування страховиками законодавства України про страхову діяльність і достовірності їх звітності;
3) при виявленні порушень страховиками вимог законодавства про страхову діяльність давати їм пропозиції щодо їх усунення, а у разі невиконання пропозицій зупиняти або обмежувати дію ліцензій цих страховиків до ліквідації виявлених порушень або приймати рішення про відкликання ліцензій;
4) звертатися до арбітражного суду з позовом про скасування державної реєстрації страховика у випадках, передбачених законодавством.
Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю видає страховикам ліцензії на проведення конкретних видів страхування і перестрахування.
Для одержання ліцензії страховик подає до Комітету
- копії установчих документів та копи свідоцтва про реєстрацію;
- довідки банків або інших кредитних установ, що підтверджують наявність і розміри сплаченого статутного фонду;
- економічне обґрунтування запланованої страхової (перестрахувальної) діяльності;
- інформація про учасників страховика, голову виконавчого органу та його заступників.
Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю зобов'язаний розглянути клопотання страховика про видачу йому ліцензії у термін, що не перевищує 30 днів з часу одержання всіх передбачених документів.
При внесенні змін в установчий договір страховик зобов'язаний повідомити Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю в десятиденний термін з часу реєстрації цих змін в установленому порядку.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАХОВИХ ОПЕРАЦІЙ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
Все більшого поширення в Україні набирає діяльність акціонерних страхових компаній. Як відомо, акціонерне товариство взагалі і страхове зокрема створюються у відповідності з Законом України "Про господарські товариства". Воно може бути відкритим або закритим, що відображається в його статуті. Товариство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації. Однак, для проведення страхування необхідно, крім того, одержати ліцензію, про що йшлося в попередньому параграфі.
Статут акціонерного страхового товариства повинен включати всі його основні характеристики: вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників, фірмове найменування і місцезнаходження, розмір статутного фонду, відомості про категорії акцій та інших цінних паперів, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних категорій, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій, порядок розподілу прибутку і відшкодування збитків, структуру і компетенцію органів управління товариством і порядок прийняття ними рішень, в тому числі перелік питань, щодо яких необхідна кваліфікована більшість голосів. Статут затверджується установчими зборами акціонерного товариства.
Статутний фонд товариства закритого типу створюється за рахунок внесків засновників, а товариства відкритого типу - шляхом обміну внесків на акції для засновників і запрошених ними до участі в товаристві акціонерів. Засновники і акціонери товариства можуть здійснювати свої внески у вигляді:
- грошових коштів в національній та іноземній валюті;
- різних видів майна (будинки, споруди, устаткування, тощо);
- прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, устаткуванням;
- інших майнових прав (в тому числі на інтелектуальну власність, "ноу-хау" і т. д.).
Оцінка акцій, матеріальних цінностей, "ноу-хау", інтелектуальної власності визначається за погодженням всіх акціонерів. Така оплата може здійснюватись лише за рішенням установчих зборів або загальних зборів акціонерів. Протокол зборів у цьому випадку також необхідно подати для реєстрації.
При утворенні акціонерного товариства статутний капітал повинен бути повністю розподілений між засновниками.
В момент заснування страхового товариства наявність акцій, що пропонуються до розміщення шляхом відкритої підписки (публічного продажу), не допускається.
Зміна статутного капіталу може бути здійснена рішенням загальних зборів акціонерів шляхом: - збільшення статутного капіталу (випуску додаткових акцій) при розширенні діяльності товариства (незалежно від оплати інших акцій);
- консолідації існуючих акцій або розділу існуючих акцій на акції меншого номіналу;
- зменшення статутного капіталу зарахунок зниження номінальної вартості акцій або акумулювання частини акцій.
Розвиток акціонерних товариств (в тому числі страхових) супроводжується досить складними процесами. Крупні товариства можуть виступати співзасновниками нових страхових товариств, купувати акції діючих компаній. У випадках, коли одно товариство володіє контрольним пакетом акцій інших, юридичне самостійних страхових товариств, створюється така організаційна структура, як холдінг-компанія. Це означає централізацію страхового капіталу і управління.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України" Про внесення змін до Закону України "Про страхування"// України -business.-2001.- 6-13 листопада, №44.
2. Закон України "Про внесення змін до Закону України"// "Про оподаткування прибутку підприємств // України - business.-2003.-21-28 січня, №3.
3. Александрова М.М. Страхування: Навчально-методичний посібник.- К.: ЦУЛ, 2002-208с.
4. Базилевич В.Д., Базилевич С.С. Страхова справа. - К.: Т-во "Знання", КОО,2002.-203с.
5. Замков О.М. Страхування: Навчальний посібник / за редакцією д.е.н. О.О. Слюсаренко - К.: Міжнародна агенція "Bee Zonc", 2003-320с.
6. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол.і наук.ред.СС.Осадець.Вид.2-у, переробл. і доп.-К.: КЕНУ,2002.-599с.
7. Шумелда Я. Страхувння: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Тернопіль: 2003-260с.

 
 

Цікаве

Загрузка...